Αιτήματα επιχειρηματιών για καταβολή σε δόσεις (με προκαταβολή 30%) του τέλους κοινοχρήστων χώρων

                                                                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                            
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 7/11.04.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 133/2017

 
Θέμα 14oΗ.Δ.: «Αιτήματα επιχειρηματιών για καταβολή σε δόσεις (με προκαταβολή 30%) του τέλους κοινοχρήστων χώρων έτους 2017».
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Μ. Τρίτη καιώρα 17:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15381/07-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ)
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)
9.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
10.    Βλάσσης Δημήτριος
11.   Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
14.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ)  
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ)    
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Σούκουλης Ανδρέας
23.    Καρασάββας Ιωάννης
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
26.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΘΗΔ)
 
 
 
 
 
1.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Φαρμάκης Γεώργιος
4.       Κεφάλας Σταύρος
5.       Πανταζής Βασίλειος
6.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
2.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
3.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
4.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
6.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
7.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
9.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
11.    Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
12.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
13.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αιτήματα επιχειρηματιών για καταβολή σε δόσεις (με προκαταβολή 30%) του τέλους κοινοχρήστων χώρων έτους 2017»,  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις από 29-03-2017 και 12-04-2017  εισηγήσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό τους έχουν ως εξής :
 
«Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4257/2014 είναι δυνατή η καταβολή του αναλογούντος τέλους εντός του έτους σε ισόποσες δόσεις και εφόσον καταβληθεί ποσοστό επί του ετήσιου τέλους με 30% προκαταβολή της οφειλής και δόσεις για την εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού για τον κάθε αιτούντα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Οι ενδιαφερόμενοι είναι οι εξής :
1.       ΚΑΛΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.                                                                                                                  (αρ. πρωτ. 6176/10-2-2017)
2.       ΚΡΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ                                                                                                                              (αρ. πρωτ. 7512/20-2-2017)
3.       ΑΣΛΑΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ                                                                                                                                                       (αρ. πρωτ. 8092/22-2-2017)
4.       Ν &Ε  ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ ΟΕ                                                                                                                                                     (αρ. πρωτ. 7805/02-2-2017)
5.       ΑΘ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ                                                                                                    (αρ. πρωτ. 5823/01-3-2017)
6.       Γ. ΜΠΟΥΓΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ                                                                                                                                                 (αρ. πρωτ. 9082/09-2-2017)
7.       ΓΚΑΤΖΟΥ ΝΤΟΝΙΚΑ                                                                                                                                                          (αρ. πρωτ. 4049/31-1-2017)
8.       ΝΤΕΜΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ                                                                                                                                                                              (αρ. πρωτ. 9810/06-3-2017)
9.       ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ                                                                                      (αρ. πρωτ. 6536/13-2-2017)
10.    DEL MAR OE                                                                                                                                                                                       (αρ. πρωτ. 11598/16-3-2017)
11.    ΓΔΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                                                                                                                           (αρ. πρωτ. 10995/10-3-2017)
12.    Π. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – Δ. ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΟΕ                     (αρ. πρωτ. 10779/10-3-2017)
13.    ILK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ                                                                                                                                              (αρ. πρωτ. 11459/15-3-2017)
14.    ALHYSAARDJAN                                                                                                                                                                               (αρ. πρωτ. 11629/16-3-2017)
15.    ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ – ΠΑΡΛΑΜΑΣ ΕΠΕ                                                                                                               (αρ. πρωτ. 1584/16-1-2017)
16.    ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                                                                                             (αρ. πρωτ. 11396/15-3-2017)
17.    ΚΟΥΣΚΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                                                                                                               (αρ. πρωτ. 11457/15-3-2017)
18.    ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ                                                                                                                         (αρ. πρωτ. 11938/17-3-2017)
19.    ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                                                                           (αρ. πρωτ. 10405/09-3-2017)
20.    ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                                                                                                  (αρ. πρωτ. 12285/20-3-2017)
21.    ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ                                                                                                                                                        (αρ. πρωτ. 12341/20-3-2017)
22.    ΒΡΙΓΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                                                                                                                                                            (αρ. Πρωτ. 12441/21-3-2017)
 
23.    ΔΕΔΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΕ                                                                                                                                        (αρ. πρωτ. 12845/23-3-2017)
24.    ΚΙΝΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                                                                                                            (αρ. πρωτ. 13511/28-3-2017)
25.    ΣΟΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                                                                                        (αρ. πρωτ. 13513/28-3-2017)
26.    ΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                                                                                                              (αρ. πρωτ  13509/28-2-2017)
27.    ΖΩΓΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                                                                                                                                       (αρ. πρωτ.  4736/02-2-2017)
28.    ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                                                                                                      (αρ. πρωτ. 15021/05-4-2017)
29.    ΤΣΕΛΩΝΗ κ ΣΙΑ ΕΕ                                                                                                                                            (αρ. πρωτ. 14261/11-3-2017)
 
            Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο
 
Ν’ αποφασίσει για την χορήγηση ή μη της τμηματικής καταβολής του τέλους κοινοχρήστων χώρων των ανωτέρω επιχειρήσεων».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν 4257/2014
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει την καταβολή του αναλογούντος τέλους κατάληψης  κοινοχρήστων χώρων εντός του έτους 2017, σε ισόποσες δόσεις και εφόσον καταβληθεί προκαταβολή σε ποσοστό 30%  επί του ετήσιου τέλους, για τις κατωτέρω επιχειρήσεις:
1)       της  ΚΑΛΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.   για την κατάληψη  κοινόχρηστου χώρου  εμβαδού 150,00τ.μ στην οδό Σίνα τέρμα και Μεγάλου Αλεξάνδρου.
2)       της κας. ΚΡΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑΣ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για δύο ψυγεία στο περίπτερο της επί της οδού Πυλαρινού και Περιάνδρου.
3)       του κ. ΑΣΛΑΝΗ ΣΩΚΡΑΤΗ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 9,30τ.μ επί της οδού Κολοκοτρώνη 2.
4)       της  Ν & Ε  ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ ΟΕ για την κατάληψη  κοινόχρηστου χώρου  εμβαδού 57,50τ.μ επί της οδού  Μεγάλου Αλεξάνδρου (Καλάμια).
5)       της  ΑΘ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ  για την κατάληψη  κοινόχρηστου χώρου  εμβαδού 63,75τ.μ επί της οδού  Δαμασκηνού 47.
6)       της  Γ. ΜΠΟΥΓΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ για την κατάληψη  κοινόχρηστου χώρου  εμβαδού 106,96τ.μ στην οδό Σίνα 101  και Μεγάλου Αλεξάνδρου.
7)       της κας. ΓΚΑΤΖΟΥ ΝΤΟΝΙΚΑ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 5,00τ.μ στο μανάβικο της επί της οδού Δερβενακίων 29.
8)       της  ΝΤΕΜΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ για την κατάληψη  κοινόχρηστου χώρου  εμβαδού 10,00.μ επί της οδού Δερβενακίων 1  και 4,00τ.μ. στην πλατεία.
9)       της  ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ για την κατάληψη  κοινόχρηστου χώρου  εμβαδού 86,00.μ επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 14  και Πυλαρινού.
10)   της  DELMAROE για την κατάληψη  κοινόχρηστου χώρου  εμβαδού 105,20.μ επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου.
11)   του κ. ΓΔΥΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 70,25τ.μ στην Αρχαία Κόρινθο.
12)   της  Π. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – Δ. ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΟΕ  για την κατάληψη  κοινόχρηστου χώρου  εμβαδού 21,00.μ επί της οδού Πυλαρινού 68.
13)   της  ILK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για την κατάληψη  κοινόχρηστου χώρου  εμβαδού 10,00.μ επί της οδού Πυλαρινού 56.
14)   του κ. ALHYSAARDJANγια την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 18,90τ.μ επί της οδού Κύπρου 96.
15)   της  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ – ΠΑΡΛΑΜΑΣ ΕΠΕ για την κατάληψη  κοινόχρηστου χώρου  εμβαδού 19,52.μ επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 21.
16)   του κ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 21,11τ.μ επί της οδού Πυλαρινού 59.
17)   του κ. ΚΟΥΣΚΟΥΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 16,50τ.μ επί της οδού Κολοκοτρώνη 27.
18)   της  ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ για την κατάληψη  κοινόχρηστου χώρου  εμβαδού 8,00.μ επί της οδού Εθνικής Ανεξαρτησίας 23 και Δαμασκηνού.
19)   του κ. ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 25,00τ.μ στην Αρχαία Κόρινθο.
20)   του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 10,00τ.μ επί της οδού Αγίου Γεωργίου 95 στην πλατεία ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ.
21)   του κ. ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 10,00τ.μ επί της οδού Κροκιδά.
22)   του κ. ΒΡΙΓΓΑ ΧΡΗΣΤΟΥ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 35,00τ.μ επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου.
23)   της  ΔΕΔΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΕ για την κατάληψη  κοινόχρηστου χώρου  εμβαδού 14,40.μ επί της οδού Εθνικής Ανεξαρτησίας 12.
24)   του κ. ΚΙΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 12,00τ.μ επί της οδού Κύπρου 76.
25)   του κ. ΣΟΦΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 38,86τ.μ επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 3.
26)   του κ. ΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 42,15τ.μ στην Αρχαία Κόρινθο.
27)   της κας. ΖΩΓΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 2,00τ.μ.στο Μανάβικο της επί της οδού Κολιάτσου 26Α και Δερβενακίων.
28)   του κ. ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 87,65τ.μ επί της οδού Δαμασκηνού 51 και Κολοκοτρώνη 1.
29)   της  ΤΣΕΛΩΝΗ κ ΣΙΑ ΕΕ για την κατάληψη  κοινόχρηστου χώρου  εμβαδού 80,00.μ επί της οδού Δαμασκηνού 43.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  7 / 133 / 2017.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  19-04-2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ