Απόφαση αριθμ. 2/27/2017

 Αριθμός Πρακτικού 2

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 24-04-2017

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Γεώργιο Μουρούτσο, 4)Παναγιώτη Λαμπρινό, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασ. Νανόπουλο 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9) Βασίλειο Πανταζή, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη.

Επειδή ο κ.Βασίλειος Πανταζής με το υπ’ αριθμ. 1399/30-03-2017 έγγραφό του, υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της εν λόγω Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7, του Άρθρου 74 του Ν.3852/10, παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθμ.78/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος κ.Ανδρέας Σούκουλης, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων συνεδρίασε σήμερα την 24η Απριλίου, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ.16753/20-04-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Γεώρ. Μουρούτσος, 4)Ανδ.Ζώγκος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παν. Λαμπρινό), 5) Βασ. Νανόπουλος, 6)Μαρία Καραμαλίκη,

Α π ό ν τ ε ς

1)Κων. Ζήμος, 2) Στ. Κεφάλας, 3)Ανδρ. Σούκουλης.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην εν λόγω συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κων.Δημητρόπουλος εκ της μειοψηφίας.

Απόφαση 27η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στο ΚΦ 262 περιοχής σχεδίου πόλεως «Αγίου Γεωργίου» της πόλης της Κορίνθου» θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ.13122/1052/18-4-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών & Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: “περί κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στο ΚΦ 262

Με την αρ. 47955 / 855 / 10-03-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κυρώθηκε η υπ’ αρίθμ. 1/2016 διορθωτική πράξη της πράξης εφαρμογής (Π.Ε.) περιοχής σχ. Πόλεως “Αγίου Γεωργίου” της πόλης της Κορίνθου. Η διορθωτική πράξη συντάχθηκε διότι κατά το χρόνο κύρωσης από τον Νομάρχη Κορινθίας της με αρ.πρωτ. 4751 / 21-12-1995 Π.Ε. είχαν ήδη πωληθεί τμήματα της αρχικής ιδιοκτησίας με αρ.κτ. 211 εντός των ΟΤ. 219 & ΟΤ. 221 από τους Τσώτο Ευάγγελο και Τσώτου Ζαφειροπούλου Κανέλλα χωρίς αυτές οι πωλήσεις και οι νέοι ιδιοκτήτες να καταχωρηθούν στην Πράξη Εφαρμογής.

Στους πίνακες της προαναφερόμενης διορθωτικής πράξης της Π.Ε. στην στήλη (50) καθορίζεται ως δικαίωμα αποζημίωσης των α) Ζαφειροπούλου Κανέλλας και β) Τσώτου Ευάγγελου λόγω ελλείμματος γης για εμβαδόν 2.200,78τμ το οποίο οριοθετείται στο συνοδεύον την διορθωτική Π.Ε. διάγραμμα δεσμεύσεων γης εντός του Κοινωφελούς χώρου (ΚΦ) 262.

Τώρα με το υπ’ αριθμό 13122 / 24-03-2017 αίτημά τους οι:

  1. Κανέλλα Ζαφειροπούλου χηρ. Ευάγγελου Τσώτου

  2. Σοφία Τσώτου του Ευαγγέλου

  3. Αλεξάνδρα Τσώτου του Ευαγγέλου

  4. Σταύρος Τσώτος του Ευαγγέλου

ζητούν την έναρξη της διαδικασίας κήρυξης της απαλλοτρίωσης του Κοινωφελούς Χώρου (ΚΦ)262 και μάλιστα εντός πενήντα (50) ημερών από τη λήψη της αιτήσεως δηλ. από την 23-03-2017 ειδάλλως θα ζητηθεί η άρση της δέσμευσης.

 

Άποψη της υπηρεσίας είναι ότι:

Α. Εάν υπάρχει αναγκαιότητα της αξιοποίησης του ΚΦ 262 ως Πνευματικό Κέντρο και κατά συνέπεια της κήρυξης ή όχι της απαλλοτρίωσης αποτελεί πολιτική απόφαση, οπότε παρακαλούμε όπως λάβετε την όποια απόφαση

Β. Έχει παρέλθει δεκαπενταετία από την έγκριση της δέσμευσης της χρήσης του ΚΦ 262 (έγκριση αναθεώρησης σχεδίου πόλης Αγ. Γεωργίου (ΦΕΚ 550/ τ.Δ΄ / 1986).

Γ. Υπάρχει κυρωμένη Πράξη Εφαρμογής και ειδικότερα η 1/2016 Διορθωτική Πράξη της Π.Ε. συνεπώς και η αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης θα μπορούσε να είναι ώριμη.

 

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε και εισηγηθείτε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Συνημμένα:

1. φωτ/φο του με αρ.πρωτ.13122/2017 αιτήματος κήρυξης απαλλοτρίωσης

2. φωτ/φο του Πίνακα της Διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής 1/2016 και του συνοδευτικού αυτής Διαγράμματος Δέσμευσης

3. ΦΕΚ.269 / τ.Α΄/ 2014 _ άρθρο 3

4. φωτ/φο των 41896/12-10-2015 & 43278/2-11-2015 απαντητικών εγγράφων ΥΠΕΝ

 

 

Ο Πρόεδρος κατόπιν αναφέρει ότι, ο Δήμος Κορινθίων διαθέτει Πνευματικό Κέντρο που εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες των πολιτών, επομένως δεν υφίσταται αναγκαιότητα της αξιοποίησης του ΚΦ 262 ως Πνευματικού Κέντρου και προτείνει την άρση της απαλλοτρίωσης.

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ.13122/1052/18-4-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών & Μελετών, καθώς και τα σχετικά επισυναπτόμενα έγγραφα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την άρση της απαλλοτρίωσης του Κοινωφελούς Χώρου (ΚΦ) 262, περιοχής σχεδίου πόλεως «Αγίου Γεωργίου» της πόλης της Κορίνθου, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/27/2017 .