Ονοματοθεσία ανώνυμης οδού στην περιοχή «Μπαθαρίστρα» της πόλης της Κορίνθου.

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                                                             ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
    
Από το Πρακτικό 5/29-03-2017 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων
                                                 Αριθμός Απόφασης  25/2017
 
ΘΕΜΑ 3o Η.Δ.: Ονοματοθεσία ανώνυμης οδού στην περιοχή «Μπαθαρίστρα» της πόλης της Κορίνθου.
 
Στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, 29 Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 συνήλθε για πρώτη φορά σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την από 13151/24-03-2017 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου κ. Σπυρίδωνα Βορτελίνου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Διαπιστώθηκε ότι  σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ
                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.     Βορτελίνος Σπυρίδων του Δημητρίου
1. Τσολάκου Μαρία του Χρήστου
2.      Γκίλλας Θωμάς του Αθανασίου
2. Κακάβας Γεώργιος του Νικολάου
3.     Βλαχοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου
3. Χριστοδούλου Φωτεινή του Τιμολέοντα
4. Δημητριάδης Παναγιώτης του Κων/νου
5. Μακγλάρας Γεώργιος του Κων/νου
6.  Τρανούδης Σωφρόνιος του Αυγουστίνου
7.  Ντόντος Γεώργιος του Παναγιώτη
4. Τσίτουρας Δημήτριος του Γεωργίου
 
 
 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σούκουλη Αντώνιο, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου   και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ενημέρωσε τα μέλη του συμβουλίου τα κατωτέρω:
Σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 3463/06 Ι.γ.14. αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α. είναι μεταξύ άλλων και η ονομασία των οδών, πλατειών, η τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και η αρίθμηση κτισμάτων.
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3463/06 “Ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών”, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.4071/12:
“Η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας και σύμφωνη γνώμη επιτροπής.
Επίσης σύμφωνα το άρθρο 213 του ν. 3463/06, οι  κύριοι ή κάτοχοι ακινήτων υποχρεούνται να ανέχονται την τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων, για την κυκλοφορία και την ονοματοθεσία οδών και πλατειών, καθώς και τη στήριξη  φωτιστικών σωμάτων.
Με την από 08-02-2017 αίτηση του ο κ. Βέτσερης Φώτιος ζητάει την ονομασία της ανώνυμης οδού η οποία διέρχεται βορείως του οικοδομικού τετραγώνου 751 ΤΟΜΕΑΣ Δ , του νέου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου να ονομαστεί ΟΔΟΣ «ΓΙΩΡΓΑΚΗ ΧΕΛΙΩΤΗ».
Επίσης έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Κατόπιν της άνω σχετικής αίτησης του κ.  Φώτιου Π. Βετσέρη κατοίκου Δήμου Κορινθίων με την οποία αιτείται, την ονοματοθεσία της οδού στην οποία έχει πρόσωπο η φερόμενη ιδιοκτησία του που βρίσκεται στο ΟΤ 751 του σχεδίου πόλης της περιοχής «ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ – ΔΕΛΤΑ» η υπηρεσία μας, μετά από εξέταση των πολεοδομικών συνθηκών στην περιοχή, προτείνει:να δοθεί ονομασία από τη  Δημοτική Αρχή στη υπ΄ όψη ανώνυμη κοινόχρηστη οδό, όπως σημειώνεται γραμμοσκίαση στο σχετικό απόσπασμα χάρτη του σχεδίου πόλης της περιοχής».
 
Το συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση κι  έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3463/06 Ι.γ.14., του άρθρου 8 του ν. 3463/06 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.4071/12, του άρθρου 213 του ν. 3463/06
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων, την ονομασία τηςανώνυμου δημοτικής  οδού που βρίσκεται στο ΟΤ 751 εντός σχεδίου πόλης της περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου η οποία έχει πρόσωπο η φερόμενη ιδιοκτησία του κ.  Φώτιου Π. Βέτσερη όπως σημειώνεται στο συνημμένο χάρτη, σεοδό «ΓΙΩΡΓΑΚΗ ΧΕΛΙΩΤΗ».
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   05/25/2017.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κόρινθος, 05-04-2017
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ