Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης ύδρευσης – Αποχέτευσης Κορινθίων

                                                                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 6/23.03.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 86/2017
 
Θέμα 4oΗ.Δ.: «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης ύδρευσης – Αποχέτευσης Κορινθίων (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11080/17-3-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Παππάς Αντώνιος
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Οικονόμου Γεώργιος
10.    Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
11.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
12.    Βλάσσης Δημήτριος
13.   Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
14.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
16.    Κεφάλας Σταύρος
17.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
18.    Μπάκουλης  Δημήτριος
19.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
20.    Νανόπουλος Βασίλειος
21.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος,
22.    Πανταζής Βασίλειος, (αποχώρησε στο τέλος του 3ου ΗΔΘ)
23.    Κορδώσης Χρήστος
24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
25.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
26.   Γκουργιώτης Αλέξανδρος
27.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
28.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 
 
1.       Μελέτης Χρήστος
2.       Σούκουλης Ανδρέας
3.       Καρασάββας Ιωάννης, (προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)
4.       Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία,(προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)
5.       Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 
9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης ύδρευσης – Αποχέτευσης Κορινθίων (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)», ενημέρωσε  το Δημοτικό Συμβούλιο ότι με το 286/3.4.82 Π. Δ/γμα (ΦΕΚ 51/τ.Α΄/29.4.1982) συστάθηκε Δημοτική Επιχείρηση «ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», ως  νομικό  πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.
Με την υπ΄ αριθμ. 3506/21.3.2003 απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως έγκριση της 61/2003 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, σε συνέχεια προηγούμενων τροποποιήσεων, τροποποιήθηκε η συστατική πράξη σε ότι αφορά  τη διοίκηση του νομικού προσώπου (ΦΕΚ 453/τ.Β΄/15.4.2003).
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, αλλά και τις διατάξεις του ν. 1069/80, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα , το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να ορίσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για  τη περίοδο 2017-2019, το οποίο θα αποτελείται από 11 τακτικά και 11 αναπληρωματικά μέλη.
Επίσης τουλάχιστον δύο (2) εξ αυτών πρέπει να είναι δημοτικοί σύμβουλοι, εκ των οποίων ένας προέρχεται από τη μειοψηφία.
Ένας είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση και ένας είναι εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε.
Τέλος πρέπει να οριστούν ο Πρόεδρος, εφόσον δεν είναι ο Δήμαρχος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος πρότεινε ως τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Ν.Π. τους κ.κ.
1) Αλέξανδρο Πνευματικό – Δήμαρχο, 2) Δημήτριο Βλάσση, δημοτικό σύμβουλο 3) Κων/νο Ζήμο, δημοτικό σύμβουλο, 4) Θεοφάνη Αντωνάκο, 5) Μαρία Βλαχοπούλου, 6) Μαρία Ανδρουλιδάκη- Δαμαλά,  7) Καλλιόπη Μαλατέστα,  8) Αθανάσιο Γεώργαρη, 9) Τιμολέων Πιέτρη, δημοτικό σύμβουλο από την μειοψηφία,  10) Ο  εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. και 11) Ο εκπρόσωπος των  εργαζομένων.
Ως αναπληρωματικά μέλη τους κ.κ. 1) Νικόλαο Σταυρέλη, δημοτικό σύμβουλο 2) Γεώργιο Μουρούτσο, δημοτικό σύμβουλο 3) Αντώνιο Παππά, δημοτικό σύμβουλο, 4) Γεώργιο Τσούμπα, 5) Σταυρούλα Κατσαρού, 6) Πελαγία Τρανού, 7) Παναγιώτα Αρβανίτη, 8) Κων/νο Παρτσινέβελο,  9) Παναγιώτη Ψηλογιαννόπουλο, δημοτικό σύμβουλο από την μειοψηφία, 10) Ο εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. και 11) Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων.
Εκ μέρους της μείζονος μειοψηφίας ο κ. Νανόπουλος Βασίλειος πρότεινε τον κ. Γκουργιώτη Αλέξανδρο δημοτικό σύμβουλο, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό τον κ.  Ψηλογιαννόπουλο Παναγιώτη δημοτικό σύμβουλο.
Τέλος ο Πρόεδρος έθεσε σε ονομαστική ψηφοφορία τις ανωτέρω προτάσεις και ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου η πρόταση του Δημάρχου.
Ο Πρόεδρος μετά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εν θέματι Ν.Π., καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσει μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου τον Αντιπρόεδρο, δεδομένου ότι αφού συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. ο Δήμαρχος, αυτοδίκαια είναι και ο Πρόεδρός του.
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης «ΥΔΡΕΥΣΗ –ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» ορίζεται  ο κ. Δημήτριος Βλάσσης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 255 Ν. 3463/2006 και του Ν. 1069/80, το αριθμ. 480/2017 έγγραφο του ΤΕΕ και αριθμ. 551/2017 έγγραφο του Σωματείου Εργαζομένων ΔΕΥΑΚ
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντων των κ.κ. 1. Νανόπουλου Βασιλείου, 2. Ζαχαριά Σπυρίδωνα, 3. Κορδώση Χρήστου,  4.  Γκουργιώτη Αλέξανδρου 5. Δημητρόπουλου Κων/νου,  6. Κουτσογκίλα Θεμιστοκλή, 7. Καραμαλίκη Μαρίας (Ερρικας)
 
Α.- Ορίζει τα (11)  τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», ως εξής:
1) Αλέξανδρος Πνευματικός, Δήμαρχος Κορινθίων-Πρόεδρος, αναπληρούμενος από τον κ. Νικόλαο Σταυρέλη Δημοτικό  Σύμβουλο,
2) Δημήτριος  Βλάσσης – Αντιπρόεδρος, Δημοτικός  Σύμβουλος αναπληρούμενος από τον Γεώργιο Μουρούτσο, Δημοτικό  Σύμβουλο.
3) Κων/νος Ζήμος, Δημοτικός  Σύμβουλος αναπληρούμενος από τον Αντώνιο Παππά Δημοτικό  Σύμβουλο.
4) Θεοφάνης Αντωνάκος, δημότης αναπληρούμενος από τον Γεώργιο Τσούμπα, δημότη.
5) Μαρία Βλαχοπούλου, δημότισσα αναπληρούμενη από τον Σταυρούλα Κατσαρού δημότισσα.
6) Μαρία Ανδρουλιδάκη – Δαμαλά, δημότισσα αναπληρούμενη από την Πελαγία Τρανού, δημότισσα.
7) Καλλιόπη Μαλατέστα,  δημότισσα αναπληρούμενη από την Παναγιώτα Αρβανίτη  δημότισσα.
8) Αθανάσιος Γεώργαρης, δημότης αναπληρούμενος από τον Παρτσινέβελο Κων/νο δημότη.
9) Τιμολέων Πιέτρης, δημοτικός σύμβουλος από την μειοψηφία, αναπληρούμενος από τον Παναγιώτη Ψηλογιαννόπουλο, δημοτικό σύμβουλο από την μειοψηφία.
10) Γεώργιος Κωστήρης,  Πολιτικός Μηχανικός εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. αναπληρούμενος από τον Κων/νο Τερζόπουλο Αρχιτέκτονα Μηχανικό  και
11) Αικατερίνη Δικητόλια εκπρόσωπος των  εργαζομένων αναπληρούμενη  από τον Αντώνη Γεωργακόπουλο.
 
Β. Η θητεία των  μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι δυόμισι έτη (2017 – 2019). 
 
                       Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  6 / 86 / 2017.
 
 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ