Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ΄΄ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ΄΄ (ΔΑΕΚ)΄΄

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 6/23.03.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 87/2017
 
Θέμα 5ο Η.Δ.: «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ΄΄ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ΄΄ (ΔΑΕΚ)΄΄»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11080/17-3-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Παππάς Αντώνιος
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Οικονόμου Γεώργιος
10.    Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
11.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
12.    Βλάσσης Δημήτριος
13.   Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
14.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
16.    Κεφάλας Σταύρος
17.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
18.    Μπάκουλης  Δημήτριος
19.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
20.    Νανόπουλος Βασίλειος
21.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος,
22.    Πανταζής Βασίλειος, (αποχώρησε το τέλος του 3ου ΗΔΘ)
23.    Κορδώσης Χρήστος
24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
25.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
26.   Γκουργιώτης Αλέξανδρος
27.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
28.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 
 
1.       Μελέτης Χρήστος
2.       Σούκουλης Ανδρέας
3.       Καρασάββας Ιωάννης, (προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)
4.       Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία,(προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)
5.       Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 
9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ΄΄ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ΄΄ (ΔΑΕΚ)΄΄» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Με την υπ’ αριθμ. 224/23-5-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών με απορρόφηση της ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «Δ.Α.Ε.Κ.Α.Α.Π.», από την «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»  με τον διακριτικό τίτλο «Δ.Α.Κ.Ε.Κ.», σε μία νέα Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ και το διακριτικό τίτλο Δ.Α.Ε.Κ. (Φ.Ε.Κ. 7801/1-8-2011). 
Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές τους  ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266  του ν. 3463/2006 όπως ισχύουν.
Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Κορινθίων  διοικείται από εντεκαμελές (11) Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δημοτικούς συμβούλους, εκ των οποίων ένας (1) προέρχεται από τη μειοψηφία, δημότες ή κατοίκους με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης και έναν εκπρόσωπο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι προτείνονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω Ανώνυμης Εταιρείας από την πλειοψηφία οι κ.κ.: 1) Κοντογιώργος Αναστάσιος δημοτικός σύμβουλος, ως Πρόεδρος, αναπληρούμενος από τον Βλάσση Δημήτριο, δημοτικό σύμβουλο,  2) Μπάκουλης Δημήτριος, δημοτικός σύμβουλος, ως Αντιπρόεδρος,  αναπληρούμενος από τον Μουρούτσο Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο, 3) Μελέτης Χρήστος, δημοτικός σύμβουλος, αναπληρούμενος από τον Δράκο Παναγιώτη, δημοτικό σύμβουλο  και οι κ.κ.: 4) Βορτελίνος Σπυρίδων, δημότης, αναπληρούμενος από τον Παρτσινέβελο Κων/νο, δημότη, 5) Πιέτρης Χρήστος  δημότης, αναπληρούμενος από τον Μπινιάρη Σταύρο, δημότη,  6) Κουστένη Χρυσούλα δημότισσα, αναπληρούμενη από την Ανδρουλιδάκη Μαρία, δημότισσα,  7) Μαλατέστα Καλλιόπη, δημότισσα, αναπληρούμενη από την Βλαχοπούλου Μαρία, δημότισσα, 8) Παπαγεωργίου Ελισάβετ, δημότισσα, αναπληρούμενη από την Αρβανίτη Παναγιώτα, δημότισσα, 9) Γκέλμπουρα Σοφία, δημότισσα, αναπληρούμενη από την Τρανού Πελαγία, δημότισσα,  10) Πιέτρης Τιμολέων, δημοτικός σύμβουλος από τη μειοψηφία, αναπληρούμενος από την Δημητριάδη  Μαρία δημοτική σύμβουλο, 11) Μπόντζος Γεώργιος  εκπρόσωπο του Εργατικού Κέντρου, αναπληρούμενο από τον κ. Λάμπρου Ιωάννη, εκπρόσωπο επίσης του Εργατικού Κέντρου.
Εκ μέρους της μείζονος μειοψηφίας ο κ. Νανόπουλος Βασίλειος πρότεινε  την κ. Γιάννου Νικολέττα, ως  τακτικό μέλος, αναπληρούμενη από την κ. Δημητριάδη  Μαρία, για το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωτέρω Ανωνύμου Εταιρείας.
Τέλος ο Πρόεδρος έθεσε σε ονομαστική ψηφοφορία τις ανωτέρω προτάσεις και ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου η πρόταση του Πρόεδρου.
Στη συνέχεια το δημοτικό συμβούλιο ορίζει ως πρόεδρο της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ και το διακριτικό τίτλο Δ.Α.Ε.Κ. τον  κ. Κοντογιώργο Αναστάσιο  και Αντιπρόεδρο τον Μπάκουλη Δημήτριο.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, το από 22.3.2017 έγγραφο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κορίνθου και τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντων των κ.κ. 1. Νανόπουλου Βασιλείου, 2. Ζαχαριά Σπυρίδωνα, 3. Κορδώση Χρήστου,  4. Γκουργιώτη Αλέξανδρου 5. Δημητρόπουλου Κων/νου, 6. Κουτσογκίλα Θεμιστοκλή και 7. Καραμαλίκη Μαρίας (Έρρικα)
 
Ορίζει τα έντεκα (11) τακτικά  και ισάριθμα  αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορινθίων με τον διακριτικό τίτλο ΔΑΕΚ ως εξής:
1.  Κοντογιώργος Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος, ως Πρόεδρος, αναπληρούμενος από τον Βλάσση Δημήτριο,  Δημοτικό Σύμβουλο,
2.  Μπάκουλης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, ως Αντιπρόεδρος, αναπληρούμενος από τον Μουρούτσο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο,
3. Μελέτης Χρήστος, Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρούμενος από τον Δράκο Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο,
4.     Βορτελίνος Σπυρίδων, δημότης, αναπληρούμενος από τον Παρτσινέβελο Κων/νο, δημότη,
5.     Πιέτρης Χρήστος, δημότης , αναπληρούμενος από τον Μπινιάρη Σταύρο, δημότη,
6.     Κουστένη   Χρυσούλα, δημότισσα, αναπληρούμενη από την Ανδρουλιδάκη Μαρία, δημότισσα,
7.     Μαλατέστα Καλλιόπη, δημότισσα, αναπληρούμενη από την Βλαχοπούλου Μαρία, δημότισσα,
8.     Παπαγεωργίου Ελισάβετ, δημότισσα, αναπληρούμενη από την Αρβανίτη Παναγιώτα, δημότισσα,
9.     Γκέλμπουρα Σοφία, δημότισσα, αναπληρούμενη από την Τρανού Πελαγία, δημότισσα
10. Πιέτρης Τιμολέων, Δημοτικός Σύμβουλος από τη μειοψηφία, αναπληρούμενος από την Δημητριάδη Μαρία, Δημοτική Σύμβουλο,
11. Μπόντζος Γεώργιος, εκπρόσωπος Εργατικού Κέντρου, αναπληρούμενος από τον Λάμπρου Ιωάννη, εκπρόσωπο Εργατικού Κέντρου
 
     Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε δυόμισι έτη 2017- 2019.
 
                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 87 / 2017.
 
  
 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ