Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου στην Κόρινθο

                                                                                                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                                                                                                           
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 7/11.04.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 141/2017
 
Θέμα 22oΗ.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου στην Κόρινθο με θέμα: «TheinformalandtheFormalinTimesofCrisis: EthnographicInsightsαπό το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε συνεργασία με την επιτροπή Αστεακής Ανθρωπολογίας της Διεθνούς Ένωσης Εθνολόγων και Ανθρωπολόγων και το Πανεπιστήμιο του Kentτης Μ. Βρετανίας»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Μ. Τρίτη καιώρα 17:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15381/07-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ)
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)
9.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
10.    Βλάσσης Δημήτριος
11.   Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
14.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ)  
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ)    
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Σούκουλης Ανδρέας
23.    Καρασάββας Ιωάννης
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
26.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΘΗΔ)
 
 
 
 
1.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Φαρμάκης Γεώργιος
4.       Κεφάλας Σταύρος
5.       Πανταζής Βασίλειος
6.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
2.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
3.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
4.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
6.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
7.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
9.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
11.    Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
12.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
13.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου στην Κόρινθο με θέμα: «TheinformalandtheFormalinTimesofCrisis: EthnographicInsights» από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε συνεργασία με την επιτροπή Αστεακής Ανθρωπολογίας της Διεθνούς Ένωσης Εθνολόγων και Ανθρωπολόγων και το Πανεπιστήμιο του Kent της Μ. Βρετανίας», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 15608/10-04-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής
 
<< Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αιτήθηκε από το Δήμο μας με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 10263/08.03.2017 έγγραφο,  τη συμμετοχή του στο διεθνές Συνέδριο με θέμα: « The Informal and the Formal in Times of Crisis: Ethnographic Insights» το οποίο διοργανώνεται σε συνεργασία με την επιτροπή Αστεακής ανθρωπολογίας της Διεθνούς Ένωσης Εθνολόγων και Ανθρωπολόγων και το Πανεπιστήμιο Kent της Μ. Βρετανίας από 7 έως 9 Ιουλίου 2017 στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
 
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να διερευνήσει τη σημασία των άτυπων πρακτικών στο πλαίσιο της σύγχρονης πολιτικής και οικονομικής κρίσης του δυτικού κόσμου. Χρησιμοποιώντας την έννοια «άτυπο» η οποία περιλαμβάνει την οικονομική, κοινωνική και πολιτική σφαίρα, το Συνέδριο επιδιώκει να απαντήσει σε ένα βασικό ερώτημα: Κατά πόσο το άτυπο αποτελεί πανάκεια σε περιόδους κρίσης; Δεδομένων των ρευστών συνθηκών του σύγχρονου κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος θεωρείται σημαντικό να διερευνηθεί η διάσταση αυτή, μέσα από την ερευνητική και θεωρητική εμπειρία των μελετητών, των φοιτητών και των πανεπιστημιακών, προερχόμενων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
 
Με αφορμή τη διεξαγωγή του Συνεδρίου θα επισκεφτούν την πόλη μας μεταξύ άλλων και αρκετοί ξένοι επιστήμονες, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την Κόρινθο και την ξεχωριστή ιστορία της. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε τη συμμετοχή του Δήμου μας στη διοργάνωση του Συνεδρίου με την κάλυψη της δαπάνης για την παράθεση μπουφέ για εξήντα (60) άτομα για δύο ημέρες, την 7η και 9η Ιουλίου 2017, ποσού έως 500,00€ με Φ.Π.Α.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με ΚΑ 00/6441.0001 και τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις». 
 
Παρακαλούμε α) για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το ανωτέρω Συνέδριο και β) για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού έως 500,00€ σε βάρος του ΚΑ 00/6641.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. >>
 
Σημειώνεται ότι πρόκειται για ένα συνέδριο, τις δαπάνες του οποίου μπορεί να καλύψει ο Δήμος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σχετίζεται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου και προάγει τα κοινωνικά, πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα και οικονομικά συμφέροντα κατοίκων του, ενόψει του πλήθους των παρισταμένων – συμμετεχόντων, διοργανωτών και θεατών που αναμένεται να παρακολουθήσουν το συνέδριο.
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15608/10-04-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στο διεθνές συνέδριο με θέμα: «The Informal and the Formal in Times of Crisis:  Ethnographic Insights» που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε συνεργασία με την επιτροπή Αστεακής Ανθρωπολογίας της Διεθνούς Ένωσης Εθνολόγων και Ανθρωπολόγων και το Πανεπιστήμιο του Kent της Μ. Βρετανίας και το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 7 έως 9 Ιουλίου 2017 στην Κόρινθο, στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Εγκρίνει ποσό 500,00€ με Φ.Π.Α. για την κάλυψη δαπάνης για την παράθεση μπουφέ εξήντα (60) ατόμων για δύο ημέρες, την 7η και 9η Ιουλίου 2017.
 
Η ανωτέρω δαπάνηθα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με ΚΑ 00/6441.0001 και τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις».
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης συνολικού  ποσού 500,00€.
 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  7 / 141/ 2017.
 
 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ