Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε υγειονομικού ενδιαφέροντος της SIGNEA (ΣΙΓΚΝΕΑ) ST

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                                                             ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
    
Από το Πρακτικό 5/29-03-2017 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων
                                                   Αριθμός Απόφασης  22/2017
 
ΘΕΜΑ 3o Ε.Η.Δ.: Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε  υγειονομικού ενδιαφέροντος της SIGNEA (ΣΙΓΚΝΕΑ) STEFANA (STEFANA) επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς οινοπνευματωδών ποτών που βρίσκεται επί της οδού Πατρών 154,  στην Κόρινθο.
 
Στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, 29 Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθε για πρώτη φορά σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την από 13151/24-03-2017 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου κ. Σπυρίδωνα Βορτελίνου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Διαπιστώθηκε ότι  σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ
                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.     Βορτελίνος Σπυρίδων του Δημητρίου
1. Τσολάκου Μαρία του Χρήστου
2.      Γκίλλας Θωμάς του Αθανασίου
2. Κακάβας Γεώργιος του Νικολάου
3.     Βλαχοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου
3. Χριστοδούλου Φωτεινή του Τιμολέοντα
4. Δημητριάδης Παναγιώτης του Κων/νου
5. Μακγλάρας Γεώργιος του Κων/νου
6.  Τρανούδης Σωφρόνιος του Αυγουστίνου
7.  Ντόντος Γεώργιος του Παναγιώτη
4. Τσίτουρας Δημήτριος του Γεωργίου
 
 
 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σούκουλη Αντώνιο, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου   και ζήτησε από το Σώμα να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον το  θέμα: Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε  υγειονομικού ενδιαφέροντος της SIGNEA (ΣΙΓΚΝΕΑ) STEFANA (STEFANA) επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς οινοπνευματωδών ποτών που βρίσκεται επί της οδού Πατρών 154,  στην Κόρινθο,  επειδή δεν θα συνεδρίαση άμεσα το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας.
Το  Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε την πρόταση του  προέδρου να συζητήσει το παραπάνω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον και να λάβει απόφαση επ΄ αυτού.
Στη συνέχεια  έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της υπηρεσίας η οποία καθ΄ όλο της περιεχόμενο έχει ως εξής:
« Έχοντας υπόψη:
1.              Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” καθώς και των άρθρων 80 και 285  του Ν. 3463/2006  περί «Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος»
 

 

2.              Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 του Ν. 4442/2016, σύμφωνα με τις οποίες η  άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής χορηγείται από τα κατά Νόμο αρμόδια όργανα, κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης και την προσκόμιση του αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης (για όσα Κ.Υ.Ε. έχουν ήδη υποβάλλει γνωστοποίηση), χωρίς να απαιτείται η καταβολή παραβόλου,

3.             Το αριθ. 12655/22-03-2017 αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης χρήσης μουσικών οργάνων που χορήγησε η υπηρεσία μας στην SIGNEASTEFANA,
 
  σας διαβιβάζω την  αριθ. 12654/22-03-2017  αίτηση της κατωτέρω, που ζητά ΠΑΡΑΤΑΣΗ   ΩΡΑΡΙΟΥ λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα της :
SIGNEA (ΣΙΓΚΝΕΑ) STEFANA (STEFANA)”, για χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή έγχορδων μουσικών οργάνων χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα στο κατάστημά της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ» που βρίσκεται  στην οδό  Πατρών 154, στην Κόρινθο.
Σύμφωνα με την αριθμ. 5/104/10.3.2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου    Κορινθίων έχει εκδοθεί κανονιστική διάταξη για τον καθορισμό ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου μας μετά και την αριθμ. 3/21/3.2.2006 απόφαση – εισήγηση της Δημαρχιακής Επιτροπής , η οποία παρατείνει το ωράριο λειτουργίας μουσικών οργάνων όλων των κατ/των υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου μας μέχρι την 03,00 πρωινή ώρα για τα κατ/τα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο και μέχρι την 02,00 πρωινή για τα κατ/τα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο, με την προϋπόθεση ότι δεν θα διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων  ( Αστυνομική Διάταξη υπ’ αριθμ. 3/ 12.1.1996  «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας). 
 
Εισηγούμεθα τη χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικών οργάνων στο ανωτέρω κατάστημα με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων» .-
 
Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της, τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 του Ν. 4442/2016, τις διατάξεις των άρθρων 80 και 285  του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010  την αίτηση της ανωτέρω
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 
Τη χορήγηση παράτασης μουσικών οργάνων, στη SIGNEA (ΣΙΓΚΝΕΑ) STEFANA (STEFANA)”, «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ» που βρίσκεται  στην οδό  Πατρών 154, στην Κόρινθογια χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή έγχορδων μουσικών οργάνων χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και  την υπ΄ αριθμ. 5/104/10-3-2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων κανονιστική διάταξη για τον καθορισμό ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου μας με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων: 

Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα απόφαση ανακαλείται.

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   05/22/2017.

                       Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κόρινθος, 05-04-2017
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ