Έγκριση πίστωσης για την Περιφορά του Επιταφίου

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                               

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 7/11.04.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 139/2017

 

Θέμα 20o Η.Δ.: «Έγκριση πίστωσης για την Περιφορά του Επιταφίου»

 

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Μ. Τρίτη και ώρα 17:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15381/07-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος

3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

4.       Μελέτης Χρήστος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ)

5.       Ζήμος Κωνσταντίνος

6.       Σταυρέλης Νικόλαος

7.       Οικονόμου Γεώργιος

8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)

9.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα

10.    Βλάσσης Δημήτριος

11.   Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος

12.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

13.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

14.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

15.    Μπάκουλης  Δημήτριος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ)  

16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος

17.    Νανόπουλος Βασίλειος

18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ)    

19.    Κορδώσης Χρήστος

20.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος

21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής

22.    Σούκουλης Ανδρέας

23.    Καρασάββας Ιωάννης

24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία

26.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΘΗΔ)

 

 

 

 

 

1.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)

2.       Παππάς Αντώνιος

3.       Φαρμάκης Γεώργιος

4.       Κεφάλας Σταύρος

5.       Πανταζής Βασίλειος

6.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος

7.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

2.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

3.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

4.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

 

 

 

 

 

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 

4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

6.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

7.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

8.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

9.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

10.    Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

11.    Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

12.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

13.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 

16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

17.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης πίστωσης για την Περιφορά του Επιταφίου», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14663/04-04-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος Κορινθίων συμμετέχει στην εκκλησιαστική εκδήλωση Περιφοράς των Επιταφίων η οποία πραγματοποιείται κάθε Μεγάλη Παρασκευή. Η συνάντηση των Επιταφίων όλων των ενοριών της πόλης μας θα γίνει και φέτος στην πλατεία Π. Τσαλδάρη.

Για την πραγματοποίηση της εν λόγω εκκλησιαστικής εκδήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3α  του Ν. 3463/2006, προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τα έξοδα για την  ηχητική και φωτιστική κάλυψη που απαιτείται για την κατάλληλη υποστήριξη της (χορωδίες, ψαλμωδίες, ομιλία Δεσπότη), ποσού έως 1.070,00€ με Φ.Π.Α. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με ΚΑ εξόδων 15/6474.0001 και τίτλο “Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων”. Παρακαλούμε για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεση πίστωσης ποσού 1.070,00€ σε βάρος του ΚΑ 15/6474.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους >>.

 

 

Σημειώνεται ότι πρόκειται για μία εκδήλωση, τις δαπάνες της οποίας μπορεί να καλύψει ο Δήμος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σχετίζεται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου και προάγει τα πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων του.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14663/04-04-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 του Ν. 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει δαπάνη ποσού 1.070,00€ για την εκκλησιαστική εκδήλωση Περιφοράς Επιταφίων, που θα πραγματοποιηθεί την Μεγάλη Παρασκευή  στις 14-04-2017 στην Πλατεία Π. Τσαλδάρη στην Κόρινθο.

Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί η δαπάνη για τη φωτιστική και ηχητική κάλυψη που απαιτείται για την κατάλληλη υποστήριξη της εκδήλωσης (χορωδίες, ψαλμωδίες, ομιλία Δεσπότη).

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωση με ΚΑ 15/6474.0001 και τίτλο «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων».

Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 1.070,00 €.

 

 Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  7 / 139 / 2017.

 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment