Απόφαση αριθμ. 5/73/2017

 Αριθμός Πρακτικού 5

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 01-03-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 1η Μαρτίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 10:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 8657/24-02-2017  πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και απουσίαζαν τρία (3) και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Πανταζής Βασ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλ..

 

           Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

        ΑΠΟΦΑΣΗ 73η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής ότι ο Δήμος Κορινθίων, δια μέσου της πληρεξούσιας δικηγόρου του, έχει ασκήσει την με αριθμό καταχώρησης 59/6-8-2013 έφεση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά της Σπυριδούλας Λολίτσα και κατά της με αριθμό 115/2013 απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, της οποίας δικάσιμος έχει οριστεί η 04-04-2017 (αριθμ. ΚΛ1271/28-12-2016 – ΑΒΕΜ: ΕΦ132/13-8-2014 Κλήση Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης).  Προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να παραιτηθεί ο Δήμος από το ως άνω δικόγραφο, διότι το ποσό του οικονομικού αντικειμένου είναι τόσο μικρό, που δεν χωρεί άσκηση εφέσεως κι ως εκ τούτου σε περίπτωση εκδίκασής της θα απορριφθεί ως απαράδεκτη και συντρέχει κίνδυνος επιδίκασης δικαστικών εξόδων της εναγομένης εις βάρος του Δήμου.  Για το λόγο αυτό ο Πρόεδρος προτείνει τον ορισμό της δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Θωμαΐδου Αγλαΐας.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του εδαφίου ιγ) της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 54 του Ν. 4447/2016, τις διατάξεις του εδαφίου ιε) της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

     Α.- Την παραίτηση του Δήμου Κορινθίων από την με αριθμό καταχώρησης 59/6-8-2013 έφεση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά της Σπυριδούλας Λολίτσα και κατά της με αριθμό 115/2013 απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, της οποίας δικάσιμος έχει οριστεί η 04-04-2017 (αριθμ. ΚΛ1271/28-12-2016 – ΑΒΕΜ: ΕΦ132/13-8-2014 Κλήση Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης), για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

    Β.- Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Θωμαΐδου Αγλαΐα, στην οποία δίνει εντολή να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου για την παραίτηση του Δήμου Κορινθίων από την ως άνω αναφερόμενη έφεση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.

    Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

         Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                 Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/73/2017.-