Τοποθέτηση ή μη εμποδίων για την αποτροπή στάσης – στάθμευσης σε πεζοδρόμιο της Λεωφ. Αν.Παπανδρέου

                                                                                                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 6/23.03.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 108/2017
 
Θέμα 26oΗ.Δ.: «Τοποθέτηση ή μη εμποδίων για την αποτροπή στάσης – στάθμευσης σε πεζοδρόμιο της Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου (Λεωφ. Ιωνίας) 116, στον Συνοικισμό Κορίνθου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11080/17-3-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Παππάς Αντώνιος
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Οικονόμου Γεώργιος
10.    Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
11.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
12.    Βλάσσης Δημήτριος
13.   Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
14.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
16.    Κεφάλας Σταύρος
17.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
18.    Μπάκουλης  Δημήτριος
19.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
20.    Νανόπουλος Βασίλειος
21.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος,
22.    Πανταζής Βασίλειος, (αποχώρησε στο τέλος του 3ου ΗΔΘ)
23.    Κορδώσης Χρήστος
24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
25.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
26.   Γκουργιώτης Αλέξανδρος
27.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
28.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 
 
1.       Μελέτης Χρήστος
2.       Σούκουλης Ανδρέας
3.       Καρασάββας Ιωάννης, (προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)
4.       Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία,(προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)
5.       Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου  
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 
9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τοποθέτηση ή μη εμποδίων για την αποτροπή στάσης – στάθμευσης σε πεζοδρόμιο της Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου (Λεωφ. Ιωνίας) 116, στον Συνοικισμό Κορίνθου», ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την αριθμ. 43386/21-10-2016 αίτηση του προς το Δήμο, ο κ. Αριστοτέλης Πατέστος  του Μιχαήλ κάτοικος Κορίνθου, αιτήθηκε την τοποθέτηση δύο σε αριθμό εμποδίων (κολονάκια) κατά μήκος τμήματος του πεζοδρομίου εκατέρωθεν υφιστάμενης ράμπας εισόδου – εξόδου σε οικοδομή του ιδίου που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Ανδρ. Παπανδρέου (Λεωφόρος Ιωνίας) στον Συνοικισμό Κορίνθου λόγω στάθμευσης οχημάτων ΙΧ πάνω στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της οικοδομής του.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 1/17/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο αρνητικά επί του αιτήματος τοποθέτησης εμποδίων κατά μήκος τμήματος του πεζοδρομίου επί της Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου (Λεωφ. Ιωνίας) 116, στον Συνοικισμό Κορίνθου, ως μέτρο επιβολής απαγόρευσης της ούτως ή άλλως παράνομης (επί του πεζοδρομίου) στάθμευσης, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 43386/21-10-2016 αίτησης του κ. Αριστοτέλη Πατέστου του Μιχαήλ, σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του, την αριθμ. 43386/21-10-2016 αίτηση του κ. Αριστοτέλη Πατέστου του Μιχαήλ, την αριθμ. 1/17/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Δεν αποδέχεται την αριθμ. 43386/21-10-2016 αίτηση του κ. Αριστοτέλη Πατέστου του Μιχαήλ, για τοποθέτηση εμποδίων κατά μήκος τμήματος του πεζοδρομίου επί της Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου (Λεωφ. Ιωνίας) 116, στον Συνοικισμό Κορίνθου, ως μέτρο επιβολής απαγόρευσης της ούτως ή άλλως παράνομης (επί του πεζοδρομίου) στάθμευσης.
  
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  6 / 108 / 2017.
 
 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ