Διάλυση σύμβασης του Έργου “Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Χιλιομοδίου”

                                                                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 7/11.04.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 126/2017
 
Θέμα 7oΗ.Δ.: «Διάλυση σύμβασης του Έργου “Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Χιλιομοδίου”»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Μ. Τρίτη καιώρα 17:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15381/07-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ)
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)
9.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
10.    Βλάσσης Δημήτριος
11.   Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
14.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ)  
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ)    
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Σούκουλης Ανδρέας
23.    Καρασάββας Ιωάννης
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
26.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΘΗΔ)
 
 
 
 
 
1.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Φαρμάκης Γεώργιος
4.       Κεφάλας Σταύρος
5.       Πανταζής Βασίλειος
6.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
2.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
3.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
4.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
6.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
7.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
9.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
11.    Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
12.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
13.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διάλυση σύμβασης του Έργου “Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Χιλιομοδίου”» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής στοιχεία:
1.   την αρ. 134/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Χιλιομοδίου» προϋπολογισμού 200.000,00 €,
2. την αρ. 16/351/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων διακήρυξης και διενέργεια δημοπρασίας  του εν λόγω έργου,
3.   τα από 15-10-2013 και 24-10-2013 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
4.   την αριθ. 22/452/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, η οποία νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 3584/67808/2013 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, περί επικύρωσης των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού και ανακήρυξης της Κ/Ξ “Ε. & Α. ΤΣΙΑΜΤΣΙΑΚΙΡΗ Ο.Ε – Π. ΤΟΛΙΑΣ & ΕΤΑΙΡΟΙ Ο.Ε.”  ως μειοδότριας,
5.  το υπ’ αριθ. πρωτ. 7413/12-2-2014 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 83.681,43€ πλέον Φ.Π.Α.,
6.    την αριθμ. 7/158/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ‘’Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Χιλιομοδίου”,
7.    την με ημερομηνία 14/7/2014 εντολή διακοπής εργασιών,
8.  την με αριθμ. πρωτ. 52609/23-12-2016 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για διάλυση της σύμβασης εκτέλεσης του εν λόγω έργου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την αριθμ. 12134/20.03.2017 απόφαση του Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σπυρίδωνα Περόγαμβρου περί διάλυσης σύμβασης του έργου «Ανάπλαση Kοινόχρηστων Χώρων Χιλιομοδίου», η οποία καθ’ όλον το περιεχόμενο έχει ως εξής:
<<  ΑΠΟΦΑΣΗ
 
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων
 
Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010)
2.    Το Π.Δ. 171/87 ΦΕΚ 84 Α΄ για τα όργανα που αποφασίζουν σε θέματα έργων των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων
3.    Το άρθρο 62 (Διακοπή εργασιών – Διάλυση της Σύμβασης), του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α΄/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
4.    Την με αριθμό 134/2013 εγκεκριμένη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων
5.       Την με αρ. πρωτ. 7413/2014 υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Κορινθίων  και του Αναδόχου Κ/Ξ “Ε. & Α. ΤΣΙΑΜΤΣΙΑΚΙΡΗ Ο.Ε. – Π. ΤΟΛΙΑΣ & ΕΤΑΙΡΟΙ Ο.Ε.”
6.    Την με αρ. πρωτ. 15150/2014 αίτηση υποβολής του 1ου λογαριασμού της αναδόχου εταιρείας.
7.       Τον από 24.03.2014 εγκεκριμένο από την Δ.Τ.Υ.Δ.Κ. 1Ο λογαριασμό, ποσού 11.984,16€ με το Φ.Π.Α. 23%.
8.    Το με αρ. πρωτ. 36988/2014 έγγραφο (πράξη 43/2014) του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Κορινθίας καθώς και το με αρ. πρωτ. 16275/2015 (πράξη 0076, συνεδρ.8η /2015) του VII τμήματος Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου.
9.    Την με ημερομηνία 14/7/2014 εντολή διακοπής εργασιών.
10. Τη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη, μελέτες, προδιαγραφές της εργολαβίας, την  ισχύουσα νομοθεσία.
 
Επειδή
Με την αριθμ. πρωτ. 15150/24-03-2014 αίτηση της αναδόχου εταιρείας κατατέθηκε ο 1ος Λογαριασμός / Πιστοποίηση του έργου, ο οποίος αφορά ποσό 11.984,16 € με το Φ.Π.Α. 23%, προς έλεγχο, έγκριση και πληρωμή.
Ο ως άνω 1ος λογαριασμός εγκρίθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών αυθημερόν, και κατόπιν των με αρ. πρωτ. 36988/2014 έγγραφο (πράξη 43/2014) του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Κορινθίας καθώς και το με αρ. πρωτ. 16275/2015 (πράξη 0076, συνεδρ. 8η/2015) του VIIτμήματος Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο 1ος λογαριασμός δεν έχει εξοφληθεί μέχρι σήμερα.
Επίσης, από την με ημερομηνία 14/7/2014 εντολή διακοπής εργασιών σε συνδυασμό με το άρθρο 62 του Ν. 3669/08 παρ.2, περίπτωση β,γ <<…..β. Αν οι εργασίες, ύστερα από την έναρξή τους, διακοπούν είτε με διαταγή είτε από υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της διαταγής διακοπής στην πρώτη περίπτωση ή από την επίδοση ειδικής δήλωσης του αναδόχου στη δεύτερη……γ. Αν η καθυστέρηση των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου υπερβεί την οριακή προθεσμία…..>> συνεπάγεται ότι η αίτηση για διάλυση της σύμβασης πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από στο άρθρο 62 του Ν. 3669/08.
Και αφού λάβαμε υπ’ όψιν μας το σχετικό φάκελο της άνω εργολαβίας,
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
 
Την οριστική διακοπή των εργασιών και τη διάλυση της σύμβασης του έργου «Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Χιλιομοδίου», με αριθμ. μελέτης 134/2013, της αναδόχου εταιρείας του έργου Κ/Ξ “Ε. & Α. ΤΣΙΑΜΤΣΙΑΚΙΡΗ Ο.Ε. – Π. ΤΟΛΙΑΣ & ΕΤΑΙΡΟΙ Ο.Ε.”
Επίσης η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων (Προϊσταμένη Αρχή), σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 3669/2008.>>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3669/2008, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Αποδέχεται την με αριθμ. πρωτ. 12134/20.03.2017 απόφαση του Δ/ντή των Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων, κ. Σπυρίδωνα Περόγαμβρου, Π.Ε. Πολιτικού Μηχανικού, περί οριστικής διακοπής των εργασιών και  διάλυσης της με αριθμ. πρωτ. 7413/12-02-2014 σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου Κορινθίων και της Αναδόχου εταιρείας Κ/Ξ “Ε. & Α. ΤΣΙΑΜΤΣΙΑΚΙΡΗ Ο.Ε. – Π. ΤΟΛΙΑΣ & ΕΤΑΙΡΟΙ Ο.Ε.” για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Χιλιομοδίου» ποσού 83.681,43€ πλέον Φ.Π.Α. ως καλώς έχει, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  7 / 126 / 2017.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 24 – 04 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ