Αίτημα για χορήγηση αποκλειστικής θέσης στάσης οχημάτων στην οδό Απ. Παύλου

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 6/23.03.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 103/2017

 

Θέμα 21o Η.Δ.: «Αίτημα για χορήγηση αποκλειστικής θέσης στάσης οχημάτων στην οδό Απ. Παύλου, έμπροσθεν Δ΄ Παιδικού Σταθμού Κορίνθου»

 

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11080/17-3-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος

3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

4.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος

5.       Ζήμος Κωνσταντίνος

6.       Σταυρέλης Νικόλαος

7.       Παππάς Αντώνιος

8.       Φαρμάκης Γεώργιος

9.       Οικονόμου Γεώργιος

10.    Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος

11.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα

12.    Βλάσσης Δημήτριος

13.   Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος

14.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

15.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

16.    Κεφάλας Σταύρος

17.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

18.    Μπάκουλης  Δημήτριος

19.    Κοντογιώργος Αναστάσιος

20.    Νανόπουλος Βασίλειος

21.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος,

22.    Πανταζής Βασίλειος, (αποχώρησε στο τέλος του 3ου ΗΔΘ)

23.    Κορδώσης Χρήστος

24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος

25.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής

26.   Γκουργιώτης Αλέξανδρος

27.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)

28.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

 

 

 

 

1.       Μελέτης Χρήστος

2.       Σούκουλης Ανδρέας

3.       Καρασάββας Ιωάννης, (προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)

4.       Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία,(προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)

5.       Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 

3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

8.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 

9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

 

 

 

 

 

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

6.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αίτημα για χορήγηση αποκλειστικής θέσης στάσης οχημάτων στην οδό Απ. Παύλου, έμπροσθεν Δ΄ Παιδικού Σταθμού Κορίνθου», ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με το αριθμ. 52576/05-11-2016 έγγραφο του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής, την αριθμ. 56155/26-11-2015 αίτηση της κας Αναστασίας Π. Κριεμπάρδη, Νηπιαγωγού και το αριθμ.15703/22-04-2016 έγγραφο των γονέων των νηπίων που φοιτούν στο Δ’ Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Κορίνθου, ζητείται η παραχώρηση χώρου στάθμευσης επί της οδού Απ. Παύλου, έμπροσθεν του Δ’ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Κορίνθου, για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά  των γονέων των νηπίων που φοιτούν στο συγκεκριμένο Παιδικό Σταθμό κατά τις ώρες λειτουργίας του (7:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ).

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 1/23/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την παραχώρηση της αιτούμενης από τους ανωτέρω, μίας αποκλειστικής θέσης στάσης οχημάτων επί της οδού Απ. Παύλου, έμπροσθεν του Δ’ Παιδικού Σταθμού Κορίνθου, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

1.                   Να χορηγηθεί η αιτούμενη άδεια παραχώρησης μίας αποκλειστικής θέσης στάσης οχημάτων, για τις ώρες λειτουργίας του (7:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.) σε εύρος συνολικού πλάτους δυόμισι (2,50) μέτρων και μήκους πέντε (5,00) μέτρων επί του προσώπου του άνω κτιρίου στο οποίο στεγάζεται σήμερα ο υπ’ όψιν Παιδικός Σταθμός για την εξυπηρέτηση των αυτοκινήτων των γονέων των νηπίων που φοιτούν στο συγκεκριμένο Παιδικό Σταθμός , κατόπιν υπόδειξης της ακριβούς θέσης από υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

2.     Εκατέρωθεν της παραχωρούμενης θέσης στάθμευσης, να τοποθετηθούν ταμπέλες  (Ρ-43), με πρόσοψη προς την κατεύθυνση της οδού που να αναγράφεται ο αριθμός της χορηγούμενης άδειας από τη Δημοτική Αρχή με έξοδα της υπ’ όψιν ενδιαφερόμενης υπηρεσίας, κατόπιν υπόδειξης της ακριβής θέσης από υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

3.     Η απόφαση του Δ.Σ. να διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή τους.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του, το αριθμ. 52576/5-11-2015 έγγραφο του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής, την αριθμ. 56155/26-11-2015 αίτηση της κας Αναστασίας Π. Κριεμπάρδη Νηπιαγωγού και του αριθμ. 15703/22-4-2016 έγγραφο των γονέων των νηπίων που φοιτούν στο Δ’ Δημοτικό Παιδικό Σταθμό, την αριθμ. 1/23/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Αποδέχεται το αριθμ. 52576/5-11-2016 έγγραφο του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής, την αριθμ. 56155/26-11-2015 αίτηση της κας Αναστασίας Π. Κριεμπάρδη, Νηπιαγωγού και το αρ. 15703/22-4-2016 έγγραφο του γονέων των νηπίων που φοιτούν στο Δ’ Παιδικό Σταθμό Κορίνθου και παραχωρεί μία θέση αποκλειστικής θέση στάσης οχημάτων επί της οδού Απ. Παύλου, έμπροσθεν του Δ’ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Κορίνθου, για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά των γονέων των νηπίων που φοιτούν στον συγκεκριμένο Παιδικό Σταθμό κατά τις ώρες λειτουργίας του, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

   1.   Να χορηγηθεί η αιτούμενη άδεια παραχώρησης μίας αποκλειστικής θέσης στάσης οχημάτων, για τις ώρες λειτουργίας του (7:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.) σε εύρος συνολικού πλάτους δυόμισι (2,50) μέτρων και μήκους πέντε (5,00) μέτρων επί του προσώπου του άνω κτιρίου στο οποίο στεγάζεται σήμερα ο υπ’ όψιν Παιδικός Σταθμός για την εξυπηρέτηση των αυτοκινήτων αποκλειστικά των γονέων των νηπίων που φοιτούν στο συγκεκριμένο Παιδικό Σταθμό, κατόπιν υπόδειξης της ακριβούς θέσης από υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

  2.   Εκατέρωθεν της παραχωρούμενης θέσης στάθμευσης, να τοποθετηθούν ταμπέλες (Ρ-43), με πρόσοψη προς την κατεύθυνση της οδού που να αναγράφεται ο αριθμός της χορηγούμενης άδειας από τη Δημοτική Αρχή με έξοδα της υπ’ όψιν ενδιαφερόμενης υπηρεσίας, κατόπιν υπόδειξης της ακριβούς θέσης από υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

  3.      Η απόφαση του Δ.Σ. να διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωση της.

  

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  6 / 103 / 2017.

 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

 

Leave a Comment