Αίτημα Τσάκωνα Δήμητρας για χορήγηση άδειας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

                                                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 2/13.02.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 22/2017
 
Θέμα 2ο Η.Δ.: «Αίτημα Τσάκωνα Δήμητρας για χορήγηση άδειας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5222/09-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
3.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Βλάσσης Δημήτριος,
9.       Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης
11.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
12.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
13.    Μπάκουλης  Δημήτριος
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος, (αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ)
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος,
17.    Πανταζής Βασίλειος
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ)
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,
21.   Σούκουλης Ανδρέας,
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 
23.    Καρασάββας Ιωάννης
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
 
 
1.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ)
2.       Μελέτης Χρήστος,
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.       Παππάς Αντώνιος
5.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
       (προσήλθε στην έναρξη του 1ου ΘΗΔ)
6.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
7.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στην έναρξη του 1ου ΘΗΔ)
8.       Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 
13.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Χορήγησης άδειας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»  στην Δ.Κ. Αθικίων, Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού, του Δήμου Κορινθίων, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Τμήματος Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» καθώς και των άρθρων 80 και 285 του Ν. 3463/2006 περί «Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος», παρ. 2 για την ίδρυση και λειτουργία των κατ/των υγειονομικού ενδιαφέροντος απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το Δήμαρχο μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου (ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/09-12-2013 (ΦΕΚ 3106/09-12-2013 τεύχος Β΄).
Το αριθμ. 74-54301/03 + 57278/28-01-2004 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, βάσει του οποίου κοινοποιήθηκε στους Δήμους της Χώρας η αριθμ. 1107414/1491/Τα&Ε.Φ/26-11-2003 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, «περί καθορισμού των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου».
Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ, η άδεια της ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο με σχετική απόφασή του.
Η ανωτέρω ΚΥΑ εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 3037/2002.
Για την ανωτέρω αδειοδότηση, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση, στην οποία δηλώνει την ακριβή διεύθυνση, το είδος κατ/τος, αίθουσας ή του χώρου γενικά στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το πλήθος αυτών για το οποίο ζητείται η άδεια,  και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας, οποιοδήποτε έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα, ή η μίσθωση του καταστήματος, Σχεδιάγραμμα κάτοψης του καταστήματος με βεβαίωση κύριας χρήσης από τον αρμόδιο, πιστοποιητικό πυρασφάλειας, βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ, περί έναρξης επιτηδεύματος, ή μεταβολής, γνωμάτευση της Υγειονομικής Υπηρεσίας περί καταλληλότητας του καταστήματος, Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν του έχει αφαιρεθεί «ΟΡΙΣΤΙΚΑ» κατά το παρελθόν εκδοθείσα επ΄ ονόματί του άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ή αν του έχει αφαιρεθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ, ότι έχουν παρέλθει τρία έτη από την ημερομηνία έκτισης της ποινής αυτής. 
Σας διαβιβάζω την κατωτέρω αίτηση καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά της:
ΤΣΑΚΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ του Λεωνίδα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (με δυνατότητα ανάπτυξης οχτώ (08) Η/Υ) που βρίσκεται στην Δ.Κ. Αθικίων, Ενότητας Σαρωνικού, του Δήμου Κορινθίων.
Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία και μετά τον προέλεγχο του φακέλου του ενδιαφερομένου, εισηγούμεθα τη χορήγηση άδειας ίδρυσης της ανωτέρω επιχείρησης, σύμφωνα και με την αριθμ. 324269/69236/23-12-2016 απόφαση του Τμήματος Υγείας Νομού Κορινθίας και κρίνεται κατάλληλο για να λειτουργήσει ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ με δυνατότητα ανάπτυξης οχτώ (08) Η/Υ»>>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του Ν.3037/02, την ΚΥΑ 1107414/1491/03, την αίτηση της κας ΤΣΑΚΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ, την αριθμ. 324269/69236/23-12-2016 απόφαση του Τμήματος Υγείας Νομού Κορινθίας  και την από 06-02-2017 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την πληρότητα των δικαιολογητικών και των απαιτούμενων προϋποθέσεων, μετά από διαλογική συζήτηση
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει την έκδοση άδειας λειτουργίας ‘’ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ’’ τηςκας Τσάκωνα Δήμητρας, το οποίο βρίσκεται στην Δ.Κ. Αθικίων, Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού, του Δήμου Κορινθίων, για την τοποθέτηση οχτώ (08) ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 
.Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
                                 Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  2 / 22 / 2017.
 
 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ