Αίτημα για χορήγηση άδειας κατασκευής ράμπας εισόδου – εξόδου σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης

                                                                                                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 6/23.03.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 104/2017
 
Θέμα 22oΗ.Δ.: «Αίτημα για χορήγηση άδειας κατασκευής ράμπας εισόδου – εξόδου σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην οδό Κροκιδά 71, στην Κόρινθο»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11080/17-3-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Παππάς Αντώνιος
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Οικονόμου Γεώργιος
10.    Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
11.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
12.    Βλάσσης Δημήτριος
13.   Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
14.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
16.    Κεφάλας Σταύρος
17.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
18.    Μπάκουλης  Δημήτριος
19.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
20.    Νανόπουλος Βασίλειος
21.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος,
22.    Πανταζής Βασίλειος, (αποχώρησε στο τέλος του 3ου ΗΔΘ)
23.    Κορδώσης Χρήστος
24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
25.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
26.   Γκουργιώτης Αλέξανδρος
27.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
28.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 
 
1.       Μελέτης Χρήστος
2.       Σούκουλης Ανδρέας
3.       Καρασάββας Ιωάννης, (προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)
4.       Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία,(προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)
5.       Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 
9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αίτημα για χορήγηση άδειας κατασκευής ράμπας εισόδου – εξόδου σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην οδό Κροκιδά 71, στην Κόρινθο», ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την αριθμ. 58632/10-12-2015 αίτηση του προς το Δήμο, ο κ. Νικόλαος Αντ. Γκούλελης, αιτήθηκε τη χορήγηση άδειας κατασκευής ράμπας εισόδου – εξόδου σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην οδό Κροκιδά 71, στην Κόρινθο
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 1/8/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη χορήγηση της αιτούμενης από τον κ. Γκούλελη, άδειας κατασκευής ράμπας εισόδου – εξόδου σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στη οδό Κροκιδά 71 στην Κόρινθο, σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας και τις εξής προϋποθέσεις:
  1. Θα γίνει αποκατάσταση του πεζοδρομίου με απότμηση του κρασπέδου και πλακόστρωση εντός των ορίων της εισόδου- εξόδου, όπως φαίνεται στο σχετικό σχεδιάγραμμα της Υπηρεσίας.
  2. Η πρώτη πλάκα θα τοποθετηθεί με κλίση όπως φαίνεται στο σχετικό σχεδιάγραμμα της Υπηρεσίας.
  3. Στις δύο ακραίες θέσεις και προς αποφυγή “σκαλοπατιού” για τους πεζούς θα γίνεται διαγώνια τομή πλακών και θα προσαρμόζεται κατάλληλα, ώστε να αμβλύνεται η υψομετρική διαφορά κατά μήκος. Η βάση της πλακόστρωσης θα πρέπει να γίνεται με αμμοχάλικο, κατάλληλα συμπυκνωμένο ή με σκυρόδεμα κατά προτίμηση. Επίσης μετά την τοποθέτηση, οι πλάκες αρμολογούνται κατάλλήλα.
  4. Οι εργασίες θα γίνουν με δαπάνες της ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού χώρου στάθμευσης με τις υποδείξεις και την επιμέλεια της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου.
  5. Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. θα διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωση της.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του, την αριθμ. 58632/10-12-2015 αίτηση του κ. Νικόλαου Γκούλελη, την αριθμ. 1/8/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Αποδέχεται την αριθμ. 58632/10-12-2015 αίτηση του κ. Νικόλαου Αντ. Γκούλελη, για χορήγηση άδειας κατασκευής ράμπας εισόδου – εξόδου σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην οδό Κροκιδά 71 στην Κόρινθο, σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας και τις εξής προϋποθέσεις:
1.       Θα γίνει αποκατάσταση του πεζοδρομίου με απότμηση του κρασπέδου και πλακόστρωση εντός των ορίων της εισόδου – εξόδου όπως φαίνεται στο σχετικό σχεδιάγραμμα της Υπηρεσίας.
2.       Η πρώτη πλάκα θα τοποθετηθεί με κλίση όπως φαίνεται στο σχετικό σχεδιάγραμμα της Υπηρεσίας.
3.     Στις δύο ακραίες θέσεις και προς αποφυγή “σκαλοπατιού” για τους πεζούς θα γίνεται διαγώνια τομή πλακών και θα προσαρμόζεται κατάλληλα, ώστε να αμβλύνεται η υψομετρική διαφορά κατά μήκος. Η βάση της πλακόστρωσης θα πρέπει να γίνεται με αμμοχάλικο, κατάλληλο συμπυκνωμένο ή με σκυρόδεμα κατά προτίμηση. Επίσης μετά την τοποθέτηση, οι πλάκες αρμολογούνται κατάλληλα.
4.     ΟΙ εργασίες θα γίνουν με δαπάνες της ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού χώρου στάθμευσης, με τις υποδείξεις και την επιμέλεια της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου.
5.      Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. θα διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωση της. 
  
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  6 / 104 / 2017.
 
 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ