Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                             

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 6/23.03.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 88/2017

 

Θέμα 6ο Η.Δ.: «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»

 

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11080/17-3-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος

3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

4.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος

5.       Ζήμος Κωνσταντίνος

6.       Σταυρέλης Νικόλαος

7.       Παππάς Αντώνιος

8.       Φαρμάκης Γεώργιος

9.       Οικονόμου Γεώργιος

10.    Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος

11.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα

12.    Βλάσσης Δημήτριος

13.   Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος

14.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

15.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

16.    Κεφάλας Σταύρος

17.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

18.    Μπάκουλης  Δημήτριος

19.    Κοντογιώργος Αναστάσιος

20.    Νανόπουλος Βασίλειος

21.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος,

22.    Πανταζής Βασίλειος, (αποχώρησε το τέλος του 3ου ΗΔΘ)

23.    Κορδώσης Χρήστος

24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος

25.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής

26.   Γκουργιώτης Αλέξανδρος

27.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)

28.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

 

 

 

 

1.       Μελέτης Χρήστος

2.       Σούκουλης Ανδρέας

3.       Καρασάββας Ιωάννης, (προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)

4.       Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία,(προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)

5.       Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 

3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

8.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 

9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

 

 

 

 

 

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

6.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου ΄΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ΄΄» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου :

α) το αριθμ. 201/01 Π.Δ. (ΦΕΚ 159/Α΄/16-7-2001) περί σύστασης του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

β)  Το άρθρο 46 του  Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωματωμένη Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

γ) την αριθμ. 29415/1914/27-12-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί έναρξης λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων»

δ) Την αριθμ. 13477/765/18-3-2016 (ΦΕΚ  919 Β΄/5.4.2016) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί αναμόρφωσης της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος επίσης ενημέρωσε το Σώμα ότι το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων» λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 239 και επόμενα του Ν. 3463/06  και θα ασκεί τις αρμοδιότητες σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν. 2738/99.  Το Ν.Π.Δ.Δ. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από επτά (7) μέλη τα  οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης, επειδή τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου είναι περισσότερα από πέντε, δύο (2) από αυτά ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.   Στη Διοίκηση του πιο πάνω Ν.Π μεταξύ των προσώπων που ορίζονται μέλη περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και ο προϊστάμενος της λιμενικής αρχής της έδρας του νομικού προσώπου (άρθρο 244 Ν. 3463/06).

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε δυόμισι έτη  (2017- 2019).

Από την πλειοψηφία προτάθηκαν οι κ.κ.:

1.     Φαρμάκης Γεώργιος, δημοτικός σύμβουλος, αναπληρούμενος από τον Κεφάλα Σταύρο, δημοτικό σύμβουλο,

2.     Ο εκάστοτε Λιμενάρχης Κορίνθου , αναπληρούμενος από τον νόμιμο αναπληρωτή του,

3.     Βλάσσης Δημήτριος, δημοτικός σύμβουλος αναπληρούμενος από τον Μπάκουλη Δημήτριο, δημοτικό σύμβουλο,

4.     Πιέτρης Τιμολέων, δημότης, αναπληρούμενος από τον Μουρούτσο Γεώργιο, δημότη,

5.     Παπαγεωργίου Ελισάβετ, δημότισσα, αναπληρούμενη από την Αρβανίτη  Παναγιώτα  δημότισσα,

 Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε την μειοψηφία να προτείνει δύο (2) μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.

Ο κ. Νανόπουλος Βασίλειος πρότεινε τους κ.κ.: Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) και Κορδώση Χρήστο, ως τακτικά μέλη, και τους  κ.κ. Γκουργιώτη Αλέξανδρο και Κουτσογκίλα Θεμιστοκλή, ως αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα.

Ακολούθησε ψηφοφορία επί συνόλου εννέα (09) Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας, το αποτέλεσμα της οποίας ήταν  ομόφωνο υπέρ της πρότασης του κ. Νανόπουλου.

Τέλος, ακολούθησε ψηφοφορία στο σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων και ομόφωνα ψηφίστηκαν τα μέλη που προτάθηκαν από την πλειοψηφία και την μειοψηφία.

Ο Πρόεδρος μετά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εν θέματι Ν.Π. κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να εκλέξει μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.

Μετά από ψηφοφορία ομόφωνα εκλέγεται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. ο κ. Φαρμάκης Γεώργιος και Αντιπρόεδρος ο κ. Πιέτρης Τιμολέων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από το Πρόεδρο και τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/06, όπως ισχύει

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ορίζει τα επτά (7) τακτικά  και ισάριθμα  αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», ως εξής:

  1. Φαρμάκης Γεώργιος, δημοτικός σύμβουλος, αναπληρούμενος από τον Κεφάλα Σταύρο, δημοτικό σύμβουλο,
  2. Ο εκάστοτε Λιμενάρχης Κορίνθου , αναπληρούμενος από τον νόμιμο αναπληρωτή του,
  3. Βλάσσης Δημήτριος, δημοτικός σύμβουλος αναπληρούμενος από τον Μπάκουλη Δημήτριο, δημοτικό σύμβουλο,
  4. Πιέτρης Τιμολέων, δημότης, αναπληρούμενος από τον Μουρούτσο Γεώργιο, δημότη,
  5. Παπαγεωργίου Ελισάβετ, δημότισσα, αναπληρούμενη από την Αρβανίτη  Παναγιώτα  δημότισσα,
  6. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) δημοτική σύμβουλος, αναπληρούμενη από τον Γκουργιώτη Αλέξανδρο, δημοτικό σύμβουλο,
  7. Κορδώσης Χρήστος, δημοτικός σύμβουλος, αναπληρούμενος από τον Κουτσογκίλα Θεμιστοκλή, δημοτικό σύμβουλο.

 

Β. Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου ορίζεται ο κ. Φαρμάκης Γεώργιος και Αντιπρόεδρος ορίζεται ο Πιέτρης Τιμολέων. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Γ. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο.

Δ. Η θητεία των  μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε δυόμισι έτη (2017 – 2019). 

 

                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 88 / 2017.

 

 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ