Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους ΚΟΚ

                                                                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                       
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 7/11.04.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 135/2017
 
Θέμα 16oΗ.Δ.: «Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους ΚΟΚ».
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Μ. Τρίτη καιώρα 17:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15381/07-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ)
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)
9.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
10.    Βλάσσης Δημήτριος
11.   Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
14.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ)  
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ)    
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Σούκουλης Ανδρέας
23.    Καρασάββας Ιωάννης
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
26.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΘΗΔ)
 
 
 
 
 
1.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Φαρμάκης Γεώργιος
4.       Κεφάλας Σταύρος
5.       Πανταζής Βασίλειος
6.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
2.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
3.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
4.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
6.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
7.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
9.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
11.    Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
12.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
13.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους ΚΟΚ»,  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. Πρωτ.  9327/02-03-2017  εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής :
 

 «Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων ΚΟΚ

1.                   Η εγγραφή 209 με κωδικό 58315 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία OLYMPIC ΕΜΠΟΡ.&ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. με έδρα Βασ. Γεωργίου 50Α, Χαλάνδρι, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΙΚΙ-4741 την 21/01/2013 ποσού 150,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία RSMGREECE ΑΕ, με έδρα Μαρούσι, Πατρόκλου 1 & Παραδείσου, σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε, η οποία και θα χρεωθεί.
2.     Η εγγραφή 229 με κωδικό 58315 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία OLYMPIC ΕΜΠΟΡ.&ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. με έδρα Βασ. Γεωργίου 50Α, Χαλάνδρι, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΙΚΙ-9616 την 04/02/2013 ποσού 80,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΑΕ, με έδρα Καλαμάκι Κορινθίας, σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε, η οποία και θα χρεωθεί.
3.     Η εγγραφή 387 με κωδικό 58315 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία OLYMPIC ΕΜΠΟΡ.&ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. με έδρα Βασ. Γεωργίου 50Α, Χαλάνδρι, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΙΟΒ-7597 την 15/01/2014 ποσού 80,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία SPECIFAR ΑBEΕ, με έδρα Αγ. Βαρβάρα, 28ης Οκτωβρίου 1, σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε, η οποία και θα χρεωθεί.
4.     Η εγγραφή 517 με κωδικό 58315 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία OLYMPIC ΕΜΠΟΡ.&ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. με έδρα Βασ. Γεωργίου 50Α, Χαλάνδρι, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΙΜΥ-5132 την 03/04/2014 ποσού 40,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία ΜΙΝΙ RAXEVSKY ΑΕ, με έδρα Περιστέρι, Σουρή 20, σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε, η οποία και θα χρεωθεί.
5.     Η εγγραφή 518 με κωδικό 58315 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία OLYMPIC ΕΜΠΟΡ.&ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. με έδρα Βασ. Γεωργίου 50Α, Χαλάνδρι, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΙΟΒ-3415 την 03/04/2014 ποσού 40,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ, με έδρα Πλάκα, Ναυαρχ. Νικοδήμου 30, σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε, η οποία και θα χρεωθεί.
6.                   Η εγγραφή 691 με κωδικό 58315 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία OLYMPIC ΕΜΠΟΡ.&ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. με έδρα Βασ. Γεωργίου 50Α, Χαλάνδρι, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΙΟΒ-3415 την 08/08/2014 ποσού 40,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ, με έδρα Πλάκα, Ναυαρχ. Νικοδήμου 30, σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε, η οποία και θα χρεωθεί.
7.                   Η εγγραφή 311 με κωδικό 57236 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ με έδρα Λ. Ποσειδών 1-3, Μοσχάτο, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΙΗΡ-4235 την 29/05/2008 ποσού 80,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία ΓΚΙΟΚΑΣ ΧΑΡ. & ΣΙΑ ΟΕ, με έδρα περιοχή Ρόδιου, Ναύπλιο Αργολίδας, σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε, η οποία και θα χρεωθεί.
8.     Η εγγραφή 584 με κωδικό 57236 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ με έδρα Λ. Ποσειδών 1-3, Μοσχάτο, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΙΗΡ-4235 την 06/02/2009 ποσού 20,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία ΓΚΙΟΚΑΣ ΧΑΡ. & ΣΙΑ ΟΕ, με έδρα περιοχή Ρόδιου, Ναύπλιο Αργολίδας, σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε, η οποία και θα χρεωθεί.
9.     Η εγγραφή 253 με κωδικό 57236 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ με έδρα Λ. Ποσειδών 1-3, Μοσχάτο, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΙΚΡ-1185 την 04/02/2010 ποσού 80,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία G4SSECURESOLUTIONS.A., με έδρα Σώρου 7, Μεταμόρφωση, σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε, η οποία και θα χρεωθεί.
10.Η εγγραφή 583 με κωδικό 57236 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ με έδρα Λ. Ποσειδών 1-3, Μοσχάτο, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΙΟΕ-3121 την 26/04/2010 ποσού 80,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε., με έδρα Πρίνος Μυλοποτάμου, Ρέθυμνο Κρήτης, σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε, η οποία και θα χρεωθεί.
11.Η εγγραφή 1350 με κωδικό 57236 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ με έδρα Λ. Ποσειδών 1-3, Μοσχάτο, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΙΗΡ-8614 την 05/10/2010 ποσού 80,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., με έδρα Σταδίου 40, Αθήνα, σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε, η οποία και θα χρεωθεί.
12.Η εγγραφή 2892 με κωδικό 57236 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ με έδρα Λ. Ποσειδών 1-3, Μοσχάτο, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΙΟΕ-5132 την 31/08/2011 ποσού 80,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία ΦΑΤΟΥΡΟΣ Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε., με έδρα Στουντίου 12, Μαρούσι, σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε, η οποία και θα χρεωθεί.
13.Η εγγραφή 3460 με κωδικό 57236 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ με έδρα Λ. Ποσειδών 1-3, Μοσχάτο, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΙΟΖ-7612 την 31/10/2011 ποσού 80,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία ΠΕΝΤΕ Α.Ε., με έδρα Λένορμαν 129, Αθήνα, σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε, η οποία και θα χρεωθεί.
14.Η εγγραφή 4402 με κωδικό 57236 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ με έδρα Λ. Ποσειδών 1-3, Μοσχάτο, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΙΖΤ-3750 την 20/09/2011 ποσού 80,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία Μ. ΛΕΚΚΑ Ε.Π.Ε., με έδρα Πατρών 54, Κόρινθος, σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε, η οποία και θα χρεωθεί.
15.Η εγγραφή 5080 με κωδικό 57236 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ με έδρα Λ. Ποσειδών 1-3, Μοσχάτο, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΙΟΙ-3916 την 22/11/2011 ποσού 40,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝ. ΕΜΠ. & ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡ. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, με έδρα Σώρου 1, Μεταμόρφωση, σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε, η οποία και θα χρεωθεί.
16.                Η εγγραφή 43 με κωδικό 57236 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ με έδρα Λ. Ποσειδών 1-3, Μοσχάτο, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΙΚΝ-4782 την 21/03/2012 ποσού 40,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία PANSYSTEMSA.E.TEXN.ET. ΗΛ.ΥΠΟΛ, με έδρα Θεσσ/κης 66 & Καποδιστρίου 187, Μοσχάτο Αττικής, σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε, η οποία και θα χρεωθεί.
17.Η εγγραφή 462 με κωδικό 57236 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ με έδρα Λ. Ποσειδών 1-3, Μοσχάτο, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΙΖΤ-3750 την 28/07/2012 ποσού 150,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία Μ.ΛΕΚΚΑ Ε.Π.Ε., με έδρα Πατρών 54, Κόρινθος, σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε, η οποία και θα χρεωθεί.
18.                Η εγγραφή 2186 με κωδικό 57236 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ με έδρα Λ. Ποσειδών 1-3, Μοσχάτο, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΙΟΖ-4350 την 10/09/2012 ποσού 40,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία Ο.Κ ΑΘΗΝΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΕΠΕ, με έδρα Ποσειδώνος 41, Παλαιό Φάληρο, σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε, η οποία και θα χρεωθεί.
19.                Η εγγραφή 2427 με κωδικό 57236 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ με έδρα Λ. Ποσειδών 1-3, Μοσχάτο, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΙΟΙ-3924 την 14/02/2012 ποσού 80,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝ. ΕΜΠ. & ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡ. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, με έδρα Σώρου 1, Μεταμόρφωση, σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε, η οποία και θα χρεωθεί.
20.Η εγγραφή 2678 με κωδικό 57236 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ με έδρα Λ. Ποσειδών 1-3, Μοσχάτο, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΙΟΖ-7639 την 08/02/2012 ποσού 40,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία ΣΙΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με διεύθυνση Πατρών (Ο.Τ.Γ-227)73,Κόρινθος, σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε, η οποία και θα χρεωθεί.
21.Η εγγραφή 2825 με κωδικό 57236 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ με έδρα Λ. Ποσειδών 1-3, Μοσχάτο, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΙΟΗ-7554 την 24/01/2012 ποσού 40,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία Ο.Κ ΑΘΗΝΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΕΠΕ, με έδρα Ποσειδώνος 41, Παλαιό Φάληρο, σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε, η οποία και θα χρεωθεί.
22.Η εγγραφή 3828 με κωδικό 57236 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ με έδρα Λ. Ποσειδών 1-3, Μοσχάτο, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΙΟΖ-7639 την 07/03/2012 ποσού 40,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία ΣΙΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με διεύθυνση Πατρών (Ο.Τ.Γ-227)73,Κόρινθος, σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε, η οποία και θα χρεωθεί.
23.Η εγγραφή 4552 με κωδικό 57236 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ με έδρα Λ. Ποσειδών 1-3, Μοσχάτο, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΙΖΤ-3750 την 20/03/2012 ποσού 40,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία Μ.ΛΕΚΚΑ Ε.Π.Ε., με έδρα Πατρών 54, Κόρινθος, σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε, η οποία και θα χρεωθεί.
24.Η εγγραφή 519 με κωδικό 57236 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ με έδρα Λ. Ποσειδών 1-3, Μοσχάτο, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΙΡΑ-8105 την 15/04/2014 ποσού 80,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία ADELCO ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΔΕΛΦ. Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΕ, με έδρα Πειραιώς 37, Μοσχάτο Αττικής, σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε, η οποία και θα χρεωθεί.
25.Η εγγραφή 1889 με κωδικό 34207 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΑΥΤΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ με έδρα Λ. Βουλιαγμένης 57, Αργυρούπολη, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΙΟΕ-9167 την 07/06/2011 ποσού 80,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία GENERALELECTRICINTLINC, Σώρου 8-10, Μαρούσι, σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε, η οποία και θα χρεωθεί.
26.Η εγγραφή 2993 με κωδικό 34207 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΑΥΤΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ με έδρα Λ. Βουλιαγμένης 57, Αργυρούπολη, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΙΟΕ-9167 την 11/10/2011 ποσού 80,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία GENERALELECTRICINTLINC, Σώρου 8-10, Μαρούσι, σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε, η οποία και θα χρεωθεί.
27.Η εγγραφή 3046 με κωδικό 34207 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΑΥΤΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ με έδρα Λ. Βουλιαγμένης 57, Αργυρούπολη, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΙΟΕ-9167 την 10/10/2011 ποσού 80,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία GENERALELECTRICINTLINC, Σώρου 8-10, Μαρούσι, σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε, η οποία και θα χρεωθεί.
28.Η εγγραφή 16 με κωδικό 34207 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΑΥΤΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ με έδρα Λ. Βουλιαγμένης 57, Αργυρούπολη, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΙΖΚ-8950 την 25/04/2013 ποσού 40,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία DRACULICOFFEAE, Προφήτη Ηλία – Αλιβέρι Ευβοίας, σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε, η οποία και θα χρεωθεί.
29.                Η εγγραφή 336 με κωδικό 34207 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΑΥΤΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ με έδρα Λ. Βουλιαγμένης 57, Αργυρούπολη, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΙΡΑ-3626 την 19/12/2013 ποσού 80,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι είχε μισθωθεί στον κο Τοροσίδη Βασίλειο, κάτοικο Ύδρας 50,Δάσος Χαϊδαρίου, σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε, η οποία και θα χρεωθεί.
30.Η εγγραφή 750 με κωδικό 34207 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΑΥΤΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ με έδρα Λ. Βουλιαγμένης 57, Αργυρούπολη, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΙΟΙ-4374 την 20/09/2014 ποσού 80,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΑΦΩΝ ΜΑΡΡΑ AE, με διεύθυνση 90ΧΛΜ Πατρών, Κόρινθος, σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε, η οποία και θα χρεωθεί.
31.Η εγγραφή 573 με κωδικό 139307 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΠΡΑΞΙΣ ΑΕ με έδρα Σταυράκη 27Β, Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΙΗΒ-3202 την 02/05/2014 ποσού 80,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ & ΣΙΑ ΟE, με διεύθυνση Μεναίχμου 5, Ναύπακτος, σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε, η οποία και θα χρεωθεί.
32.Η εγγραφή 764 με κωδικό 78393 στην οποία είναι γραμμένη η ΕΛΙΤ ΤΟΥΡΣΤ. ΕΠ. με έδρα Λ. Συγγρού 43, Αθήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΥΗΤ-1276 την 22/09/2014 ποσού 80,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία ΝΤΙΡΕΝΤ Α ΚΑΡ ΕΠE, με διεύθυνση 14ΧΛΜ, Μουδανιά Θεσ/νικης, σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε, η οποία και θα χρεωθεί.
33.Η εγγραφή 441 με κωδικό 98789 στην οποία είναι γραμμένη η κα Μαρία Πανταζή με έδρα Καποδιστρίου 8, Κόρινθος, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΖ-9548 την 12/04/2006 ποσού 34,50€ και τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στον Πανταζή Ανδρέα του Βασιλείου κατοίκου Εξαμιλίων ο οποίος και θα χρεωθεί.
34.Η εγγραφή 2211 με κωδικό 98789 στην οποία είναι γραμμένη η κα Μαρία Πανταζή με έδρα Καποδιστρίου 8, Κόρινθος, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΖ-9548 την 02/02/2012 ποσού 80,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στον Πανταζή Ανδρέα του Βασιλείου κατοίκου Εξαμιλίων ο οποίος και θα χρεωθεί.
35.Η εγγραφή 5583 με κωδικό 12346686 στην οποία είναι γραμμένος ο κος Ανδρινόπουλος Γεώργιος με έδρα Πατρών 127, Κόρινθος, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΟ-592 την 01/07/2013 ποσού 40,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στον Ραυτόπουλο Βασίλειο του Παντελή κατοίκου Φιλολάου 35, Κόρινθος, ο οποίος και θα χρεωθεί.
36.Η εγγραφή 96 με κωδικό 56473 στην οποία είναι γραμμένος ο κος EdmondShollaμε έδρα Νοταρά 33, Κόρινθος, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΕ-7301 την 11/01/2013 ποσού 80,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στον Παπαναστασίου Χρήστο του Αντωνίου κατοίκου Δαμασκηνού 52, Κόρινθος, ο οποίος και θα χρεωθεί.
37.Η εγγραφή 180 με κωδικό 56473 στην οποία είναι γραμμένος ο κος EdmondShollaμε έδρα Νοταρά 33, Κόρινθος, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΕ-7301 την 08/01/2013 ποσού 80,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στον Παπαναστασίου Χρήστο του Αντωνίου κατοίκου Δαμασκηνού 52, Κόρινθος, ο οποίος και θα χρεωθεί.
38.Η εγγραφή 182 με κωδικό 56473 στην οποία είναι γραμμένος ο κος EdmondShollaμε έδρα Νοταρά 33, Κόρινθος, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΕ-7301 την 09/01/2013 ποσού 80,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στον Παπαναστασίου Χρήστο του Αντωνίου κατοίκου Δαμασκηνού 52, Κόρινθος, ο οποίος και θα χρεωθεί.
39.Η εγγραφή 204 με κωδικό 56473 στην οποία είναι γραμμένος ο κος EdmondShollaμε έδρα Νοταρά 33, Κόρινθος, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΕ-7301 την 07/01/2013 ποσού 80,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στον Παπαναστασίου Χρήστο του Αντωνίου κατοίκου Δαμασκηνού 52, Κόρινθος, ο οποίος και θα χρεωθεί.
40.Η εγγραφή 428 με κωδικό 56473 στην οποία είναι γραμμένος ο κος EdmondShollaμε έδρα Νοταρά 33, Κόρινθος, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΕ-7301 την 10/01/2013 ποσού 80,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στον Παπαναστασίου Χρήστο του Αντωνίου κατοίκου Δαμασκηνού 52, Κόρινθος, ο οποίος και θα χρεωθεί.
41.Η εγγραφή 469 με κωδικό 56473 στην οποία είναι γραμμένος ο κος EdmondShollaμε έδρα Νοταρά 33, Κόρινθος, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΕ-7301 την 14/01/2013 ποσού 80,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στον Παπαναστασίου Χρήστο του Αντωνίου κατοίκου Δαμασκηνού 52, Κόρινθος, ο οποίος και θα χρεωθεί.
42.Η εγγραφή 777 με κωδικό 56473 στην οποία είναι γραμμένος ο κος EdmondShollaμε έδρα Νοταρά 33, Κόρινθος, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΕ-7301 την 22/01/2013 ποσού 80,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στον Παπαναστασίου Χρήστο του Αντωνίου κατοίκου Δαμασκηνού 52, Κόρινθος, ο οποίος και θα χρεωθεί.
43.Η εγγραφή 1212 με κωδικό 56473 στην οποία είναι γραμμένος ο κος EdmondShollaμε έδρα Νοταρά 33, Κόρινθος, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΕ-7301 την 01/02/2013 ποσού 80,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στον Παπαναστασίου Χρήστο του Αντωνίου κατοίκου Δαμασκηνού 52, Κόρινθος, ο οποίος και θα χρεωθεί.
44.Η εγγραφή 2657 με κωδικό 56473 στην οποία είναι γραμμένος ο κος EdmondShollaμε έδρα Νοταρά 33, Κόρινθος, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΕ-7301 την 29/03/2013 ποσού 80,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στον Παπαναστασίου Χρήστο του Αντωνίου κατοίκου Δαμασκηνού 52, Κόρινθος, ο οποίος και θα χρεωθεί.
45.Η εγγραφή 2672 με κωδικό 56473 στην οποία είναι γραμμένος ο κος EdmondShollaμε έδρα Νοταρά 33, Κόρινθος, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΕ-7301 την 23/03/2013 ποσού 40,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στον Παπαναστασίου Χρήστο του Αντωνίου κατοίκου Δαμασκηνού 52, Κόρινθος, ο οποίος και θα χρεωθεί.
46.Η εγγραφή 2697 με κωδικό 56473 στην οποία είναι γραμμένος ο κος EdmondShollaμε έδρα Νοταρά 33, Κόρινθος, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΕ-7301 την 29/03/2013 ποσού 150,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στον Παπαναστασίου Χρήστο του Αντωνίου κατοίκου Δαμασκηνού 52, Κόρινθος, ο οποίος και θα χρεωθεί.
47. Η εγγραφή 3083 με κωδικό 56473 στην οποία είναι γραμμένος ο κος EdmondShollaμε έδρα Νοταρά 33, Κόρινθος, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΕ-7301 την 06/04/2013 ποσού 40,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στον Παπαναστασίου Χρήστο του Αντωνίου κατοίκου Δαμασκηνού 52, Κόρινθος, ο οποίος και θα χρεωθεί.
48.Η εγγραφή 3105 με κωδικό 56473 στην οποία είναι γραμμένος ο κος EdmondShollaμε έδρα Νοταρά 33, Κόρινθος, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΕ-7301 την 12/04/2013 ποσού 150,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στον Παπαναστασίου Χρήστο του Αντωνίου κατοίκου Δαμασκηνού 52, Κόρινθος, ο οποίος και θα χρεωθεί.
49.Η εγγραφή 3713 με κωδικό 56473 στην οποία είναι γραμμένος ο κος EdmondShollaμε έδρα Νοταρά 33, Κόρινθος, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΕ-7301 την 09/05/2013 ποσού 80,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στον Παπαναστασίου Χρήστο του Αντωνίου κατοίκου Δαμασκηνού 52, Κόρινθος, ο οποίος και θα χρεωθεί.
50.Η εγγραφή 3972 με κωδικό 56473 στην οποία είναι γραμμένος ο κος EdmondShollaμε έδρα Νοταρά 33, Κόρινθος, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΕ-7301 την 10/05/2013 ποσού 80,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στον Παπαναστασίου Χρήστο του Αντωνίου κατοίκου Δαμασκηνού 52, Κόρινθος, ο οποίος και θα χρεωθεί.
51.Η εγγραφή 4817 με κωδικό 56473 στην οποία είναι γραμμένος ο κος EdmondShollaμε έδρα Νοταρά 33, Κόρινθος, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΚΡΕ-7301 την 23/05/2013 ποσού 80,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στον Παπαναστασίου Χρήστο του Αντωνίου κατοίκου Δαμασκηνού 52, Κόρινθος, ο οποίος και θα χρεωθεί.
52.Η εγγραφή 4869 με κωδικό 56473 στην οποία είναι γραμμένος ο κος EdmondShollaμε έδρα Νοταρά 33, Κόρινθος, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΕ-7301 την 04/06/2013 ποσού 150,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στον Παπαναστασίου Χρήστο του Αντωνίου κατοίκου Δαμασκηνού 52, Κόρινθος, ο οποίος και θα χρεωθεί.
53.Η εγγραφή 3631 με κωδικό 38324 στην οποία είναι γραμμένος ο 1ος Κυνηγετικός Σύλλογος Κορίνθου με έδρα Κολιάτσου 49, Κόρινθος, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΖ-4564 την 01/11/2011 ποσού 40,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στον κο Γκότση Κωνσταντίνο του Παναγιώτη κατοίκου Αθίκια Κορινθίας, ο οποίος και θα χρεωθεί.
54.Η εγγραφή 7981 με κωδικό 42153 στην οποία είναι γραμμένη η κα Ευθυμίου Σοφία με διεύθυνση Άσσος Κορινθίας, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΑΡΗ-2604 την 08/05/2012 ποσού 40,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στον κο Ζουγανέλη Σαράντο του Ιακώβου κατοίκου Μεθάνων 25,Πειραιάς, ο οποίος και θα χρεωθεί.
55.Η εγγραφή 42 με κωδικό 120186 στην οποία είναι γραμμένος ο κος Δήμος Καλύβας με διεύθυνση Παπασωτηρίου 23,Αχαρνές, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΖΚΡ-5600 την 23/11/2012 ποσού 40,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στον κο Ξανθάκη Εμμανουήλ του Ευαγγέλου κατοίκου Περιγιάλι Κορινθίας, ο οποίος και θα χρεωθεί.
56.Η εγγραφή 1932 με κωδικό 35146 στην οποία είναι γραμμένος ο κος Ροδίτης Γεώργιος με διεύθυνση Άργους 6,Κόρινθος, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΙΙ-3371 την 14/05/2001 ποσού 29,35€ και τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στον κο Παυλάτο Χαράλαμπο του Αριστείδη κατοίκου Απ.Παύλου 40,Κόρινθος, ο οποίος και θα χρεωθεί.
57.Η εγγραφή 3492 με κωδικό 4219 στην οποία είναι γραμμένος ο κος Κολοκοντές Ιωάννης με διεύθυνση Απ.Παύλου 50-52, Κόρινθος, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΧΧ-3134 την 17/02/1986 ποσού 7,92€ και τις προσαυξήσεις, διότι με Υπεύθυνη δήλωση του δεν του ανήκε το ανωτέρω όχημα και σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών το υπ’ αρ ΧΧ-3314 όπως προκύπτει από το ΟΝ-LINE Ε.Ι.Χ. έχει διαγραφεί οριστικά λόγω απόσυρσης την 28-12-1992.Ο φάκελος του παραπάνω αυτοκινήτου έχει καταστραφεί όπως προβλέπεται από Π.Δ.176(ΦΕΚ215 Α’10-09-2007) και δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία.
58.Η εγγραφή 107727 με κωδικό SAR-48972 στην οποία είναι γραμμένος ο κος Βύρλας Δημήτριος κάτοικο Αγ.Άννας 81,Κόρινθος, για την υπ’ αρ. 840200078361 παράβαση (Σαρωνικού), που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΜ 6431 την 20/11/2008 ποσού 210,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι είχε πληρωθεί στα ΕΛΤΑ στις 05/01/2009 με το υπ’ αρ. Παραστατικό :081500701000.
59.Η εγγραφή 1904 με κωδικό 137932 στην οποία είναι γραμμένος ο κος Δαυρός Γεώργιος κάτοικο Αθηνών, Σολωμού 54, για την υπ’ αρ. 122100132848 παράβαση, με το υπ’ αρ. ΙΕΙ 7488 την 28/11/2014 ποσού 50,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι είχε πληρωθεί στα ΕΛΤΑ στις 19/11/2015 με το υπ’ αρ. Παραστατικό :193708494102.
60.Η εγγραφή 316 με κωδικό 12347374 στην οποία είναι γραμμένος ο κος ΟztzaEmin κάτοικο Oμηρικό, Κομοτηνή, για την υπ’ αρ. 815100055863 παράβαση, με το υπ’ αρ. ΚΟΚ 8507 μάρκας FORD και χρώμα ΒΥΣΣΙΝΙ την 19/10/2013 ποσού 80,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών είναι μάρκα OPEL και χρώμα ΜΑΥΡΟ.
61. Η εγγραφή 7010 με κωδικό 31510 στην οποία είναι γραμμένη η κα Περδίκη Δήμητρα με διεύθυνση Δημ. Υψηλάντη 24,Κόρινθος, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΕ-3579 την 25/02/1997 ποσού 44,02€ και τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση της ανωτέρω και την υπ’αρ.955/2013 διαθήκη στο Ειρηνοδικείο Κορίνθου ανήκει στον κο Περδίκη-Μαρκέλη Παναγιώτη του Ιωάννη ο οποίος και θα χρεωθεί.
62.Η εγγραφή 525 με κωδικό 31510 στην οποία είναι γραμμένη η κα Περδίκη Δήμητρα με διεύθυνση Δημ. Υψηλάντη 24,Κόρινθος, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΚΡΕ-3579 την 04/04/2001 ποσού 58,69€ και τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση της ανωτέρω και την υπ’αρ.955/2013 διαθήκη στο Ειρηνοδικείο Κορίνθου ανήκει στον κο Περδίκη-Μαρκέλη Παναγιώτη του Ιωάννη ο οποίος και θα χρεωθεί.
63.Η εγγραφή 731 με κωδικό 31510 στην οποία είναι γραμμένη η κα Περδίκη Δήμητρα με διεύθυνση Δημ. Υψηλάντη 24,Κόρινθος, για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΚΡΕ-3579 την 11/05/2010 ποσού 80,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση της ανωτέρω και την υπ’αρ.955/2013 διαθήκη στο Ειρηνοδικείο Κορίνθου ανήκει στον κο Περδίκη-Μαρκέλη Παναγιώτη του Ιωάννη ο οποίος και θα χρεωθεί.
64.Η εγγραφή 223 με κωδικό 12347413 στην οποία είναι γραμμένη η Ρηγοπούλου Αλεξάνδρα με έδρα 25ης Μαρτίου 18, Ραφήνα, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΥΕΧ-5645 την 15/01/2013 ποσού 80,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση από το ΚΕΠ Παλλήνης ανήκει στον KuspaAlexander του Pushkim κατοίκου Ραφήνας, Σύρου 3, ο οποίος και θα χρεωθεί.
65.Η εγγραφή 1004 με κωδικό 34612 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ με έδρα Λουτράκι, Καποδιστρίου 2, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΕ-5574 την 21/06/1999 ποσού 58,69€ και τις προσαυξήσεις, διότι είχε μισθωθεί στον κο ΖavalaniYlli του Sotir, κάτοικο Κορίνθου, Εθν. Ανεξαρτησίας 17-19, σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε, ο οποίος και θα χρεωθεί.
66.Η εγγραφή 712 με κωδικό 34612 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ με έδρα Λουτράκι, Καποδιστρίου 2, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΕ-5575 την 12/09/2000 ποσού 58,69€ και τις προσαυξήσεις, διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία ΕΣΤΙΑ ΑΝ.ΕΜΠ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ ΟΙΚ. ΕΠΑΓΓ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, με έδρα Βραχάτι, ΠΕΟ ΚΟΡ.-ΠΑΤΡΩΝ, σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε, η οποία και θα χρεωθεί.
67.Η εγγραφή 5205 με κωδικό 34612 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ με έδρα Λουτράκι, Καποδιστρίου 2, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΗ-1688 την 26/09/2012 ποσού 80,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στον κο GAOLIYAN του FANGGUI ,κάτοικο Σατωβριάδου 22, Αθήνα.
68.Η εγγραφή 897 με κωδικό 97339 στην οποία είναι γραμμένος ο κος Ταγαράς Βασίλειος με διεύθυνση Αρχ. Μακαρίου 28,Κόρινθος, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΚ-4343 την 11/02/2009 ποσού 20,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στον κο Πυλαρινό-Μαρκαντωνάτο Γεράσιμο του Ευαγγέλου κατοίκου Κολοκοτρώνη 19,Κόρινθος, ο οποίος και θα χρεωθεί.
69.Η εγγραφή 1821 με κωδικό 97339 στην οποία είναι γραμμένος ο κος Ταγαράς Βασίλειος με διεύθυνση Αρχ. Μακαρίου 28,Κόρινθος, για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΚ-5658 την 02/06/2009 ποσού 80,00€ και τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ανήκει στον κο Μακαρώνα Σταύρο του Γεωργίου κατοίκου Αρχ. Κορίνθου, ο οποίος και θα χρεωθεί.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του την αριθ. πρωτ. 9327/02-03-2017 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων ΚΟΚ όπως αναλυτικά αναφέρονται στο  
ιστορικό της παρούσας απόφασης σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 9327/02-03-2017 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  7 / 135/ 2017.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  20-04-2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ