Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

                                                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 6/23.03.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 91/2017
 
Θέμα 9ο Η.Δ.: «Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11080/17-3-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Παππάς Αντώνιος
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Οικονόμου Γεώργιος
10.    Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
11.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
12.    Βλάσσης Δημήτριος
13.   Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
14.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
16.    Κεφάλας Σταύρος
17.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
18.    Μπάκουλης  Δημήτριος
19.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
20.    Νανόπουλος Βασίλειος
21.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος,
22.    Πανταζής Βασίλειος, (αποχώρησε το τέλος του 3ου ΗΔΘ)
23.    Κορδώσης Χρήστος
24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
25.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
26.   Γκουργιώτης Αλέξανδρος
27.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
28.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 
 
1.       Μελέτης Χρήστος
2.       Σούκουλης Ανδρέας
3.       Καρασάββας Ιωάννης, (προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)
4.       Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία,(προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)
5.       Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 
9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας» ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου  1566/85 σε κάθε Δήμο λειτουργεί Δημοτική Επιτροπή Παιδείας που εισηγείται στο Δήμαρχο ή στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των Σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων, την ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση σχολείων, παρακολουθεί την ανέγερση σχολικών κτιρίων κλπ.
Σύμφωνα με το άρθρο 50 του νόμου 1566/85, το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να ορίσει έναν δημοτικό σύμβουλο και τους εκπροσώπους δύο παραγωγικών τάξεων της περιφέρειας του Δήμου μας.
Η θητεία είναι δυόμισι έτη (2017-2019) .
Ως παραγωγικές τάξεις προτείνουμε:
α) Τον Εμπορικό Σύλλογο Κορίνθου.
β) Τον Δικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου.
Τα υπόλοιπα μέλη (διευθυντές, συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπαιδευτικών, κ.λ.π.) θα οριστούν με απόφαση του Δημάρχου, αφού προταθούν προηγουμένως από τους φορείς τους.
 
Από την πλειοψηφία προτάθηκε ο κος Παρτσινέβελος Κων/νος, δημοτικός σύμβουλος ως Πρόεδρος, αναπληρούμενος από τον κο. Καμπούρη Χαράλαμπο, δημοτικό σύμβουλο, τον εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου, με τον νόμιμο αναπληρωτή του και τον εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου,  με τον νόμιμο αναπληρωτή του.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου, τις διατάξεις του Ν. 1566/85 και του Ν.3463/06, μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.Ορίζει ως Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας τον κ. Παρτσινέβελο Κωνσταντίνο δημοτικό σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον κ.  Καμπούρη Χαράλαμπο, δημοτικό σύμβουλο.
2. Ορίζει ως εκπροσώπους από τις παραγωγικές τάξεις: α) τον εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του και β) τον εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
3.Η θητεία των  μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι για δυόμισι έτη  (2017- 2019)
 
                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 91 / 2017.
 
 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ