Δενδροφύτευση οδού Εξαμιλίων (από Κλειστό Γυμναστήριο έως Προαστιακό).

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                                
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
    
Από το Πρακτικό 2/07-03-2017 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων
                                                Αριθμός Απόφασης  17/2017
 
ΘΕΜΑ 6o Η.Δ.: Δενδροφύτευση οδού Εξαμιλίων  (από Κλειστό Γυμναστήριο έως Προαστιακό).
 
Στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, 07 Μαρτίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 συνήλθε για πρώτη φορά σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την από 9655/03-03-2017 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου κ. Σπυρίδωνα Βορτελίνου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Διαπιστώθηκε ότι  σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ
                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.     Βορτελίνος Σπυρίδων του Δημητρίου
1. Ντόντος Γεώργιος του Παναγιώτη
2.      Γκίλλας Θωμάς του Αθανασίου
2. Κακάβας Γεώργιος του Νικολάου
3.     Βλαχοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου
3. Χριστοδούλου Φωτεινή του Τιμολέοντα
4. Δημητριάδης Παναγιώτης του Κων/νου
5. Μακγλάρας Γεώργιος του Κων/νου
6.  Τρανούδης Σωφρόνιος του Αυγουστίνου
7.  Τσολάκου Μαρία του Χρήστου
4. Τσίτουρας Δημήτριος του Γεωργίου
 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σούκουλη Αντώνιο, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου και   εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη  του Συμβουλίου  ότι πρέπει να γίνει δεντροφύτευση της οδού Εξαμιλίων  (από Κλειστό Γυμναστήριο έως Προαστιακό) με καλλωπιστικά δέντρα για την αισθητική αναβάθμισή της.
 
Το συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Προτείνει την δεντροφύτευση της οδού Εξαμιλίων  (από Κλειστό Γυμναστήριο έως Προαστιακό) με καλλωπιστικά δέντρα  για την αισθητική αναβάθμισή της.
.                                  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   02/17/2017.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κόρινθος, 08-03-2017
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
 

                                             ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ