Απόφαση αριθμ. 6/83/2017

 Αριθμός Πρακτικού 6

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 13-03-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 13η Μαρτίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 10612/09-03-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και απουσίαζαν τρία (3) και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωρ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασ. (προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, που συζητήθηκε τελευταίο), 2)Κορδώσης Χρ.,(προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, που συζητήθηκε τελευταίο), 3) Δημητρόπουλος Κων..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Επειδή η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε για πρώτη φορά μετά την υπ’ αριθμ. 5/75/2017 Απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εξελέγησαν τα νέα μέλη της, για δυόμιση έτη (2017-2019) και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 “Οι επιτροπές στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ των μελών τους, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τη μειοψηφία”, λόγω καθυστέρησης προσέλευσης των μελών της μειοψηφίας, κατά την συνεδρίαση ο Πρόεδρος πρότεινε να συζητηθούν κατά προτεραιότητα τα θέματα 2,3,4,5 και 6 της ημερήσιας διάταξης και το θέμα 1ο της ημερήσιας διάταξης “Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής”, να συζητηθεί τελευταίο.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 83η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής ότι ο Δήμος Κορινθίων, δια μέσου της πληρεξούσιας δικηγόρου του, έχει ασκήσει την από 29-10-2014 αίτηση περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου κατά της Ελένης συζ. Ιωάννου Σταμούλη και λοιπών, της οποίας δικάσιμος έχει οριστεί η 15-03-2017. Κατόπιν, με την υπ’ αριθμ.5/57/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ.Θωμαΐδου Αγλαΐα, με την εντολή να παρασταθεί κατά την δικάσιμο της 15-03-2017 ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου ή σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η αναφερόμενη στο ιστορικό της παρούσης από 29-10-2014 αίτηση, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά την διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Ωστόσο, η πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου, μας ενημέρωσε ότι η με αριθμ. Έκθεσης κατ. 933/30-10-2014 σχετική αίτηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος (αριθμ. 168/30-10-2014 ταυτόχρονη πράξη ορισμού συζήτησης του κ.Προέδρου Εφετών Ναυπλίου με την οποία ορίστηκε χρόνος συζήτησης της αίτησης η 20η Ιανουαρίου 2016 και μετ’ αναβολήν η 15η Μαρτίου 2017), κατά της Ελένης συζ. Ιωάννου Σταμούλη και λοιπών, ασκήθηκε εκπροθέσμως, ήτοι μετά εξαμήνου από την δημοσίευση της υπ’ αρθμ. 212/2013 Αποφ. του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, η οποία δημοσιεύθηκε στις 12-11-2013, και η οποία προσδιόρισε προσωρινώς την τιμή απαλλοτρίωσης. Επομένως, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να παραιτηθεί ο Δήμος από το ως άνω δικόγραφο, διότι ασκήθηκε εκπροθέσμως κι ως εκ τούτου σε περίπτωση εκδίκασης της αίτησης θα απορριφθεί ως απαράδεκτη και συντρέχει κίνδυνος επιδίκασης δικαστικών εξόδων των καθ’ ων η αίτηση, εις βάρος του Δήμου. Για το λόγο αυτό ο Πρόεδρος προτείνει τον ορισμό της δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Θωμαΐδου Αγλαΐας, με εντολή να παραιτηθεί από το ως άνω δικόγραφο.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του εδαφίου ιγ) της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 54 του Ν. 4447/2016, τις διατάξεις του εδαφίου ιε) της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.- Την παραίτηση του Δήμου Κορινθίων από την με αριθμ. Έκθεσης κατ. 933/30-10-2014 αίτηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος (αριθμ. 168/30-10-2014 ταυτόχρονη πράξη ορισμού συζήτησης του κ.Προέδρου Εφετών Ναυπλίου με την οποία ορίστηκε χρόνος συζήτησης της αίτησης η 20η Ιανουαρίου 2016 και μετ’ αναβολήν η 15η Μαρτίου 2017), κατά της Ελένης συζ. Ιωάννου Σταμούλη και λοιπών, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

Β.- Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Θωμαΐδου Αγλαΐα, στην οποία δίνει εντολή να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου για την παραίτηση του Δήμου Κορινθίων από την ως άνω αναφερόμενη αίτηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου (Πολιτικό τμήμα).

 

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/83/2017.-