Απόφαση αριθμ. 2/28/2017

 Αριθμός Πρακτικού 2

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 24-04-2017

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Γεώργιο Μουρούτσο, 4)Παναγιώτη Λαμπρινό, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασ. Νανόπουλο 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9) Βασίλειο Πανταζή, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη.

Επειδή ο κ.Βασίλειος Πανταζής με το υπ’ αριθμ. 1399/30-03-2017 έγγραφό του, υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της εν λόγω Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7, του Άρθρου 74 του Ν.3852/10, παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθμ.78/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος κ.Ανδρέας Σούκουλης, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων συνεδρίασε σήμερα την 24η Απριλίου, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ.16753/20-04-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Γεώρ. Μουρούτσος, 4)Ανδ.Ζώγκος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παν. Λαμπρινό), 5) Βασ. Νανόπουλος, 6)Μαρία Καραμαλίκη,

Α π ό ν τ ε ς

1)Κων. Ζήμος, 2) Στ. Κεφάλας, 3)Ανδρ. Σούκουλης.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην εν λόγω συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κων.Δημητρόπουλος εκ της μειοψηφίας.

Απόφαση 28η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αιτήματος επανελέγχου ανακληθείσας άδειας στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ» υπενθυμίζει στα μέλη ότι με την υπ’ αριθμ. 2/10/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αποφασίστηκε ο επανέλεγχος από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου όλων των αδειών στάθμευσης ΑΜΕΑ, που έχουν κατά καιρούς δοθεί σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κορινθίων και η επικαιροποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση αυτών, με την προσκόμιση των απαιτούμενων από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογητικών από τους δικαιούχους. Κατόπιν θέτει υπ’ όψιν των μελών το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7425/17-02-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων & Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, που απεστάλη και στην αιτούσα Σαϊσανά Βασιλική και έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Περί επανέλεγχου ανακληθείσας άδειας στάθμευσης οχήματος AMEA

Σχετ.: αρ. πρωτ. 3013/24-1-2017 αίτηση κ.Σαϊσανά Βασιλικής

Σε απάντηση της άνω σχετικής του θέματος αίτησής σας, σας γνωστοποιούμε τα εξής:

Κατόπιν της εκδοθείσας αρ. 18/302/2016 απόφασης της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Κορινθίων, με την οποία ανακλήθηκε -για τους λόγους που αναφέρεται στην εν λόγω απόφαση- η χορηγηθείσα άδεια στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κολιάτσου 66 στην πόλη της Κορίνθου, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις και εγκύκλιους :

1. Π.Δ. 241/24-11-2005 «Θέσπιση Δελτίου Στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες» (ΦΕΚ 290/Α/30-11-2005), ως ισχύει

2. το Ν. 1798/1988 και ειδικότερα το άρθρο 16 «Απαλλαγές που παρέχονται σε αναπήρους» (ΦΕΚ 166/Α/1988), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57Α’/23-03-1999) με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»

4. το αρ. Πρωτ. 515/7-01-2015 (ΑΔΑ:ΩΜΟΙ1-ΧΘΜ) έγγραφο περί διάθεσης δελτίων Στάθμευσης ΑΜΕΑ του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών &Δικτύων

 

Με την άνω σχετική του θέματος αίτηση προσκομίστηκαν βεβαίωση ΚΕΠΑ, ιατρική βεβαίωση καθώς και έγγραφο (αίτηση) της ΑΜΕΑ προς Δημόσια Αρχή για την εξέταση χορήγησης δελτίου στάθμευσης τα οποία ας αποστέλλουμε συνημμένα.

Σημειώνεται ότι με την άνω 18/302/2016 απόφαση της Δημοτικής Αρχής ανακλήθηκε η χορηγηθείσα στην αιτούσα άδεια στάθμευσης, διότι δεν προσκομίστηκε δελτίο στάθμευσης για αναπηρικό όχημα.

Το παρόν αποστέλλεται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για λήψη απόφασης λαμβάνοντας υπόψη τα συνημμένα της υπ’ όψη αίτησης προσκομιζόμενα στοιχεία .

Συνημμένα: 1.αρ. πρωτ. 3013/24-1-2017 αίτηση με τα συνημμένα.

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7425/17-02-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων & Μελετών και τα επισυναπτόμενα έγγραφα, τις υπ’ αριθμ. 2/10/2015 και 4/27/2016 αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την υπ’ αριθμ.18/302/2016 Απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων και τις διατάξεις των Ν.3463/2006, Ν.3852/2010, Ν.1798/1988, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.2696/1999, του Π.Δ. 241/24-11-2005, καθώς και το υπ’ αρ. Πρωτ. 515/7-01-2015 έγγραφο περί διάθεσης δελτίων Στάθμευσης ΑΜΕΑ του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την μη αποδοχή της υπ’ αριθμ. πρωτ. 3013/24-1-2017 αιτήσεως της κ.Σαϊσανά Βασιλικής για επαναχορήγηση άδειας στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κολιάτσου 66 στην πόλη της Κορίνθου, διότι δεν προσκομίστηκαν πλήρως τα ζητούμενα για την επαναχορήγηση δικαιολογητικά (δελτίο στάθμευσης για αναπηρικό όχημα), σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ.18/302/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/28/2017.