Απόφαση αριθμ. 7/96/2017

 Αριθμός Πρακτικού 7

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 22-03-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 22α Μαρτίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 12099/17-03-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και απουσίαζαν δύο (2) και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γ.), 6)Νανόπουλος Βασ., 7)Δημητρόπουλος Κων..

Α π ό ν τ ε ς

1)Μπάκουλης Δημ., 2)Κορδώσης Χρ..

 

       Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

        ΑΠΟΦΑΣΗ 96η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 28/345/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ. Φιλιππίδη Παυλίνα – Ιωάννα για το χειρισμό υπόθεσης διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων όμορων ακινήτων ιδιοκτησίας Δήμου Κορινθίων και Κωνσταντίνου Παραδείση.  Η πληρεξούσια δικηγόρος με σημείωμά της ενημέρωσε πως κατέθεσε σχετική αίτηση διόρθωσης γεωγραφικών στοιχείων στο Κτηματολογικό Γραφείο Α΄ Κορίνθου και πως παρήλθε η δίμηνη προθεσμία, που προβλέπει το αρθρ. 19 του Ν. 2664/1998 για την έκδοση απόφασης διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων από το Κτηματολογικό Γραφείο, χωρίς η Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Α΄ Κορίνθου να αποφανθεί επί της εν λόγω αιτήσεως.

Προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος για να ασκήσει για λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων την προβλεπόμενη από το άρθρο 19 παρ. 2 περ. δ΄ Ν. 2664/1998, όπως ισχύει σήμερα, προσφυγή στον Κτηματολογικό Δικαστή, προκειμένου να εκδοθεί πλέον δικαστική απόφαση επί της υπόθεσης αυτής.  Για το λόγο αυτό ο Πρόεδρος προτείνει τον ορισμό της δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Φιλιππίδη Παυλίνας – Ιωάννας.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Νανόπουλου Β. και Δημητρόπουλου Κ., διότι διαφωνούν  με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν  να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

     Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Φιλιππίδη Παυλίνα – Ιωάννα, στην οποία δίνει εντολή:

α) Να ασκήσει ενώπιον του καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδίου Δικαστηρίου (Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου/Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας), δεδομένου ότι η Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Α΄ Κορίνθου δεν απεφάνθη επί της αναφερόμενης στο ιστορικό της παρούσης αιτήσεως του Δήμου Κορινθίων, την προβλεπόμενη από το άρθρο 19 παρ. 2γ και δ Ν. 2664/1998, όπως ισχύει σήμερα, προσφυγή, προκειμένου να επέλθει η αιτούμενη γεωμετρική μεταβολή και να διορθωθούν τα γεωμετρικά στοιχεία των ακινήτων με ΚΑΕΚ: 28055ΕΚ00024 και 280555913006 σε σχέση με το ΚΑΕΚ: 280555913010, με την έκδοση δικαστικής απόφασης.

β) Να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που θα απαιτηθούν, προκειμένου να φέρει εις πέρας την ανωτέρω εντολή, καθώς και σε όλες εκείνες, που αναφέρονται στο άρθρο 19 Ν. 2664/1998.

γ) Να καταθέσει στο Κτηματολογικό Γραφείο Α΄ Κορίνθου αίτηση καταχώρισης της ως άνω ασκούμενης προσφυγής στα Κτηματολογικά Φύλλα των ακινήτων με ΚΑΕΚ: 28055ΕΚ00024, 280555913006 και 280555913010 και συντάξει περίληψη καταχώρισης εγγραπτέας πράξης καθώς και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που θα απαιτηθούν, προκειμένου να φέρει εις πέρας την ανωτέρω εντολή, καθώς και σε όλες εκείνες, που αναφέρονται στο άρθρο 19 Ν. 2664/1998.

δ) Να παρασταθεί κατά τη συζήτηση της ως άνω προσφυγής στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε όποια δικάσιμο ορισθεί καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικές προτάσεις, να παρακολουθήσει την έκδοση σχετικής απόφασης, να αιτηθεί για λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων όλα τα απαραίτητα κτηματολογικά φύλλα και διαγράμματα, να καταχωρήσει στο Κτηματολογικό Γραφείο Α΄ Κορίνθου την εκδοθησομένη απόφαση  και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.

 

    Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

         Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/96/2017.-