Απόφαση αριθμ. 6/79/2017

 Αριθμός Πρακτικού 6

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 13-03-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 13η Μαρτίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 10612/09-03-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και απουσίαζαν τρία (3) και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωρ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασ. (προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, που συζητήθηκε τελευταίο), 2)Κορδώσης Χρ.,(προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, που συζητήθηκε τελευταίο), 3) Δημητρόπουλος Κων..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Επειδή η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε για πρώτη φορά μετά την υπ’ αριθμ. 5/75/2017 Απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εξελέγησαν τα νέα μέλη της, για δυόμιση έτη (2017-2019) και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 “Οι επιτροπές στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ των μελών τους, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τη μειοψηφία”, λόγω καθυστέρησης προσέλευσης των μελών της μειοψηφίας, κατά την συνεδρίαση ο Πρόεδρος πρότεινε να συζητηθούν κατά προτεραιότητα τα θέματα 2,3,4,5 και 6 της ημερήσιας διάταξης και το θέμα 1ο της ημερήσιας διάταξης “Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής”, να συζητηθεί τελευταίο.

ΑΠΟΦΑΣΗ 79η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2017», λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το σημείο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει, μεταξύ άλλων, για την διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

Επίσης, από 01-01-2017 εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», το οποίο ορίζει ότι ο χρόνος έκδοσης της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης τοποθετείται μετά την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής Δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Μέρος Α.

ΘΕΜΑ : Έγκριση Δαπανών από τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2017.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” [ΦΕΚ 114/Α] & το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.

Επίσης για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα (παρ. 2 άρθρο 2 του ΠΔ 80/2016). Συγκεκριμένα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 68 του Ν.4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 10 του Ν.4337/2015 (Α’ 129). Ειδικότερα προβλέπεται ιδιαίτερος τρόπος ανάληψης υποχρέωσης για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών.

Έχοντας υπόψη α) τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2017, που ψηφίστηκε με την υπ΄ αριθ. 27/481/27-12-2016 [σε ορθή επανάληψη] απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 31888/13-02-2017 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου [ΑΔΑ: ΩΨ2ΛΟΡ1Φ-0ΩΣ] β) την υπ’ αριθμό 4/65/01-03-2017 [ΑΔΑ: 7Φ89ΩΛ7-83Ω] απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017” γ)τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στην έγκριση σχετικών δαπανών που αναγράφονται σ’ αυτόν.

 

Ειδικότερα προτείνεται η έγκριση των δαπανών και ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 :

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

10

6265.0001

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού

316,81

30

7111.0003

Απαλλοτριώσεις ακινήτων

17.744,00

30

7111.0008

Αποζημιώσεις επικειμένων περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλεως

4.225,00

30

7111.0003

Απαλλοτριώσεις ακινήτων

659,07

30

7111.0003

Απαλλοτριώσεις ακινήτων

200,00

15

6262.0002

Εργασίες συντήρησης συνθετικών γηπέδων

3.500,00

15

6262.0002

Εργασίες συντήρησης συνθετικών γηπέδων

12.400,00

20

6231.0001

Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών

43.200,00

00

 

8261.0001

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών

15.000,00

20

6613.0001

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

2.157,60

15

6474.0003

Προμήθειες προγράμματος προστασίας δημόσιας υγείας από αδέσποτα ζώα του Δήμου Κορινθίων και υπηρεσία περισυλλογής αδέσποτων

6.705,32

15

6117.0003

Εργασίες ελέγχου και εξέτασης αδέσποτων ζώων (εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις κ.λ.π)

11.996,00

10

6276.0001

Δαπάνες εκκένωσης βόθρων

200,00

35

7132.0005

Προμήθεια γεωργικού μηχανήματος(τρακτέρ και κλαδοτεμαχιστής )για την πυροπροστασία (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2009).

24.800,00

00

 

6737.0001

Προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου “Έργα διάθεσης νερού απο Ε.Ε.Λ για άρδευση στο Δήμο Κορινθίων”

3.000.000,00

35

6262.0004

Κλάδεμα ψηλών δέντρων

4.340,00

30

7111.0003

Απαλλοτριώσεις ακινήτων

70.633,56

30

7111.0008

Αποζημιώσεις επικειμένων περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλεως

15.385,90

 

Μέρος Β.

Διάθεση πιστώσεων οφειλών έτους 2016

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) του Ν. 4270/2014, του Π.Δ. 80/2016 (Α΄ 145) και την εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 του Υπουργείου Οικονομικών, με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους, πρέπει, άμεσα, κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα, να εκδοθούν οι αποφάσεις δημοσιονομικής δέσμευσης των πιστώσεων που αφορούν μεταξύ άλλων τις απλήρωτες υποχρεώσεις και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Επίσης ισχύει το άρθρο 68 παρ. 3 περ. ε΄ του Ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15, και διατυπώνεται ως εξής: « όλες οι εκκρεμείς υποχρεώσεις και τα απλήρωτα τιμολόγια στο τέλος του έτους μεταφέρονται στο επόμενο οικονομικό έτος σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 66 και εξοφλούνται κατά χρονική προτεραιότητα». Έχοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις, την υπ’ αριθμό 4/65/01-03-2017 [ΑΔΑ: 7Φ89ΩΛ7-83Ω] απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017” και το γεγονός ότι πρέπει άμεσα και κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα να γίνει η διάθεση των πιστώσεων των οφειλών, προτείνεται η διάθεση των κατωτέρω πιστώσεων ως εξής:

 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

 

 

 

 

ΥΠΗ-ΡΕΣΙΑ

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

00

8111.0001

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010.

115.200,00

00

8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

350,00

00

8112.0001

Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Δ. Κορινθίων ( ΚΑ 8112 )

8.000,00

00

8112.0005

Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Δ. Σολυγείας

660,50

00

8112.0006

Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

12.007,45

00

8113.0001

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010.

57.693,78

00

8113.0002

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

5.368,88

00

8114.0006

Φόροι-Τέλη Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

19,50

00

8115.0001

Διάφορα έξοδα Δήμου Κορινθίων ( ΚΑ 8115 )

978,42

00

8115.0006

Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

22.728,98

00

8117.0001

Λοιπά έξοδα Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010

10.930,20

00

8117.0002

Λοιπά έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

1018154,37

10

8111.0001

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010.

71,71

10

8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

723,03

10

8113.0002

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

1.455,37

10

8115.0006

Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

60,46

10

8116.0006

Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

472,48

10

8121.0006

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

1.153,20

10

8123.0006

Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

12.917,36

15

8113.0002

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

140,00

15

8115.0001

Διάφορα έξοδα Δήμου Κορινθίων ( ΚΑ 8115 )

3.411,00

15

8115.0006

Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

19.007,41

20

8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

27.619,26

20

8112.0006

Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

1,77

20

8113.0002

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

11.742,74

20

8115.0006

Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

22.566,38

20

8116.0006

Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

45.020,01

20

8117.0002

Λοιπά έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

37.805,01

25

8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

215,25

25

8123.0005

Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Σολυγείας

12.454,38

30

8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

3202,46

30

8112.0001

Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τριτων Δ. Κορινθίων ( ΚΑ 8112 )

6.000,00

30

8112.0006

Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

24.885,20

30

8113.0002

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

9.017,59

30

8115.0006

Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

47,70

30

8116.0006

Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

18.203,11

30

8121.0006

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

0,03

30

8122.0004

Έργα Δήμου Σαρωνικού ( ΚΑ 8122 )

200.710,38

30

8122.0006

Έργα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

106.231,28

30

8123.0001

Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Κορινθίων ( ΚΑ 8123 )

45.978,91

35

8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

2.263,20

35

8112.0006

Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

10.824,00

35

8113.0002

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

3.395,42

35

8116.0006

Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

11.459,33

40

8115.0006

Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

282,45

45

8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

879,91

45

8116.0006

Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

726,52

60

8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

1.638,79

64

8121.0006

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

95.710,14

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017, που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 27/481/27-12-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 31888/13-02-2017 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι., τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2017, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/79/2017.-