Τοποθέτηση οδικού καθρέπτη σε δημοτική οδό στον οικισμό Κοράκου Κορίνθου

                                                                                                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 6/23.03.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 106/2017
 
Θέμα 24oΗ.Δ.: «Τοποθέτηση οδικού καθρέπτη σε δημοτική οδό στον οικισμό Κοράκου Κορίνθου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11080/17-3-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Παππάς Αντώνιος
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Οικονόμου Γεώργιος
10.    Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
11.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
12.    Βλάσσης Δημήτριος
13.   Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
14.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
16.    Κεφάλας Σταύρος
17.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
18.    Μπάκουλης  Δημήτριος
19.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
20.    Νανόπουλος Βασίλειος
21.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος,
22.    Πανταζής Βασίλειος, (αποχώρησε στο τέλος του 3ου ΗΔΘ)
23.    Κορδώσης Χρήστος
24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
25.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
26.   Γκουργιώτης Αλέξανδρος
27.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
28.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 
 
1.       Μελέτης Χρήστος
2.       Σούκουλης Ανδρέας
3.       Καρασάββας Ιωάννης, (προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)
4.       Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία,(προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)
5.       Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 
9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τοποθέτηση οδικού καθρέπτη σε δημοτική οδό στον οικισμό Κοράκου Κορίνθου», ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την αριθμ. 33334/12-08-2016 αίτηση του προς το Δήμο, ο κ. Δημήτριος Τζιτζίκος, αιτήθηκε την τοποθέτηση οδικού καθρέπτη στη διασταύρωση της οδού Ευρυπίδου με την οδό Εφύρας στον οικισμό Κοράκου στην περιοχή Κανταρέ Κορίνθου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 1/15/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τοποθέτηση οδικού καθρέπτη στη διασταύρωση της οδού Ευριπίδου με την οδό Εφύρας (οδός παράλληλη με σιδηροδρομική γραμμή ΟΣΕ) στον οικισμό Κοράκου στην περιοχή Κανταρέ της Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου ως εξής:
Η τοποθέτηση του οδικού καθρέπτη θα γίνει έναντι της άνω διασταύρωσης σε σημείο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία  για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας, με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.
Ο οδικός καθρέπτης θα είναι κυρτός, διαμέτρου Φ80, ευρυγώνιος, με ορατότητα μεγάλου εύρους από πολυκαρμπονικό – υλικό μεγάλης αντοχής σε θραύση, ανθεκτικό στην UVακτινοβολία και μη ανάκλασης των ακτίνων του ηλίου (αντιθαμβωτικός), με γείσο (καπελάκι) και βάση για στήριξη σε κολώνα – στύλο διαμέτρου τριών (3) ιντσών, σύμφωνα με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης :
Α. Τις διατάξεις της Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Μεταλλικών Στύλων Στήριξης Πινακίδων Σημάνσεως Οδών (ΦΕΚ 1061/Β/31-10-1980), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Β. Τις διατάξεις στήριξης πινακίδων (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-07-00:2009-ΦΕΚ 2221/Β/30-7-2012.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την αριθμ. 1/15/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
                Την τοποθέτηση οδικού καθρέπτη στη διασταύρωση της οδού Ευριπίδου με την οδό Εφύρας (οδός παράλληλη με σιδηροδρομική γραμμή ΟΣΕ) στον οικισμό Κοράκου στην περιοχή Κανταρέ της Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου ως εξής:
                Η τοποθέτηση του οδικού καθρέπτη θα γίνει έναντι της άνω διασταύρωσης σε σημείο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας, με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.
                Ο οδικός καθρέπτης θα είναι κυρτός διαμέτρου Φ80, ευρυγώνιος, με ορατότητα μεγάλου εύρους από πολυκαρμπονικό – υλικό μεγάλης αντοχής σε θραύση, ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία και μη ανάκλασης των ακτίνων του ηλίου (αντιθαμβωτικός), με γείσο (καπελάκι) και βάση για στήριξη σε κολώνα – στύλο διαμέτρου τριών (3) ιντσών, σύμφωνα με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης:
Α. Τις διατάξεις της Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Μεταλλικών Στύλων Στήριξης Πινακίδων Σημάνσεως Οδών (ΦΕΚ 1061/Β/13-10-1980) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Β. Τις διατάξεις στήριξης πινακίδων (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 -05-04-07-00:2009- ΦΕΚ 2221/Β/30-7-2012).
  
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  6 / 106 / 2017.
 
 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ