Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντων

                                                                                                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 6/23.03.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 115/2017
 
Θέμα 33oΗ.Δ.: «Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11080/17-3-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Παππάς Αντώνιος
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Οικονόμου Γεώργιος
10.    Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
11.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
12.    Βλάσσης Δημήτριος
13.   Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
14.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
16.    Κεφάλας Σταύρος
17.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
18.    Μπάκουλης  Δημήτριος
19.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
20.    Νανόπουλος Βασίλειος
21.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος,
22.    Πανταζής Βασίλειος, (αποχώρησε στο τέλος του 3ου ΗΔΘ)
23.    Κορδώσης Χρήστος
24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
25.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
26.   Γκουργιώτης Αλέξανδρος
27.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
28.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 
 
1.       Μελέτης Χρήστος
2.       Σούκουλης Ανδρέας
3.       Καρασάββας Ιωάννης, (προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)
4.       Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία,(προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)
5.       Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 
9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 33ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντων» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίουτις αριθ. πρωτ.  9326/02-03-2017 & την από 16-02-2017 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
Α) << Επιστροφή ποσού 20,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην κα Κορωναίου Ελένη διότι ενώ πλήρωσε στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου με το υπ’ αρ. Διπλ. Λ 3662, την υπ’ αρ. 840200133019/30-07-15 παράβαση με αρ. κυκλοφορίας ΚΡΜ 1728 την 30-07-16, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2515/12/4-Α έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου πρέπει να διαγραφεί η παράβαση και να επιστραφεί το χρηματικό ποσό.
Το σύνολο θα βαρύνει την πίστωση με Κ.Α. 00/8261.0001 και τίτλο «Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών» >>.
 
Β) << Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 26 παρ 13 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/1959 τεύχος Α’) σύμφωνα με το οποίο, προκειμένου να επιστραφούν χρηματικά ποσά ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα, απαιτείται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
2. το άρθρο 26 παρ 1 του Ν.Δ. 318/69 με το οποίο ορίζεται ότι οι αξιώσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων φόρων, τελών, δικαιωμάτων, παραγράφονται με την παρέλευση τριετίας από το τέλος του έτους κατά το οποίο έγινε η καταβολή.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 156/3-01-2017 αίτηση του κ. Αρβανίτη Παναγιώτη του Αναστασίου για επιστροφή χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα σας ενημερώνουμε ότι στις 28/12/2016 κατατέθηκε στο λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων στην Εθνική Τράπεζα, εκ παραδρομής το ποσό των 10.253,00 ευρώ με αιτιολογία κατάθεσης τον κωδικό οφειλέτη 31036. Μετά από έλεγχο της ταμειακής υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι υπάρχει οφειλή προς το Δήμο ποσού 102,53 ευρώ η οποία και εξόφληση με το Διπλ. 34/18-1-17. Ως εκ τούτου θα πρέπει να του επιστραφεί το ποσό των 10.150,47€. Η κατάθεση αυτή έχει απεικονιστεί στα βιβλία του Δήμου με το υπ’ αριθ. Γραμμάτιο Α 2481 / 31-12-2016.
Η επιστροφή των ανωτέρω ποσών θα βαρύνει την πίστωση με ΚΑ 00/8261.0001 και τίτλο «Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών» >>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τις ανωτέρω εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 26 § 1 του Π.Δ. 318/69, του άρθρου 24 § 7 εδ.α του Ν. 2130/1993 και των άρθρων 1 και 24 του Ν. 3838/2010, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.   Την επιστροφή ποσού 20,00 €στην κα ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ για παράβαση, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας.
2.    Την επιστροφή συνολικού ποσού 10.150,47€στον κ.. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Αναστασίου διότι εκ παραδρομής κατατέθηκε το ποσό στο λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας.
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού 10.150,47€ θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωση με ΚΑ 00/8261.0001 και τίτλο  “Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών».
               
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  6 / 115 / 2017.
 
 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ