Διοργάνωση του 10ου λαϊκού αγώνα δρόμου στην Τ.Κ. Χιλιομοδίου

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                                                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 7/11.04.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 144/2017

 

Θέμα 25o Η.Δ.: «Διοργάνωση του 10ου λαϊκού αγώνα δρόμου στην Τ.Κ. Χιλιομοδίου»

 

 

 

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Μ. Τρίτη και ώρα 17:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15381/07-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

 

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος

3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

4.       Μελέτης Χρήστος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ)

5.       Ζήμος Κωνσταντίνος

6.       Σταυρέλης Νικόλαος

7.       Οικονόμου Γεώργιος

8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)

9.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα

10.    Βλάσσης Δημήτριος

11.   Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος

12.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

13.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

14.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

15.    Μπάκουλης  Δημήτριος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ)  

16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος

17.    Νανόπουλος Βασίλειος

18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ)    

19.    Κορδώσης Χρήστος

20.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος

21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής

22.    Σούκουλης Ανδρέας

23.    Καρασάββας Ιωάννης

24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία

26.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΘΗΔ)

 

 

 

 

 

1.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)

2.       Παππάς Αντώνιος

3.       Φαρμάκης Γεώργιος

4.       Κεφάλας Σταύρος

5.       Πανταζής Βασίλειος

6.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος

7.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

2.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

3.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

4.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

 

 

 

 

 

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 

4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

6.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

7.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

8.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

9.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

10.    Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

11.    Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

12.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

13.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 

16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

17.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διοργάνωση του 10ου λαϊκού αγώνα δρόμου στην Τ.Κ. Χιλιομοδίου», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14664/04-04-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής

 

<< Ο Δήμος Κορινθίων πρόκειται να διοργανώσει τον 10o λαϊκό αγώνα δρόμου στην Τοπική Κοινότητα Χιλιομοδίου, με τη συμμετοχή αθλητών από όλη την Ελλάδα, ατομικά ή συλλογικά, στα πλαίσια του εορτασμού της Ζωοδόχου Πηγής. Ο αγώνας δρόμου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 21 Απριλίου  2017 με αφετηρία την πλατεία Χιλιομοδίου και τερματισμό την παλαιά Μονή Φανερωμένης.

                                              

Πρόκειται για μια εκδήλωση αθλητικού περιεχομένου που σχετίζεται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου Κορινθίων για την πραγματοποίηση της οποίας , προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:

 

1.      Προμήθεια επάθλων, ήτοι:

  • 168 μετάλλια  ως εξής: 150 μετάλλια συμμετοχής και 18 μετάλλια, ήτοι 3 μετάλλια ανδρών (χρυσό-αργυρό –χάλκινο), 3 μετάλλια γυναικών (χρυσό-αργυρό –χάλκινο), 3 μετάλλια παίδων (χρυσό-αργυρό –χάλκινο), 3 μετάλλια κορασίδων (χρυσό-αργυρό –χάλκινο) για τον αγώνα των 7χλμ, 3 μετάλλια  αγοριών Δημοτικού (χρυσό-αργυρό –χάλκινο) και  3 μετάλλια  κοριτσιών Δημοτικού (χρυσό-αργυρό –χάλκινο) για τον αγώνα των 1.000 μέτρων.
  • 6 κύπελλα γενικής κατηγορίας (ανδρών – γυναικών)
  • 3 κύπελλα παίδων
  • 3 κύπελλα κορασίδων
  • 1 κύπελλο γηραιότερου
  • 1 κύπελλο γηραιότερης
  • 1 κύπελλο 1ου Τενεάτη

ποσού έως 505,00€ με Φ.Π.Α.

 

2)  Προμήθεια:

  • σε μπλουζάκια για τους συμμετέχοντες στον αγώνα και για τα δέκα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής (σύνολο 160 τεμάχια)
  • σε αυτοκόλλητα νούμερα συμμετοχής (150 τεμάχια)

 ποσού έως 1.005,00€ με Φ.Π.Α.

 

3) Παράθεση μπουφέ στον τερματισμό του αγώνα που θα περιλαμβάνει αναψυκτικά (100 τεμάχια), νερά (300 τεμάχια), χυμούς (100 τεμάχια) και σάντουιτς (150 τεμάχια), ποσού έως 940,00€ με Φ.Π.Α. 

 

4) Ηχητική κάλυψη του αγώνα, ποσού έως 248,00€ με Φ.Π.Α.

 

Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 2.698,00€ θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων».

 

Παρακαλούμε α)για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη διοργάνωση από το Δήμο μας του 10ου λαϊκού αγώνα δρόμου στην Τ.Κ. Χιλιομοδίου» και β) για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.698,00€ σε βάρος του ΚΑ 15/6472.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους >>.

 Σημειώνεται ότι πρόκειται για μία αθλητική εκδήλωση, τις δαπάνες της οποίας μπορεί να καλύψει ο Δήμος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σχετίζεται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου και προάγει τα αθλητικά, πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων του.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14664/04-04-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη διοργάνωση του 10ου λαϊκού αγώνα δρόμου (7 χλμ.) στην Τοπική Κοινότητα Χιλιομοδίου, με τη συμμετοχή αθλητών από όλη την Ελλάδα ατομικά ή συλλογικά, στα πλαίσια του εορτασμού της Ζωοδόχου Πηγής. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Παρασκευή 21-04-2017 με αφετηρία την πλατεία Χιλιομοδίου και τερματισμό την παλαιά Μονή Φανερωμένης.

Εγκρίνει δαπάνη ποσού 2.698,00 € για την ανωτέρω διοργάνωση, με το οποίο θα καλυφθούν τα κατωτέρω:

1)   Προμήθεια επάθλων, ήτοι:

·      168 μετάλλια ως εξής: 150 μετάλλια συμμετοχής και 18 μετάλλια, ήτοι 3 μετάλλια ανδρών (χρυσό-αργυρό –χάλκινο), 3 μετάλλια γυναικών (χρυσό-αργυρό –χάλκινο), 3 μετάλλια παίδων (χρυσό-αργυρό –χάλκινο), 3 μετάλλια κορασίδων (χρυσό-αργυρό –χάλκινο) για τον αγώνα των 7χλμ,   3 μετάλλια  αγοριών Δημοτικού (χρυσό-αργυρό –χάλκινο) και  3 μετάλλια  κοριτσιών Δημοτικού (χρυσό-αργυρό –χάλκινο) για τον αγώνα των 1.000 μέτρων.

·         6 κύπελλα γενικής κατηγορίας (ανδρών – γυναικών)

·         3 κύπελλα παίδων

·         3 κύπελλα κορασίδων

·         1 κύπελλο γηραιότερου

·         1 κύπελλο γηραιότερης

·         1 κύπελλο 1ου Τενεάτη

ποσού έως 505,00€ με Φ.Π.Α.

 

2)  Προμήθεια:

·        σε μπλουζάκια για τους συμμετέχοντες στον αγώνα και για τα δέκα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής (σύνολο 160 τεμάχια)

·         σε αυτοκόλλητα νούμερα συμμετοχής (150 τεμάχια)

 ποσού έως 1.005,00€ με Φ.Π.Α.

 3) Παράθεση μπουφέ στον τερματισμό του αγώνα που θα περιλαμβάνει αναψυκτικά (100 τεμάχια), νερά (300 τεμάχια), χυμούς (100 τεμάχια) και σάντουιτς (150 τεμάχια), ποσού έως 940,00€ με Φ.Π.Α. 

 4)Ηχητική κάλυψη του αγώνα, ποσού έως 248,00€ με Φ.Π.Α.

 Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού έως 2.698,00€ θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων».

 Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 2.698,00 €.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

 

 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  7 / 144/ 2017.

 

 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ