Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση προμήθειας

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Κόρινθος, 11-04-2017

   ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          Αριθμ.Πρωτ.: 15735

   ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ          

                                                                  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

                                                                         Διακηρύττει ότι

Εκτίθεται σε συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής η δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 73.271,60€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:  του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), του Ν. 4270/ 2014 (Α’ 143), του Ν. 4250/2014 (Α’ 74) ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107), του Ν.4129/2013 (Α’ 52),του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α 226), του Ν.4013/2011 (Α’ 204), του Ν. 861/ 2010 (Α’ 112), του ν. 2859/2000 (Α’ 248) , του ν.2690/1999 (Α’ 45) και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, του Ν. 2121/1993 (Α’ 25), του π.δ 28/2015 (Α’ 34), του π.δ. 80/2016 (Α΄145), της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400), των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια πλαστικών κάδων 1.100 λίτρων (μπλε χρώματος) που θα χρησιμοποιηθούν ως μέσα συλλογής για χρησιμοποιημένες συσκευασίες και απόβλητα συσκευασίας και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. 4832/4-2-2015 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.).

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της ποσότητας του είδους του Πίνακα «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός» της σχετικής μελέτης με αρ. 62/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων.  Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες .

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, Κόρινθος) την 26η Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 09:30 έως 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης  των προσφορών).

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που δραστηριοποιούνται σε αντικείμενο συναφές με το προκηρυσσόμενο στην διακήρυξη του παρόντος διαγωνισμού.  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

 

Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων, στον δικτυακό τόπο: www.korinthos.gr ή από το Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.

Απαραίτητη προϋπόθεση έγκυρης συμμετοχής είναι η παραλαβή από την αρμόδια υπηρεσία του σφραγισμένου και αριθμημένου εντύπου της οικονομικής προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δημοκρατίας 1, Κόρινθος, Τ.Κ. 20131, τηλέφωνο: 27413 62804, fax: 27413 62830, email: a.artopoiadou@korinthos.gr, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment