Απόφαση αριθμ. 7/93/2017

 Αριθμός Πρακτικού 7

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 22-03-2017

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 22α Μαρτίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 12099/17-03-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και απουσίαζαν δύο (2) και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γ.), 6)Νανόπουλος Βασ., 7)Δημητρόπουλος Κων..

Α π ό ν τ ε ς

1)Μπάκουλης Δημ., 2)Κορδώσης Χρ..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 93η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής ότι με την υπ’ αριθμ. 6/85/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Στρίφτη Παναγούλα, με εντολή να παρασταθεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως κατά την δικάσιμο της 21-03-2017 ή και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η με αριθμό κατάθεσης 2343/2014 αίτηση Ακυρώσεως του Κελάμη Βασιλείου, Κελάμη Ιωάννη, Κελάμη Ευστρατίας και Κελάμης Ελένης κατά του Δήμου Κορινθίων για την ακύρωση: 1) του 18468/9-4-2014 εγγράφου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών /Τμήμα Αποκεντρωμένων Διοικητικών Υπηρεσιών/Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών Δημοτικής Ενότητας Άσσου–Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων “περί μη εκτέλεσης έργων διαμόρφωσης οικογενειακού τάφου”, 2) κάθε άλλης προγενεστέρας ή μεταγενεστέρας συναφούς αμέσως ή εμμέσως, πράξεως ή παραλείψεως, και ιδίως της 146/2008 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άσσου -Λεχαίου (πρακτικό 13/15-10-2008) και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.

Η συγκεκριμένη αίτηση Ακυρώσεως παραπέμφθηκε κατά την διαδικασία σε συμβούλιο του άρθρου 34Α του Π.Δ/τος 18/1989 (Α’ 8), όπως ισχύει, στο κατά τόπον αρμόδιο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Τριπόλεως, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1979/2014 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που προσκόμισε πρόσφατα η πληρεξούσια Δικηγόρος του Δήμου, στο οποίο Συμβούλιο είχε αρχικά κατατεθεί.

Ωστόσο, στις 10-02-2016 κοινοποιήθηκε στο Δήμο με δικαστικό επιμελητή η από 24-11-2015 πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως και η συνημμένη σε αυτήν με αριθμό κατάθεσης 23/24-03-2015 αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας των Βασιλείου Κελάμη του Ιωάννη και λοιπών κατά Δήμου Κορινθίων για την ακύρωση του αριθμ. 18468/09-04-2014 εγγράφου της Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου “περί μη εκτέλεσης έργων διαμόρφωσης οικογενειακού τάφου” και λοιπών πράξεων, της οποίας δικάσιμος είχε οριστεί η 22-03-2016 και με γνώμονα τα συμφέροντα του Δήμου, με την υπ’ αριθμ. 9/76/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου, η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Γιαλού Βαρβάρα με την εντολή να παρασταθεί κατά την δικάσιμο της 22-03-2016 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως ή και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω αίτηση ακυρώσεως και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.

Ο Πρόεδρος ακολούθως, συμπεραίνει ότι ο ορισμός με την υπ’ αριθμ. 6/85/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου Κορινθίων της δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Στρίφτη Παναγούλας έγινε εκ παραδρομής, αφού η δικηγόρος κ.Γιαλού Βαρβάρα έχει ήδη παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως στις 22-03-2016 για την ανωτέρω υπόθεση, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 9/76/2016 Απόφασης ορισμού της, οπότε ο Πρόεδρος προτείνει την ανάκληση της – μεταγενέστερης – υπ’ αριθμ. 6/85/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων των κ. Νανόπουλου Β. Και Δημητρόπουλου Κ. διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 6/85/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία είχε οριστεί πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Στρίφτη Παναγούλα, σχετικά με την με αριθμό κατάθεσης 2343/2014 αίτηση Ακυρώσεως του Κελάμη Βασιλείου, Κελάμη Ιωάννη, Κελάμη Ευστρατίας και Κελάμη Ελένης κατά του Δήμου Κορινθίων για την ακύρωση: 1) του 18468/9-4-2014 εγγράφου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών/Τμήμα Αποκεντρωμένων Διοικητικών Υπηρεσιών/Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών Δημοτικής Ενότητας Άσσου–Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων “περί μη εκτέλεσης έργων διαμόρφωσης οικογενειακού τάφου”, 2) κάθε άλλης προγενεστέρας ή μεταγενεστέρας συναφούς αμέσως ή εμμέσως, πράξεως ή παραλείψεως, και ιδίως της 146/2008 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άσσου -Λεχαίου (πρακτικό 13/15-10-2008), διότι ελήφθη εκ παραδρομής για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/93/2017.-