Έγκριση μετάβασης των Δημοτικών Συμβούλων στο Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών Ελλάδας

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 7/11.04.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 132/2017
 
Θέμα 13oΗ.Δ.: «Έγκριση μετάβασης των Δημοτικών Συμβούλων Ανδρέα Ζώγκου και Αντωνίου Παππά στη Θεσσαλονίκη, για συμμετοχή τους στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ιαματικών πηγών Ελλάδας».
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Μ. Τρίτη καιώρα 17:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15381/07-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ)
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)
9.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
10.    Βλάσσης Δημήτριος
11.   Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
14.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ)  
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ)    
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Σούκουλης Ανδρέας
23.    Καρασάββας Ιωάννης
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
26.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΘΗΔ)
 
 
 
 
 
1.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Φαρμάκης Γεώργιος
4.       Κεφάλας Σταύρος
5.       Πανταζής Βασίλειος
6.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
2.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
3.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
4.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
6.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
7.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
9.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
11.    Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
12.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
13.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση μετάβασης των Δημοτικών Συμβούλων Ανδρέα Ζώγκου και Αντωνίου Παππά στη Θεσσαλονίκη, για συμμετοχή τους στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ιαματικών πηγών Ελλάδας», αφού υπενθύμισε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ο Δήμος Κορινθίων συμμετέχει στον Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, έθεσε υπόψη τους την αριθ. πρωτ. 5430/03-04-2017 πρόσκληση σύμφωνα με την οποία ο εν λόγω Σύνδεσμος θα πραγματοποιήσει Συνεδρίαση με θέμα ‘’Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής’’, για την περίοδο 2017-2019 στη Θεσσαλονίκη την 22 Απριλίου 2017.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Αντώνιος Παππάς και Ανδρέας Ζώγκος, θα μεταβούν στη Θεσσαλονίκη ως εκπρόσωποι του Δήμου Κορινθίων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, προκειμένου να συμμετάσχουν  στις 22/04/2017 στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου με θέμα: «Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, για την περίοδο 2017-2019»  .
Οι δαπάνες μετακίνησης των ανωτέρω και η ημερήσια αποζημίωσή τους θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού με Κ.Α. 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 7.000,00 €.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την από 03-04-2017 πρόσκληση Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, τις διατάξεις του άρθρου 140 του Ν. 3463/06 και τις διατάξεις των άρθρων 1,3,4,6,8 και 9 του Ν. 2685/99
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει τη μετάβαση των κ.κ.  Ζώγκου Ανδρέα και  Παππά Αντωνίου στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συμμετάσχουν  στις 22/04/2017 στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου με θέμα: «Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, για την περίοδο 2017-2019» σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 5430/03-04-2017 πρόσκληση του Συνδέσμου.
Οι συμμετέχοντες θα μεταβούν στη Θεσσαλονίκη ως εξής: ο κ. Ανδρέας Ζώγκος θα μεταβεί αεροπορικώς με ημέρα αναχώρησης την 22-04-2017  και ημέρα επιστροφής 22-04-2017, ο κ. Αντώνιος Παππάς θα μεταβεί αεροπορικώς με ημέρα αναχώρησης την 21-04-2017 και ημέρα επιστροφής την 23-04-2017 (δύο διανυκτερεύσεις). 
Η εκτιμώμενη δαπάνη για τη μετακίνηση και διαμονή των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.  Ανδρέα Ζώγκου και Αντωνίου Παππά, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 600,00 €.
 
Οι δαπάνες μετακίνησης των ανωτέρω και η ημερήσια αποζημίωσή τους θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού με Κ.Α. 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 7.000,00 €.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  7 / 132 / 2017.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  19-04-2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ