Απόφαση αριθμ. 7/95/2017

 Αριθμός Πρακτικού 7

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 22-03-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 22α Μαρτίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 12099/17-03-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και απουσίαζαν δύο (2) και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γ.), 6)Νανόπουλος Βασ., 7)Δημητρόπουλος Κων..

Α π ό ν τ ε ς

1)Μπάκουλης Δημ., 2)Κορδώσης Χρ..

 

       Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

        ΑΠΟΦΑΣΗ 95η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής ότι ο Δήμος Κορινθίων, δια μέσου της πληρεξούσιας δικηγόρου του, έχει ασκήσει την με αριθμό καταχώρησης 43/6-8-2013 έφεση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά της Ελένης Ορκοπούλου και κατά της με αριθμό 80/2013 απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, της οποίας δικάσιμος έχει οριστεί η 16-05-2017.  Προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να παραιτηθεί ο Δήμος από το ως άνω δικόγραφο, διότι το ποσό του οικονομικού αντικειμένου είναι τόσο μικρό, που δεν χωρεί άσκηση εφέσεως κι ως εκ τούτου σε περίπτωση εκδίκασής της θα απορριφθεί ως απαράδεκτη και συντρέχει κίνδυνος επιδίκασης δικαστικών εξόδων του εναγόμενου εις βάρος του Δήμου.  Για το λόγο αυτό ο Πρόεδρος προτείνει τον ορισμό της δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Θωμαΐδου Αγλαΐας.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του εδαφίου ιγ) της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 54 του Ν. 4447/2016, τις διατάξεις του εδαφίου ιε) της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Νανόπουλου Β. και Δημητρόπουλου Κ., διότι διαφωνούν  με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν  να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

     Α.- Την παραίτηση του Δήμου Κορινθίων από την με αριθμό καταχώρησης 43/6-8-2013 έφεση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά της Ελένης Ορκοπούλου και κατά της με αριθμό 80/2013 απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, της οποίας δικάσιμος έχει οριστεί η 16-05-2017, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

    Β.- Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Θωμαΐδου Αγλαΐα, στην οποία δίνει εντολή να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου για την παραίτηση του Δήμου Κορινθίων από την ως άνω αναφερόμενη έφεση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.

    Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

         Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/95/2017.-