Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017

                                                                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 7/11.04.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 131/2017
 
Θέμα 12oΗ.Δ.: «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Μ. Τρίτη καιώρα 17:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15381/07-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ)
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)
9.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
10.    Βλάσσης Δημήτριος
11.   Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
14.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ)  
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ)    
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Σούκουλης Ανδρέας
23.    Καρασάββας Ιωάννης
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
26.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΘΗΔ)
 
 
 
 
 
1.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Φαρμάκης Γεώργιος
4.       Κεφάλας Σταύρος
5.       Πανταζής Βασίλειος
6.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
2.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
3.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
4.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
6.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
7.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
9.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
11.    Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
12.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
13.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 100/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο τροποποίησης του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 και την από 03-04-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ζήτησε την έγκρισή τους.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων από 158 έως και 162 του Ν. 3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και του άρθρου 77 του ν. 4071/2012, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017, όπως αναφέρεται στην  υπ΄ αριθμ. 100/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
 
Ως προς το μέρος των εξόδων:
 
Μειώνει:
1.τον Κ.Α 00.6222.0002 με τίτλο:”Τηλεφωνικά τέλη εσωτερικού Οικονομικών-Διοικητικών υπηρεσιών”, προϋπολογισμού 50.000,00€ κατά το ποσό των 10.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 40.000,00€
2.τον Κ.Α 00.6311.0001 με τίτλο:”Φόροι τόκων”, προϋπολογισμού 50.000,00€ κατά το ποσό των 10.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 40.000,00€
3.τον Κ.Α 00.6331.0001 με τίτλο:”Λοιποί φόροι και τέλη”, προϋπολογισμού 30.000,00€ κατά το ποσό των 15.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 15.000,00€
4.τον Κ.Α 00.6331.0003 με τίτλο:”Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ)”, προϋπολογισμού 15.000,00€ κατά το ποσό των 8.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 7.000,00€
5.τον Κ.Α 00.6492.0004 με τίτλο:”Αποζημίωση πολιτών για σωματικές βλάβες λόγω κακής κατάστασης πεζοδρομίων,  οδοστρωμάτων και κ.χ  με βάση δικαστικές αποφάσεις”, προϋπολογισμού 25.000,00€ κατά το ποσό των 15.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 10.000,00€
6.τον Κ.Α 00.6494.0001 με τίτλο:”Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών”, προϋπολογισμού 10.000,00€ κατά το ποσό των 2.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 8.000,00€
7.τον Κ.Α 00.6515.0001 με τίτλο:”Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών”, προϋπολογισμού 30.000,00€ κατά το ποσό των 10.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 20.000,00€
8.τον Κ.Α 00.6492.0002 με τίτλο:”Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις βάσει δικαστικών αποφάσεων για την καταβολή οφειλών”, προϋπολογισμού 400.000,00€ κατά το ποσό των 30.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 370.000,00€
9.Καταργεί τον Κ.Α 35.6693.0002 με τίτλο: ”Προμήθεια κηπευτικού χώματος”, προϋπολογισμού 5.000,00€ 
 
Μεταφέρει συνολικό ποσό 105.000,00 € από τις παραπάνω μειώσεις -καταργήσεις στο αποθεματικό και από το αποθεματικό λαμβάνει το ποσό των 105.038,69€, προκειμένου να δημιουργηθούν -ενισχυθούν οι κάτωθι πιστώσεις:
 
 

Ενισχύει:

·   Τον Κ.Α 00-6823.0001 με τίτλο:«Τόκοι υπερημερίας χρήσης», προϋπολογισμού 25.000,00€ κατά το ποσό των 100.000,00 και τελική πίστωση  125.000,00 €
·  Τον Κ.Α 35-6662.0002 με τίτλο:«Προμήθεια υλικών συντήρησης άρδευσης κήπων», προϋπολογισμού 15.000,00€ κατά το ποσό των 5.000,00 και τελική πίστωση   20.000,00 €
·   Τον Κ.Α 35-8116.0006 με τίτλο:«Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 11.459,33€ κατά το ποσό των 38,69 και τελική πίστωση 11.498,02 €.
  
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  7 / 131 / 2017.
  
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 20 – 04 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ