Διαγραφές οφειλών και προσαυξήσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους Νεκροταφείων, Ύδρευσης

                                                                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                     
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 7/11.04.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 136/2017

 
Θέμα 17oΗ.Δ.: «Διαγραφές οφειλών και προσαυξήσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους Νεκροταφείων, Ύδρευσης».
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Μ. Τρίτη καιώρα 17:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15381/07-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ)
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)
9.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
10.    Βλάσσης Δημήτριος
11.   Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
14.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ)  
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ)    
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Σούκουλης Ανδρέας
23.    Καρασάββας Ιωάννης
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
26.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΘΗΔ)
 
 
 
 
 
1.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Φαρμάκης Γεώργιος
4.       Κεφάλας Σταύρος
5.       Πανταζής Βασίλειος
6.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
2.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
3.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
4.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
6.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
7.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
9.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
11.    Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
12.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
13.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διαγραφές οφειλών και προσαυξήσεων από βεβαιωτικούς  καταλόγους Νεκροταφείων, Ύδρευσης»,  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις  αριθμ. Πρωτ.  7944/22-02-2017 και 10766/10-03-2017  εισηγήσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας η οποίες καθ’ όλο το περιεχόμενό τους
έχουν ως εξής:
Α) Σας υποβάλλω αίτηση δημότη που ζητά την διαγραφή του ποσού των 80,00€ για τα έτη 2013-2014-2015-2016, διότι εκ παραδρομής χρεώθηκαν.
Αναλυτικά:
Μετά από έλεγχο της αιτήσεως και των βεβαιωτικών καταλόγων φαίνεται ότι ο Γκότσης Κωνσταντίνος του Δημητρίου με κωδικό 114032 χρεώθηκε το έτος 2013-2014-2015-2016 για δύο τάφους, επειδή ο ένας τάφος δεν ανήκει στον ανωτέρω παρακαλώ όπως προβείτε με απόφαση σας στην διαγραφή της οφειλής και της μη χρέωσης, όπου είναι βεβαιωμένη στον αριθ. 72/2013 κατάλογο με αύξοντα αριθμό 55 ποσού 18,00€, στον αριθμ. 14/2014 κατάλογο με αύξοντα αριθμό 56 ποσού 18,00€, στον αριθμ. 29/2015 κατάλογο με αύξοντα αριθμό 56 ποσού 22,00€ και στον 16/2016 κατάλογο με αύξοντα αριθμό 56 ποσού  22,00€».
 
Β) «Στους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης του πρώην Δήμου Σαρωνικού, υπάρχει χρέωση και οφειλή για την παροχή με Κ.Α. 1598, στο όνομα Ταμπανασίδου Αντωνία  και κωδικό οφειλέτη SAR-45525 για το διάστημα από το Β’ τετρ. 2011 έως το Β’  έως το δίμηνο Μαίου – Ιουνίου 2013.
Στην παροχή της κ. Ταναμπασίδου Αντωνίας υπήρχε υδρόμετρο αλλά δεν υπήρξε ουδέποτε συνδεδεμένο με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης του οικισμού Λουτρών Ωραίας Ελένης. Δεν υδροδοτήθηκε ποτέ αλλά εκ παραδρομής χρεωνόταν το ανωτέρω διάστημα με το πάγιο τέλος.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την διαγραφή των χρεώσεων (καθώς και των προσαυξήσεων) στον ως άνω κωδικό στο όνομα Ταναμπασίδου Αντωνία με Α.Φ.Μ.:041050683 ως ακολούθως:
 
Α/Α
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΠΟΣΟ
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
από τον SAR – 45525
  1.  
Β’ τετρ. 2011
24,60
12,55
  1.  
Γ’ τετρ. 2011
24,60
12,55
  1.  
Α’ τετρ. 2012
24,60
11,56
  1.  
Β’ τετρ. 2012
24,60
11,56
  1.  
Γ’ τετρ. 2012
24,60
11,32
  1.  
Α’ τετρ. 2013
24,60
  9,59
  1.  
ΜΑΙΟΣ–ΙΟΥΝΙΟΣ 2013
12,30
  4,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
159,90
73,93
 
Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου (περ. δ’ άρθρου 174 Ν. 3463/2006) κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει: όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τις αριθμ. πρωτ. 7944/22-02-2017 & 10766/10-03-2017 εισηγήσεις και τις διατάξεις του άρθρου 174 περ. δ’ του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Β) Τη διαγραφή των χρεώσεων και των προσαυξήσεων των χρεώσεων αυτών συνολικού ποσού 80,00€, στο όνομα Γκότσης Κωνσταντίνος του Δημητρίου, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.
 
Α)  Τη διαγραφή των χρεώσεων στον κωδικό SAR – 45525 στο όνομα Ταναμπασίδου Αντωνία, συνολικού ποσού χρεώσεων 159,90€ και των προσαυξήσεων των χρεώσεων αυτών συνολικού ποσού 73,93€ σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  7 / 136/ 2017.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  20-04-2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ