Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΄΄ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ΄΄

                                                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 6/23.03.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 89/2017

 

Θέμα 7ο Η.Δ.: «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΄΄ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ΄΄»

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11080/17-3-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος

3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

4.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος

5.       Ζήμος Κωνσταντίνος

6.       Σταυρέλης Νικόλαος

7.       Παππάς Αντώνιος

8.       Φαρμάκης Γεώργιος

9.       Οικονόμου Γεώργιος

10.    Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος

11.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα

12.    Βλάσσης Δημήτριος

13.   Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος

14.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

15.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

16.    Κεφάλας Σταύρος

17.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

18.    Μπάκουλης  Δημήτριος

19.    Κοντογιώργος Αναστάσιος

20.    Νανόπουλος Βασίλειος

21.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος,

22.    Πανταζής Βασίλειος, (αποχώρησε το τέλος του 3ου ΗΔΘ)

23.    Κορδώσης Χρήστος

24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος

25.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής

26.   Γκουργιώτης Αλέξανδρος

27.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)

28.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

 

 

 

 

1.       Μελέτης Χρήστος

2.       Σούκουλης Ανδρέας

3.       Καρασάββας Ιωάννης, (προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)

4.       Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία,(προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)

5.       Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 

3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

8.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 

9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

 

 

 

 

 

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

6.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΄΄ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ΄΄» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την υπ’ αριθμ. 99/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 1191/9-6-2011 συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ».

 Το Δημοτικό συμβούλιο ορίζει το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 όπως ισχύει. Το νέο Νομικό Πρόσωπο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δέκα τρία (13) μέλη, ως εξής:

         Έξι (6) δημοτικούς σύμβουλους  εκ των οποίων  δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου

-         Δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  
-         Έναν εκπρόσωπο της ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
-         Τέσσερις (4) δημότες ή κάτοικους με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης. 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι για δυόμισι έτη (2017- 2019).

 

Ο Δήμαρχος πρότεινε από  την πλειοψηφία ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του ανωτέρω Νομικού Προσώπου τους κ.κ.: 

 1. Χριστοδουλόπουλο Χρήστο δημότη, αναπληρούμενο από τον κ. Μπινιάρη Σταύρο δημότη, 
 2. Ζώγκο Ανδρέα, δημοτικό σύμβουλο, αναπληρούμενο από την Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα δημοτική σύμβουλο, 
 3. Μπάκουλη Δημήτριο δημοτικό σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον Μελέτη Χρήστο  δημοτικό σύμβουλο, 
 4. Καμπούρη Χαράλαμπο δημοτικό σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον Χατζή Μιχαήλ δημοτικό σύμβουλο,
 5. Ζήμο Κωνσταντίνο δημοτικό σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον Λαμπρινό Παναγιώτη δημοτικό σύμβουλο,
 6. Αρβανίτη Παναγιώτα  δημότισσα, αναπληρούμενη από την Ανδρουλιδάκη – Δαμαλά Μαρία δημότισσα,
 7. Παπαγεωργίου Ελισάβετ δημότισσα, αναπληρούμενη από την Μάρτη Μαριάνθη δημότισσα,
 8. Κατσαρού Σταυρούλα δημότισσα, αναπληρούμενη από την Μαλατέστα Καλλιόπη δημότισσα,

 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την μειοψηφία να προτείνει  δύο (2) μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.

 Από την μειοψηφία ο κ. Νανόπουλος Βασίλειος πρότεινε τους κ.κ.: Λούκο Γεώργιο και Γλυνιαδάκη Αθανασία ως τακτικά μέλη και τους κ.κ. Ρούκη Βασίλειο και Πανταζή Σπυρίδων, ως αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα.

Έγινε ψηφοφορία επί συνόλου εννέα (09) Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας κατά πλειοψηφία (οι κ.κ. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης και Δημητριάδη Μαρία, έδωσαν λευκή ψήφο) ψηφίστηκαν οι  κ.κ.: Λούκος Γεώργιος και Γλυνιαδάκη Αθανασία ως τακτικά μέλη και οι κ.κ.: Ρούκης Βασίλειος και Πανταζής Σπυρίδων, ως αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα, ως υποψήφια μέλη της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τη μειοψηφία.

Τέλος ο Πρόεδρος έθεσε σε ονομαστική ψηφοφορία την πρόταση της πλειοψηφίας συμπληρωμένη με την πρόταση της μειοψηφίας, από την οποία προέκυψε το εξής αποτέλεσμα:

Επί είκοσι εννέα (29) παρόντων Δημοτικών Συμβούλων, ψήφισαν είκοσι επτά (27) Δημοτικοί Σύμβουλοι υπέρ της πρότασης  της πλειοψηφίας συμπληρωμένη με την πρόταση της μειοψηφίας και δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι , οι κ.κ. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης και Δημητριάδη Μαρία, έδωσαν λευκή ψήφο.

Κατά πλειοψηφία ορίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως προτάθηκε από την πλειοψηφία και τη μειοψηφία.

Ο Πρόεδρος μετά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εν θέματι Ν.Π. καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να εκλέξει μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.

Μετά από ψηφοφορία ομόφωνα εκλέγεται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος  και Αντιπρόεδρος ο κ.  Ζώγκος Ανδρέας.

.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου, την παρ.4 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010, το άρθρο 240 του Ν. 3463/06 όπως ισχύει, το άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν 2839/2000 και την αριθ. 99/2011 απόφαση του ΔΣ περί σύστασης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 Α. Τον ορισμό των παρακάτω δέκα τριών (13) τακτικών  μελών  και ισάριθμων  αναπληρωματικών,  του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», ως εξής:

 

1.       κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος δημότης,  αναπληρούμενος από  τον κ. Μπινιάρη Σταύρο δημότη.
2.       κ. Ζώγκος Ανδρέας δημοτικός σύμβουλος, αναπληρούμενος από την κα Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα δημοτική σύμβουλο.
3.       κ. Μπάκουλης Δημήτριος δημοτικός σύμβουλος, αναπληρούμενος από τον κ. Μελέτη Χρήστο δημοτικό σύμβουλο.
4.       κ. Καμπούρης Χαράλαμπος δημοτικός σύμβουλος, αναπληρούμενος από τον κ. Χατζή Μιχαήλ δημοτικό σύμβουλο.
5.       κ. Ζήμος Κωνσταντίνος δημοτικός σύμβουλος, αναπληρούμενος από τον κ. Λαμπρινό Παναγιώτη δημοτικό σύμβουλο.
 1. κα Αρβανίτη Παναγιώτα δημότισσα, αναπληρούμενη από την κα Ανδρουλιδάκη – Δαμαλά Μαρία δημότισσα.

 

 1. κα Παπαγεωργίου Ελισάβετ δημότισσα,  αναπληρούμενη από την  κα Μάρτη Μαριάνθη δημότισσα

 

 1. κα Κατσαρού Σταυρούλα δημότισσα, αναπληρούμενη από την κα Μαλατέστα Καλλιόπη δημότισσα

 

9.       κ. Μαρδίκης Θεόδωρος Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Σοφικού, αναπληρούμενος από τον κ. Σίμο Παναγιώτη  Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Αλμυρής.
10.    κα Βανικιώτη Δήμητρα Διευθύντρια  του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου,  αναπληρούμενη από τον κ. Ασημακόπουλο Κων/νο  Διευθυντή του 8ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου 
11.    κ. Λούκος Γεώργιος  δημότης, αναπληρούμενος από τον κ. Ρούκη Βασίλειο δημότη 
12.    κα Γλυνιαδάκη Αθανασία δημότισσα, αναπληρούμενη από τον κ. Πανταζή Σπυρίδων δημότη,
13.    κ. Τσοβίλης Ευάγγελος εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου, αναπληρούμενος από την κα Χούπη Αικατερίνη  εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου.        

Β. Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος.  Αντιπρόεδρος ορίζεται ο κ. Ζώγκος Ανδρέας. Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

 Γ. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου  και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  Αντιπρόεδρο.

 Δ.- Η θητεία των  μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι για δυόμισι έτη  (2017- 2019)

 

                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 89 / 2017.

 

 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

  

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ