Απόφαση αριθμ.7/90/2017

 Αριθμός Πρακτικού 7

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 22-03-2017

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 22α Μαρτίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 12099/17-03-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και απουσίαζαν δύο (2) και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γ.), 6)Νανόπουλος Βασ., 7)Δημητρόπουλος Κων..

Α π ό ν τ ε ς

1)Μπάκουλης Δημ., 2)Κορδώσης Χρ..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 90η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με τo υπ’ αριθμ. πρωτ. 1025/15.03.2017 (με αρ.πρωτ. εισερχ. 11456/15-03-2017) έγγραφο της εταιρείας με την επωνυμία : “Κοινοπραξία Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε.Ο.Τ.Α.-Λουτράκι Α.Ε., ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., ΚΑΖΙΝΟ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”, ζητήθηκε η άσκηση πρόσθετης παρέμβασης του Δήμου Κορινθίων υπέρ του αιτήματος της ανωτέρω εταιρίας κατά την διαδικασία προσφυγής στις διατάξεις του Ν.4446/2016 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, για την συνέχιση λειτουργίας της και της οποίας δικάσιμος είχε οριστεί η 22-03-2017.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι, όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση την σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανωτέρω διατάξεις και με γνώμονα τα συμφέροντα του Δήμου, ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 11456/20-03-2017 Απόφαση Δημάρχου, η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Γιώτη Μαρία, στην οποία εδόθη εντολή να παρασταθεί και να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση κατά την συζήτηση της αναφερόμενης στο ιστορικό της παρούσης Προσφυγής, υπέρ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Κοινοπραξία Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. Ο.Τ.Α.-Λουτράκι Α.Ε., ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., ΚΑΖΙΝΟ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ” κατά την δικάσιμο της 22-03-2017 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου ή και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω Προσφυγή με γνώμονα την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου, να καταθέσει σχετικό υπόμνημα και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη της Επιτροπής την έγκριση της ανωτέρω απόφασης του Δημάρχου Κορινθίων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. 11456/20-03-2017 Απόφαση Δημάρχου Κορινθίων, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων των κ. Νανόπουλου Β. Και Δημητρόπουλου Κ. διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 11456/20-03-2017(ΑΔΑ: 7Η37ΩΛ7-9ΩΡ ) Απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού της πληρεξούσιας δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Γιώτη Μαρίας, στην οποία εδόθη εντολή να παρασταθεί και να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση κατά την συζήτηση του αιτήματος προσφυγής στις διατάξεις του Ν.4446/2016 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, για συνέχιση λειτουργίας, υπέρ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Κοινοπραξία Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. Ο.Τ.Α.-Λουτράκι Α.Ε., ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., ΚΑΖΙΝΟ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ” κατά την δικάσιμο της 22-03-2017 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου ή και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω Προσφυγή με γνώμονα την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου, να καταθέσει σχετικό υπόμνημα και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν, και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/90/2017.-