Προμήθεια πινακίδων και λοιπών μέσων οδικής σήμανσης (έγγραφο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                                                          ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
    
Από το Πρακτικό 2/07-03-2017 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων
                                                Αριθμός Απόφασης  16/2017
 
ΘΕΜΑ 5o Η.Δ.: Προμήθεια πινακίδων και λοιπών μέσων οδικής σήμανσης (έγγραφο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών).
Στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, 07 Μαρτίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 συνήλθε για πρώτη φορά σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την από 9655/03-03-2017 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου κ. Σπυρίδωνα Βορτελίνου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Διαπιστώθηκε ότι  σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ
                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.     Βορτελίνος Σπυρίδων του Δημητρίου
1. Ντόντος Γεώργιος του Παναγιώτη
2.      Γκίλλας Θωμάς του Αθανασίου
2. Κακάβας Γεώργιος του Νικολάου
3.     Βλαχοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου
3. Χριστοδούλου Φωτεινή του Τιμολέοντα
4. Δημητριάδης Παναγιώτης του Κων/νου
5. Μακγλάρας Γεώργιος του Κων/νου
6.  Τρανούδης Σωφρόνιος του Αυγουστίνου
7.  Τσολάκου Μαρία του Χρήστου
4. Τσίτουρας Δημήτριος του Γεωργίου
 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σούκουλη Αντώνιο, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου και   εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Παρακαλούμε όπως έχουμε τις προτάσεις σας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Νόμου 3463/2006 του Δ.Κ.Κ. (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) για την προμήθεια πινακίδων και λοιπών μέσων οδικής σήμανσης για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των Δ.Δ..
Οι άνω προτάσεις να είναι όσο το δυνατό συγκεκριμένες (είδος – αριθμός- θέσεις) και ιεραρχημένες κατά προτεραιότητα, προκειμένου να προχωρήσει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου στην σύνταξη σχετικής μελέτης.
Η Υπηρεσία μας παραμένει στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρινίσεις επί του θέματος».
Το συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση κι  έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Προτείνει την συγκρότηση επιτροπής από Μηχανικούς του Δήμου προκειμένου να καταγράψουν τις ανάγκες για πινακίδες και λοιπών μέσων οδικής σήμανσης η την ανάθεση κυκλοφοριακής μελέτης για την κάλυψη των αναγκών  της πόλης της Κορίνθου.
.                                  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   02/16/2017.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κόρινθος, 08-03-2017
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
 

                                                ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ