Αίτημα Σωτηρίου Αργυρόπουλου για χορήγηση άδειας εισόδου- εξόδου για χώρο στάθμευσης

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 6/23.03.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 95/2017

 

Θέμα 13o Η.Δ.: «Αίτημα Σωτηρίου Αργυρόπουλου για χορήγηση άδειας εισόδου- εξόδου για χώρο στάθμευσης σε οικοδομή στην συμβολή των οδών Γ. Παπανδρέου και Πατρών, στην Κόρινθο»

 

 Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11080/17-3-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος

3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

4.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος

5.       Ζήμος Κωνσταντίνος

6.       Σταυρέλης Νικόλαος

7.       Παππάς Αντώνιος

8.       Φαρμάκης Γεώργιος

9.       Οικονόμου Γεώργιος

10.    Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος

11.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα

12.    Βλάσσης Δημήτριος

13.   Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος

14.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

15.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

16.    Κεφάλας Σταύρος

17.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

18.    Μπάκουλης  Δημήτριος

19.    Κοντογιώργος Αναστάσιος

20.    Νανόπουλος Βασίλειος

21.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος,

22.    Πανταζής Βασίλειος, (αποχώρησε στο τέλος του 3ου ΗΔΘ)

23.    Κορδώσης Χρήστος

24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος

25.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής

26.   Γκουργιώτης Αλέξανδρος

27.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)

28.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

 

 

 

 

1.       Μελέτης Χρήστος

2.       Σούκουλης Ανδρέας

3.       Καρασάββας Ιωάννης, (προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)

4.       Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία,(προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)

5.       Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 

3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

8.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 

9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

 

 

 

 

 

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

6.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αίτημα Σωτηρίου Αργυρόπουλου για χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου για χώρο στάθμευσης σε οικοδομή στην συμβολή των οδών Γ. Παπανδρέου και Πατρών, στην Κόρινθο», ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την υπ’ αριθμ. 6450/13-02-2017 αίτησή του προς το Δήμο, ο κ. Σωτήριος Αργυρόπουλος αιτήθηκε την χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου για χώρο στάθμευσης σε οικοδομή στη συμβολή των οδών Γ. Παπανδρέου και Πατρών στην πόλη της Κορίνθου.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 1/9/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη χορήγηση της αιτούμενης από τον κ. Αργυρόπουλο άδειας εισόδου – εξόδου με εύρος συνολικό τριάμισι (3,50) μέτρων επί του προσώπου του υπ’ όψιν οικοπέδου στην οδό Πατρών για την εξυπηρέτηση των πέντε σε αριθμό προβλεπόμενων θέσεων στάθμευσης της οικοδομής, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι, η δημιουργούμενη είσοδος – έξοδος δεν θα προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία των διερχόμενων στην οδό οχημάτων, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

1.       Εκατέρωθεν της δημιουργούμενης εισόδου – εξόδου, θα τοποθετηθούν ταμπέλες (Ρ-40), με πρόσοψη προς την κατεύθυνση της οδού που θα αναγράφεται ο αριθμός της χορηγούμενης άδειας από τη Δημοτική Αρχή.

2.       Θα κατασκευαστεί κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα), σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

3.       Η δαπάνη για την προμήθεια των σχετικών πινακίδων κάθετης σήμανσης και των εργασιών διαμόρφωσης του πεζοδρομίου (απότμηση-ράμπα εισόδου), που θα γίνουν κατόπιν υπόδειξης της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου, θα βαρύνει τους ιδιοκτήτες.

4.       Η απόφαση του Δ.Σ. θα διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωση της.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την αριθ. πρωτ. 6450/13-02-2017 αίτηση του κ. Σωτήριου Αργυρόπουλο, την αριθμ. 1/9/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6450/13-02-2017 αίτηση του κ. Σωτήριου Αργυρόπουλου για χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου με εύρος συνολικό τριάμισι (3.50) μέτρων επί του προσώπου του υπ’ όψιν οικοπέδου στην οδό Πατρών για την εξυπηρέτηση των πέντε (5) σε αριθμό προβλεπόμενων θέσεων στάθμευσης της οικοδομής, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η δημιουργούμενη είσοδος- έξοδος δεν θα προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία των διερχόμενων στην οδό οχημάτων, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

1.     Εκατέρωθεν της δημιουργούμενης εισόδου – εξόδου, θα τοποθετηθούν ταμπέλες (Ρ-40), με πρόσοψη προς την κατεύθυνση της οδού που θα αναγράφεται ο αριθμός της χορηγούμενης άδειας από τη Δημοτική Αρχή.

2.     Θα κατασκευαστεί κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα), σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

3.     Η δαπάνη για την προμήθεια των σχετικών πινακίδων κάθετης σήμανσης και των εργασιών διαμόρφωσης του πεζοδρομίου (απότμηση-ράμπα εισόδου), που θα γίνουν κατόπιν υπόδειξης της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου, θα βαρύνει τους ιδιοκτήτες.

4.     Η απόφαση του Δ.Σ. θα διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.

 

                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  6 / 95 / 2017.

 

 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ