Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΄΄ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ΄

                                                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 6/23.03.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 90/2017

 

Θέμα 8ο Η.Δ.: «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΄΄ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ΄΄»

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11080/17-3-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος

3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

4.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος

5.       Ζήμος Κωνσταντίνος

6.       Σταυρέλης Νικόλαος

7.       Παππάς Αντώνιος

8.       Φαρμάκης Γεώργιος

9.       Οικονόμου Γεώργιος

10.    Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος

11.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα

12.    Βλάσσης Δημήτριος

13.   Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος

14.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

15.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

16.    Κεφάλας Σταύρος

17.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

18.    Μπάκουλης  Δημήτριος

19.    Κοντογιώργος Αναστάσιος

20.    Νανόπουλος Βασίλειος

21.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος,

22.    Πανταζής Βασίλειος, (αποχώρησε το τέλος του 3ου ΗΔΘ)

23.    Κορδώσης Χρήστος

24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος

25.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής

26.   Γκουργιώτης Αλέξανδρος

27.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)

28.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

 

 

 

 

1.       Μελέτης Χρήστος

2.       Σούκουλης Ανδρέας

3.       Καρασάββας Ιωάννης, (προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)

4.       Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία,(προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)

5.       Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 

3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

8.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 

9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

 

 

 

 

 

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

6.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΄΄ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ΄΄» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την υπ’ αριθμ. 100/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 1191/9-6-2011 συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ».

 Το Δημοτικό συμβούλιο ορίζει το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου     240 του ν. 3463/2006 όπως ισχύει. Το νέο Νομικό Πρόσωπο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δέκα τρία (13) μέλη, ως εξής:

 

          Έξι (6) δημοτικούς σύμβουλους  εκ των οποίων  δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου

-          Δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  
-          Τέσσερις (4) δημότες ή κάτοικους με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης. 
-          Ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων και στην περίπτωση που δεν υπάρχει Ένωση Γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
-          Ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι για δυόμισι έτη 2017- 2019.

 

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος πρότεινε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου από την πλειοψηφία τους κ.κ.:

1.      Δράκο Παναγιώτη δημότη, αναπληρούμενο από τον κ. Χριστοδουλόπουλο Χρήστο δημότη,

2.      Βλάσση Δημήτριο δημοτικό σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον κ. Ζώγκο Ανδρέα δημοτικό σύμβουλο,

3.      Κεφάλα Σταύρο δημοτικό σύμβουλο αναπληρούμενο από την κα Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα δημοτική σύμβουλο,

4.      Ζήμο Κωνσταντίνο δημοτικό σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον κ. Χατζή Μιχαήλ. δημοτικό σύμβουλο, 

5.      Φαρμάκη Γεώργιο δημοτικό σύμβουλο αναπληρούμενο από τον Οικονόμου Γεώργιο δημοτικό σύμβουλο

6.      Γκιόκα – Πιπίνη Παναγιώτα δημότισσα, αναπληρούμενη από την κα Μάρτη Μαριάνθη δημότισσα

7.      Γκέλμπουρα Σοφία δημότισσα αναπληρούμενη από την κα Παπαγεωργίου Ελισάβετ δημότισσα

 

Στην συνέχεια ο κ. Νανόπουλος Βασίλειος πρότεινε δύο (2) μέλη εκ μέρους της μειοψηφίας τους κ.κ.: Ζαχαριά Σπυρίδωνα δημοτικό σύμβουλο και Ταγαρά Αναστάσιο δημότη, ως τακτικά μέλη και τους κ.κ. Γκρούτση Ανέστη  και Μπαλάφα Βασίλειο  ως αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα.

 

Έγινε ψηφοφορία επί συνόλου εννέα (09) Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας κατά πλειοψηφία (οι κ.κ. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης και Δημητριάδη Μαρία, έδωσαν λευκή ψήφο) ψηφίστηκαν οι  κ.κ.: Ζαχαριάς Σπυρίδων δημοτικός σύμβουλος και Ταγαράς Αναστάσιος δημότης ως τακτικά μέλη και οι κ.κ.: Γκρούτσης Ανέστης δημότης  και Μπαλάφας Βασίλειος δημότης, ως αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα, ως υποψήφια μέλη της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τη μειοψηφία.

Τέλος ο Πρόεδρος έθεσε σε ονομαστική ψηφοφορία την πρόταση της πλειοψηφίας συμπληρωμένη με την πρόταση της μειοψηφίας, από την οποία προέκυψε το εξής αποτέλεσμα:

Επί είκοσι εννέα (29) παρόντων Δημοτικών Συμβούλων, ψήφισαν είκοσι επτά (27) Δημοτικοί Σύμβουλοι υπέρ της πρότασης  της πλειοψηφίας συμπληρωμένη με την πρόταση της μειοψηφίας και δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι , οι κ.κ. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης και Δημητριάδη Μαρία, έδωσαν λευκή ψήφο.

Κατά πλειοψηφία ορίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως προτάθηκε από την πλειοψηφία και τη μειοψηφία.

Ο Πρόεδρος μετά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εν θέματι Ν.Π. καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να εκλέξει μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.

Μετά από ψηφοφορία ομόφωνα εκλέγεται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής ο κ. Δράκος Παναγιώτης  και Αντιπρόεδρος ο κ. Βλάσσης Δημήτριος.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου, την παρ.4 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010, το άρθρο 240 του Ν. 3463/06 όπως ισχύει, το άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν 2839/2000 και την αριθ. 100/2011 απόφαση του ΔΣ περί σύστασης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Α. Τον ορισμό των παρακάτω δέκα τριών (13) τακτικών  μελών  και ισάριθμων  αναπληρωματικών,  του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», ως εξής:

 

1.      κ. Δράκος Παναγιώτης δημότης  αναπληρούμενος από τον κ. Χριστοδουλόπουλο Χρήστο δημότη.
2.      κ. Βλάσσης Δημήτριος δημοτικός σύμβουλος, αναπληρούμενος από τον κ. Ζώγκο Ανδρέα δημοτικό σύμβουλο
3.      κ. Κεφάλας Σταύρος δημοτικός σύμβουλος, αναπληρούμενος από την κα Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα δημοτική σύμβουλο.
4.      κ. Ζήμος Κωνστανίνος δημοτικός σύμβουλος, αναπληρούμενος από τον κ. Χατζή Μιχαήλ  δημοτικό σύμβουλο.
5.      κ. Φαρμάκης Γεώργιος δημοτικός σύμβουλος, αναπληρούμενος από τον κ. Οικονόμου Γεώργιο δημοτικό σύμβουλο.
6.      κα Γκιόκα - Πιπίνη Παναγιώτα δημότισσα, αναπληρούμενη από την κα Μάρτη Μαριάνθη δημότισσα.
7.      κα Γκέλμπουρα Σοφία δημότισσα,  αναπληρούμενη από την κα Παπαγεωργίου Ελισάβετ δημότισσα
8.      κ. Ζαχαριάς Σπυρίδων δημοτικός σύμβουλος, αναπληρούμενος από τον κ. Γκρούτση Ανέστη δημότη
9.      κ. Ταγαράς Αναστάσιος δημότης, αναπληρούμενος από τον κ. Μπαλάφα Βασίλειο δημότη
10.  κα Σταυροπούλου Μαργαρίτα Διευθύντρια του Γυμνασίου - Λ.Τ. Λεχαίου, αναπληρούμενη από τον κ. Καρκαντζάκο Παναγιώτη Διευθυντή του 2ου Γενικού  Λυκείου Κορίνθου   
11.  κ. Σοφιανός Γεώργιος Διευθυντής του Γυμνασίου -Λ.Τ. Σοφικού, αναπληρούμενος από τον κ. Παπαχριστοδούλου Εμμανουήλ Διευθυντή του Γυμνασίου Αθικίων.
12.  κα Ζάχαρη Χρυσάνθη εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων του 2ου ΓΕΛ Κορίνθου αναπληρούμενη από τον κ. Οικονόμου Κων/νο εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων του 2ου ΓΕΛ Κορίνθου, 
13. κ. Ρουάν Ζεζούν εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας 2ου ΓΕΛ Κορίνθου, αναπληρούμενος από τον κ. Δράκο Γεώργιο εκπρόσωπο της μαθητικής κοινότητας του 2ου ΓΕΛ Κορίνθου.       

Β. Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται ο κ. Δράκος Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος ορίζεται ο κ. Βλάσσης Δημήτριος. Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο  Αντιπρόεδρος.

Γ. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από  τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  Αντιπρόεδρο.

 Δ.- Η θητεία των  μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι για δυόμισι έτη  (2017- 2019)

 

                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 90 / 2017.

 

 Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

  

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ