Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                                                                                       
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 6/23.03.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 85/2017
 
Θέμα 3oΗ.Δ.: «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11080/17-3-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Παππάς Αντώνιος
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Οικονόμου Γεώργιος
10.    Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
11.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
12.    Βλάσσης Δημήτριος
13.   Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
14.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
16.    Κεφάλας Σταύρος
17.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
18.    Μπάκουλης  Δημήτριος
19.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
20.    Νανόπουλος Βασίλειος
21.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος,
22.    Πανταζής Βασίλειος, (αποχώρησε στο τέλος του 3ου ΗΔΘ)
23.    Κορδώσης Χρήστος
24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
25.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
26.   Γκουργιώτης Αλέξανδρος
27.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
28.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 
 
1.       Μελέτης Χρήστος
2.       Σούκουλης Ανδρέας
3.       Καρασάββας Ιωάννης, (προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)
4.       Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία,(προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)
5.       Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 
9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», ενημέρωσε  το Σώμα  ότι με την υπ’ αριθμ. 162/2011  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1314/τεύχος Β΄/16-6-2011 συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ».

Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 όπως ισχύει. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δέκα πέντε (15) μέληεκ των οποίων δύο (2) ορίζονται από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, δώδεκα (12) προέρχονται από την πλειοψηφία (Δημοτικοί Σύμβουλοι ή δημότες) και ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι για δυόμισι έτη (2017- 2019).

Από την πλειοψηφία προτάθηκαν οι κ.κ.:
 1. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλος, αναπληρούμενη από τον Καμπούρη Χαράλαμπο, Δημοτικό Σύμβουλο,
 2. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρούμενος από τον Φαρμάκη Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο,
 3. Βλαχοπούλου Μαρία, δημότισσα, αναπληρούμενη από τον Ανδρέας Ζώγκο, δημότη,
 4. Ζήμος Κωνσταντίνος δημότης, αναπληρούμενος από τον Βορτελίνο Σπυρίδωνα δημότη,
 5. Παναγόπουλος Παναγιώτης δημότης, αναπληρούμενος από τον Μπινιάρη Σταύρο δημότη,
 6. Κολλιάκος Γεώργιος δημότης αναπληρούμενος από τον Μελέτη Χρήστο δημότη,
 7. Κοντογιάννης Παναγιώτης δημότης, αναπληρούμενος από την Παπαγεωργίου Ελισάβετ δημότισσα,
 8. Αράπογλου Βασιλική, δημότισσα, αναπληρούμενη από την Κλεμπετσάνη Παναγιώτα, δημότισσα,
 9. Βαμβακίδου Ανδρομάχη δημότισσα, αναπληρούμενη από την Γκιόκα – Πιπίνη Παναγιώτα δημότισσα,
 10. Βελιζιώτης Γεώργιος δημότης, αναπληρούμενος από τον Αγγελαδάκη Αθανάσιο δημότη,
 11. Κατσαρού Σταυρούλα δημότισσα, αναπληρούμενη από την Τρανού Πελαγία δημότισσα,
 12. Μεταξάς Παναγιώτης δημότης, αναπληρούμενος από τον Χριστοδουλόπουλο Χρήστο δημότη,
Εκπρόσωπος των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου είναι ο κ. Μαρδίκης Μιχαήλ, αναπληρούμενος από την κα Κριεμπάρδη Αναστασία, σύμφωνα με το από 20-03-2017 σχετικό πρακτικό ψηφοφορίας των εργαζομένων.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε την μειοψηφία να προτείνει δύο (2) μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ..
Ο κ. Νανόπουλος Βασίλειος πρότεινε τους κ.κ.: Κουτσογκίλα Θεμιστοκλή και Γκουργιώτη Αλέξανδρο ως τακτικά μέλη, και τους  κ.κ.: Κορδώση Χρήστο και Σκούρτη Λεωνίδα ως αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα.
Ακολούθησε ψηφοφορία επί συνόλου δέκα (10) Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας, το αποτέλεσμα της οποίας ήταν το ακόλουθο:
Η πρόταση του κ. Νανόπουλου Βασιλείου συγκέντρωσε οχτώ (8) ψήφους (των κ.κ. Νανόπουλου Βασιλείου, Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Κορδώση Χρήστου, Πανταζή Βασιλείου, Γκουργιώτη Αλέξανδρου, Δημητρόπουλου Κωνσταντίνου, Κουτσογκίλα Θεμιστοκλή, Καραμαλίκη Μαρίας – Έρρικας) από την μείζονα πλειοψηφία και δύο (2) Λευκές ψήφους από τους κ.κ.: Παναγιώτη Ψηλογιαννόπουλο, Μαρία Δημητριάδη  από την ελάσσονα μειοψηφία.
Οπότε, από την μειοψηφία προτάθηκαν κατά πλειοψηφία οι κ.κ.: Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής και Γκουργιώτης Αλέξανδρος ως τακτικά μέλη και οι  κ.κ. Κορδώσης Χρήστος και Σκούρτης Λεωνίδας ως αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου.
Τέλος, ακολούθησε ψηφοφορία στο σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων και κατά πλειοψηφία  ψηφίστηκαν τα μέλη που προτάθηκαν από την πλειοψηφία και την μειοψηφία, μειοψηφούντων των κ.κ. 1. Ψηλογιαννόπουλου Παναγιώτη και 2. Δημητριάδη Μαρίας που έδωσαν λευκή ψήφο.
Ο Πρόεδρος μετά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εν θέματι Ν.Π. κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να εκλέξει μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.
Μετά από ψηφοφορία ομόφωνα εκλέγεται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. η κα. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα και Αντιπρόεδρος ο κ. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/06, όπως ισχύει, το Φ.Ε.Κ. 1314/B΄/16-6-2011 περί σύστασης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», μετά τις ανωτέρω ψηφοφορίες
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Α. Τον ορισμό των παρακάτω δεκαπέντε (15) τακτικών  μελών  και ισάριθμων  αναπληρωματικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», ως εξής:
1.   κα. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλος, αναπληρούμενη από τον κ. Καμπούρη Χαράλαμπο, Δημοτικό Σύμβουλο,
2.  κ. Ντιγκιρλάκη Χαράλαμπο, Δημοτικό Σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον κ. Φαρμάκη Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο,
3.    κα. Βλαχοπούλου Μαρία, δημότισσα, αναπληρούμενη από τον κ. Ανδρέα Ζώγκο, δημότη,
4.    κ. Ζήμο Κωνσταντίνο δημότη, αναπληρούμενο από τον κ.  Βορτελίνο Σπυρίδωνα δημότη,
5.    κ. Παναγόπουλο Παναγιώτη δημότη, αναπληρούμενο από τον κ.  Μπινιάρη Σταύρο δημότη,
6.    κ. Κολλιάκο Γεώργιο δημότη αναπληρούμενο από τον κ. Μελέτη Χρήστο δημότη,
7.  κ. Κοντογιάννη Παναγιώτη δημότη, αναπληρούμενο από την κα. Παπαγεωργίου Ελισάβετ δημότισσα,
8.   κα. Αράπογλου Βασιλική δημότισσα, αναπληρούμενη από την κα.  Κλεμπετσάνη Παναγιώτα δημότισσα,
9. κα. Βαμβακίδου Ανδρομάχη δημότισσα, αναπληρούμενη από την κα. Γκιόκα – Πιπίνη Παναγιώτα δημότισσα,
10.  κ. Βελιζιώτη Γεώργιο δημότη, αναπληρούμενο από τον κ. Αγγελαδάκη Αθανάσιο δημότη,
11. κα. Κατσαρού Σταυρούλα δημότισσα, αναπληρούμενη από την κα. Τρανού Πελαγία δημότισσα,
12.  κ. Μεταξά Παναγιώτη δημότη, αναπληρούμενο από τον κ. Χριστοδουλόπουλο Χρήστο δημότη,
13.  κ. Κουτσογκίλα Θεμιστοκλή δημοτικό σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον κ. Κορδώση Χρήστο δημοτικό σύμβουλο,
14.  κ. Γκουργιώτη Αλέξανδρο δημοτικό σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον κ. Σκούρτη Λεωνίδα δημότη,
15.  κ. Μαρδίκη Μιχαήλ εκπρόσωπο των εργαζομένων,  αναπληρούμενο από την κα Κριεμπάρδη Αναστασία εκπρόσωπο εργαζομένων,
 Β. Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου ορίζεται η κα. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα και Αντιπρόεδρος ορίζεται ο κ. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
Γ. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο.
Δ. Η θητεία των  μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι δυόμισι έτη (2017 – 2019). 
 
                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  6 / 85 / 2017.
 
 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ