Γνωμοδότηση δυνατότητας μετατόπισης περιπτέρου ευρισκόμενου επί της οδού Λεωφόρου Αθηνών 130 έναντι

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                                                            ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
    
Από το Πρακτικό 4/29-03-2017 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων
                                                 Αριθμός Απόφασης  18/2017
 
ΘΕΜΑ 1o Η.Δ.: Γνωμοδότηση δυνατότητας μετατόπισης περιπτέρου ευρισκόμενου επί της οδού Λεωφόρου Αθηνών 130 έναντι Γ. Νοσοκομείου Κορίνθου.
 
Στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, 29 Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 συνήλθε για δεύτερη  φορά σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την από 13150/24-03-2017 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου κ. Σπυρίδωνα Βορτελίνου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Διαπιστώθηκε ότι  σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ
                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.     Βορτελίνος Σπυρίδων του Δημητρίου
1. Τσολάκου Μαρία του Χρήστου
2.      Γκίλλας Θωμάς του Αθανασίου
2. Κακάβας Γεώργιος του Νικολάου
3.     Βλαχοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου
3. Χριστοδούλου Φωτεινή του Τιμολέοντα
4. Δημητριάδης Παναγιώτης του Κων/νου
5. Μακγλάρας Γεώργιος του Κων/νου
6.  Τρανούδης Σωφρόνιος του Αυγουστίνου
7.  Ντόντος Γεώργιος του Παναγιώτη
4. Τσίτουρας Δημήτριος του Γεωργίου
 
 
 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σούκουλη Αντώνιο, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων.
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου το αριθμ. 28982/27-08-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που μας γνωρίζει ότι σε περίπτωση που κατά την συνεδρίαση συμβουλίου δημοτικής κοινότητας διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2690/1999. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση το συμβούλιο καλείται σε νέα συνεδρίαση η οποία πραγματοποιείται το νωρίτερο μετά από είκοσι τέσσερις ώρες (24), στον ίδιο τόπο με την ίδια ημερήσια διάταξη. Κατά τη συνεδρίαση αυτή υπάρχει απαρτία αν μετέχει αριθμός τακτικών η αναπληρωματικών μελών τουλάχιστον ίσος προς το ένα τρίτο του συνόλου των μελών του και πάντως όχι λιγότερα των τριών.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της υπηρεσίας η οποία καθ΄ όλο της περιεχόμενο έχει ως εξής:
«Σας γνωρίζουμε ότι το περίπτερο επί της οδού Λ. Αθηνών (έναντι Νοσοκομείου Κορίνθου) έχει μετατοπιστεί στην παρούσα θέση με την με αρ. Πρωτ. 1727,1428,864/22-04-1996 Απόφαση Νομάρχη Κορινθίας, για λόγους υγείας και αποδοτικότητας.
Η προηγούμενη θέση του περιπτέρου ήταν επί της οδού Εθνικής Ανεξαρτησίας και της οδού Κύπρου και αρχικός εκμεταλλευτής (Απόφαση Νομάρχη 119/11-07-1961) ήταν ο ανάπηρος πολέμου Χρήστος Φόρτης. Με την με αριθμό 2137/08-05-1998 Απόφαση Νομάρχη Κορινθίας ή άδεια εκμετάλλευσης στην παρούσα θέση μεταβιβάστηκε στην χήρα Χρήστου Φόρτη, Παναγούλα Φόρτη.
Ύστερα από αίτηση της δικαιούχου εκμετάλλευσης του περιπτέρου κυρίας Φόρτη, αλλά και της ιδιοκτήτριας γειτονικού Φαρμακείου κυρίας Γεωργίου Μαρίας ζητήθηκε να εξεταστεί η μετατόπιση του σε  συγκεκριμένο χώρο στην πλατεία Ναυάρχου Κουντουριώτη απέναντι από το Νοσοκομείο. Ο χώρος όμως που υποδείχθηκε δεν θεωρήθηκε κατάλληλος από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, (αρ. πρωτ. 2042/18-01-2017).
Στην συνέχεια, η Φαρμακοποιός κυρία Μαρία Γεωργίου αλλά και γείτονες μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου ζητούν την μετατόπιση του περιπτέρου.
Με το με αριθμό πρωτ. 8878/28-02-2017  έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ο υφιστάμενος χώρος που καταλαμβάνει το περίπτερο δεν θεωρείται κατάλληλος.
Με βάση την ΑΔΣ 112/2016 αλλά και την ισχύουσα νομοθεσία, το δικαίωμα εκμετάλλευσης περιπτέρου της κυρίας Φόρτη Παναγούλας, χήρας του ανάπηρου πολέμου Χρήστου Φόρτη δεν θίγεται.
Παρακαλούμε όπως γνωμοδοτήσετε κατόπιν ελέγχου την δυνατότητα μετατόπισης του περιπτέρου σε κοινόχρηστο χώρο μικρής απόστασης από την αρχική θέση αφού ληφθεί υπ΄ όψη η αποδοτικότητα της νέας θέσης.
Η νέα θέση θα πρέπει να είναι ανάλογης ή ίσης αποδοτικότητας και να πληρεί τους όρους της ΑΔΣ 112/2016 (άρθρα 05,14) και της ισχύουσας νομοθεσίας».
 
Το συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση κι  έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας και τα υπ΄ αριθμ. πρωτ. 8878/28-02-2017  και 2042/18-01-2017 έγγραφα  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Γνωμοδοτεί για την μετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Λεωφόρο Αθηνών 130 έναντι του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου σε μικρή απόσταση από τη σημερινή θέση προκειμένου να μην θιγεί  η αποδοτικότητά του.
Η μετατόπιση του περιπτέρου να γίνει σε κοινόχρηστο χώρο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναλυτικά περιγράφονται στην αριθμ. 112/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (τύπος – διαστάσεις περιπτέρου – εξασφάλιση ελάχιστου ελεύθερου χώρου πλάτους 1,50 μέτρων για τη διέλευση των πεζών), ο οποίος θα αποτυπωθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
                          Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   04/18/2017.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κόρινθος, 07-04-2017
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
 ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ