Τοποθέτηση ή μη εμποδίων σε πεζοδρόμιο της Ε.Ο. Κορίνθου–Εξαμιλίων–Ξυλοκέριζας

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 6/23.03.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 107/2017

 

Θέμα 25o Η.Δ.: «Τοποθέτηση ή μη εμποδίων σε πεζοδρόμιο της Ε.Ο. Κορίνθου – Εξαμιλίων – Ξυλοκέριζας, στον οικισμό Εξαμιλίων»

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11080/17-3-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος

3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

4.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος

5.       Ζήμος Κωνσταντίνος

6.       Σταυρέλης Νικόλαος

7.       Παππάς Αντώνιος

8.       Φαρμάκης Γεώργιος

9.       Οικονόμου Γεώργιος

10.    Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος

11.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα

12.    Βλάσσης Δημήτριος

13.   Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος

14.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

15.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

16.    Κεφάλας Σταύρος

17.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

18.    Μπάκουλης  Δημήτριος

19.    Κοντογιώργος Αναστάσιος

20.    Νανόπουλος Βασίλειος

21.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος,

22.    Πανταζής Βασίλειος, (αποχώρησε στο τέλος του 3ου ΗΔΘ)

23.    Κορδώσης Χρήστος

24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος

25.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής

26.   Γκουργιώτης Αλέξανδρος

27.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)

28.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

 

 

 

 

1.       Μελέτης Χρήστος

2.       Σούκουλης Ανδρέας

3.       Καρασάββας Ιωάννης, (προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)

4.       Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία,(προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)

5.       Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 

3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

8.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 

9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

 

 

 

 

 

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

6.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τοποθέτηση ή μη εμποδίων σε πεζοδρόμιο της Ε.Ο. Κορίνθου – Εξαμιλίων – Ξυλοκέριζας, στον οικισμό Εξαμιλίων», ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την αριθμ. 43558/21-10-2016 αίτηση του προς το Δήμο, ο κ. Αλέξανδρος Βλάσσης του Κων/νου κάτοικος Εξαμιλίων, αιτήθηκε την τοποθέτηση δύο σε αριθμό εμποδίων (μπάρες σχήματος Π) κατά μήκος τμήματος του πεζοδρομίου έναντι της κεντρικής πλατείας του οικισμού Εξαμιλίων  της Δ.Κ. Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 1/16/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τοποθέτηση εμποδίου επί του άκρου του πεζοδρομίου στην διασταύρωση (συνάντηση) της επαρχιακής οδού Κορίνθου -  Εξαμιλίων – Ξυλοκέριζας και της δημοτικής οδού που συνδέει τα Εξαμίλια με την Αρχαία Κόρινθο (μέσω της ΠΕΟ Κορίνθου – Νεμέας –΄Αργους) σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 43558/22-11-2016 σχετική εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, ως εξής:

  1. Την τοποθέτηση ενός προστατευτικού εμποδίου μορφής «Π» επί του άκρου του πεζοδρομίου, στην εξεταζόμενη θέση, με ύψος 0,80μ. και μήκος 1,50μ. και με επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10μ. από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιμο από άτομα με προβλήματα όρασης, ως προσωρινό μέτρο για την προστασία των διερχομένων στο πεζοδρόμιο πεζών.
  2. Η τοποθέτηση του άνω μεταλλικού στοιχείου στο πεζοδρόμιο, θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου με αυτεπιστασία και με την επίβλεψη της αρμόδιας υπηρεσίας.
  3. Σε περίπτωση υλοποίησης σχεδίου ανάπλασης των οδών στον οικισμό από τη Δημοτική Αρχή το θέμα θα επανεξεταστεί στα πλαίσια εκπόνησης και έγκρισης σχετικής μελέτης από την αρμόδια Δημοτική υπηρεσία.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του, την αριθμ. 43558/21-10-2016 αίτηση του κ. Αλέξανδρου Βλάσση του Κων/νου, την αριθμ. 1/16/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Αποδέχεται την αριθμ. 43558/21-10-2016 αίτηση του κ. Αλέξανδρου Βλάσση του Κων/νου, για τοποθέτηση εμποδίου επί του άκρου του πεζοδρομίου στην διασταύρωση (συνάντηση) της επαρχιακής οδού Κορίνθου -  Εξαμιλίων – Ξυλοκέριζας και της δημοτικής οδού που συνδέει τα Εξαμίλια με την Αρχαία Κόρινθο (μέσω της ΠΕΟ Κορίνθου – Νεμέας –΄Αργους), σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας και τις εξής προϋποθέσεις:

1.       Την τοποθέτηση ενός προστατευτικού εμποδίου μορφής «Π» επί του άκρου του πεζοδρομίου, στην εξεταζόμενη θέση, με ύψος 0,80μ. και μήκος 1,50μ. και με επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10μ. από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιμο από άτομα με προβλήματα όρασης, ως προσωρινό μέτρο για την προστασία των διερχομένων στο πεζοδρόμιο πεζών.

2.       Η τοποθέτηση του άνω μεταλλικού στοιχείου στο πεζοδρόμιο, θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου με αυτεπιστασία και με την επίβλεψη της αρμόδιας υπηρεσίας.

3.       Σε περίπτωση υλοποίησης σχεδίου ανάπλασης των οδών στον οικισμό από τη Δημοτική Αρχή το θέμα θα επανεξεταστεί στα πλαίσια εκπόνησης και έγκρισης σχετικής μελέτης από την αρμόδια Δημοτική υπηρεσία.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  6 / 107 / 2017.

 

 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ