Απόφαση αριθμ. 31/389/2016

 Αριθμός Πρακτικού 31

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-11-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Νοεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 47473/17-11-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

 

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.), 5) Ζώγκος Ανδρ.), 6)Φαρμάκης Γεωργ., 7)Πανταζής Βασ..

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Κορδώσης Χρ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 389η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το κάτωθι σημείωμα-αίτημα του Προέδρου της Επιτροπής ακινήτων του Δήμου Κορινθίων:

 

Θέμα:  ΚΑΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 

Σας στέλνω κατάσταση των ακινήτων της Κορίνθου, στα οποία εντοπίστηκαν προβλήματα σχετικά με το Κτηματολόγιο.  Για τις περιπτώσεις αυτές να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για ορισμό δικηγόρου για όλες τις δέουσες ενέργειες. 

 

Συνημμένα: Κατάσταση ΚΑΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 

   Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να οριστεί  πληρεξούσιος  δικηγόρος, ο οποίος θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων σχετικών διαδικασιών, και συγκεκριμένα θα προβεί σε άσκηση δικαστικών παρεμβάσεων με εκούσια διαδικασία για διόρθωση των ΚΑΕΚ ακινήτου, που εμφανίζονται με άγνωστο ιδιοκτήτη και ανήκουν στο Δήμο Κορινθίων με συμβόλαιο αγοράς, και για το λόγο αυτό ο Πρόεδρος προτείνει τον δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Θωμαΐδη Πέτρο.  Σύμφωνα με την κατάσταση που μας έχει επισυνάψει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ακινήτων, οι ως άνω ενέργειες πρέπει να γίνουν για το εξής ακίνητο και αντίστοιχά του ΚΑΕΚ:

 

Α/Α

ΚΑΕΚ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΤΗΜ/ΓΙΟΥ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΙΤΛΟΥ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

1

280551104070   280551104025   280551104082   280551104026   280551104027

 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ Ποσειδωνία-Συνοικισμός

«Άγ.Σπυρίδωνας» Συνοικισμός

(πάνω από σιδηροδρομική γραμμή)

 

374,75

387,93 τ.μ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α/Α 1:

Πρέπει να γίνει δικαστική  παρέμβαση με εκούσια διαδικασία για διόρθωση των ΚΑΕΚ  που εμφανίζονται με άγνωστο ιδιοκτήτη και ανήκουν στο Δήμο Κορινθίων με συμβόλαιο αγοράς.

 

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, το αίτημα του Προέδρου της Επιτροπής Ακινήτων, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλης ισχύουσας σχετικής διάταξης

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντος του κ. Πανταζή Βασίλειου, διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

    Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων το δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Θωμαΐδη Πέτρο, στον οποίο δίνει εντολή να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων σχετικών διαδικασιών, και συγκεκριμένα να προβεί σε άσκηση δικαστικών παραμβάσεων με εκούσια διαδικασία για διόρθωση των ΚΑΕΚ ακινήτου που εμφανίζονται με άγνωστο ιδιοκτήτη.  Οι ως άνω ενέργειες πρέπει να γίνουν για το εξής ακίνητο και αντίστοιχά του ΚΑΕΚ:

 

Α/Α

ΚΑΕΚ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΤΗΜ/ΓΙΟΥ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΙΤΛΟΥ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

1

280551104070   280551104025   280551104082   280551104026   280551104027

 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ Ποσειδωνία-Συνοικισμός

«Άγ.Σπυρίδωνας» Συνοικισμός

(πάνω από σιδηροδρομική γραμμή)

 

374,75

387,93 τ.μ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α/Α 1:

Πρέπει να γίνει δικαστική  παρέμβαση με εκούσια διαδικασία για διόρθωση των ΚΑΕΚ  που εμφανίζονται με άγνωστο ιδιοκτήτη και ανήκουν στο Δήμο Κορινθίων με συμβόλαιο αγοράς.

 

   Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α’ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                            Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31/389/2016.-