Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017 (δικηγόροι κ.λ.π.)

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 7/11.04.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 138/2017
 

 
Θέμα 19oΗ.Δ.: «Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017 (δικηγόροι κ.λ.π.)»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Μ. Τρίτη καιώρα 17:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15381/07-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ)
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)
9.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
10.    Βλάσσης Δημήτριος
11.   Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
14.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ)  
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ)    
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Σούκουλης Ανδρέας
23.    Καρασάββας Ιωάννης
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
26.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΘΗΔ)
 
 
 
 
 
1.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Φαρμάκης Γεώργιος
4.       Κεφάλας Σταύρος
5.       Πανταζής Βασίλειος
6.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
2.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
3.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
4.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
6.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
7.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
9.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
11.    Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
12.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
13.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017 (δικηγόροι κ.λ.π.)», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
«Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωση της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.  
 
Οι διατάξεις  του ΠΔ 113/2010 και του  Ν2362/95 όπως αυτό ισχύει καθορίζουν τη  διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων για όλες τις  κατηγορίες δαπανών.
 
Έχοντας  υπόψη  α) τον προϋπολογισμό του Δήμου μας που ψηφίστηκε με την υπ΄ αριθ. 29/533/28-12-2015  απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 31/1116/28-1-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου,β) την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την  πρόσληψη του Δικηγόρου, γ) τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4089/26-10-2012 (ΦΕΚ 206/26-10-2012, Τεύχος Α΄) παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν. 
 
Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ
1.
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
Παράσταση-προτάσεις επί της αγωγής αποζημιώσεως Μαργαρίτας Κουκλάκη.
452,54€
2.
Αμοιβή  Δικηγόρου «ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ»
Παράσταση στις 23/11/2016 αίτησης ασφαλ.μέτρων  των Κ.Σταματίου & Δ.Μητροβγένη
292,64€
3.
00/6111.0001
Αμοιβή  Δικηγόρου «ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ»
΄Έρευνα ιδιοκτησιακού καθεστώτος της απαλλοτρίωσης του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος-Πάτρα & παράσταση στο Μονομελές Πρωτ Κορίνθου.
436,48€
4.
Αμοιβή Δικηγόρου «ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ»
Δύο παραστάσεις στο Ειρηνοδικείο κατά της αγωγής  της εταιρείας EUROFARMAAE.
301,32€
5.
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ»
Παράσταση στο Τριμελές Διοικ.Τριπόλεως κατά της αιτούσης COSMOTEAE.(Υπ΄αριθμ.9-12-2011αποφ.Επιτροπής)
422.84€
6
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ»
Παράσταση στο Τριμελές Διοικ.Τριπόλεως κατά της αιτούσης COSMOTEAE. .(Υπ΄αριθμ.3-11-2011αποφ.Επιτροπής)
422.84€
7
00/6111.0001
Αμοιβή  Δικηγόρου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ»
Παράσταση ως συνήγορος υπεράσπισης του Αντιδ/ρχου Βατουσιάδη Νικόλαο.
265,36€
8
00/6111.0001
Αμοιβή  Δικηγόρου «ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ»
Παράσταση-Υπόμνημα κατά της από 22/12/2006 αγωγής  Μαρίας Δεληγιάννη(κ.λ.π)
332,32€
9
00/6111.0001
Αμοιβή  Δικηγόρου «ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΙΑΛΟΥ»
Παράσταση-προτάσεις για την εκδίκαση της αιτήσεως του Γ.Οικονόμου περί αναγνωρίσεως δικαιούχου.
238,08€
10
00/6111.0001
Αμοιβή  Δικηγόρου «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ»
Παράσταση στο Ειρηνοδικείο Κορίνθου αγωγής του Δήμου κατά του Ιωάννη Αναστ. Σταμάτη (κ.λ.π)
223,82€
11
00/6116.0001
Αμοιβή Δικαστικών Επιμελητών «ΣΤΥΛ,ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΨΥΡΡΗ»
Επίδοση απόφασης 4/2016 στον Ζορμπά Μιχαήλ.
43,40€
12
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ»
Παράσταση-Υπόμνημα στο Τριμελές Διοικ.Εφετείο Τριπόλεως κατά του Παναγιώτου Π. Κοντογάννη.
422,84€
13
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ»
Παράσταση-Υπόμνημα στο Τριμελές Διοικ.Εφετείο Τριπόλεως κατά  της Παναγιώτας χας Θ.Κοντογάννη κ.λ.π
422,84€
14
00/6111.0001
Αμοιβή  Δικηγόρου «ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ»
Συζήτηση & υπόμνημα στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης σε αίτηση Χρήστου Πετρόπουλου κατά Δήμου Κορινθίων.
297,60€
15
00/6111.0001
Αμοιβή  Δικηγόρου «ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΙΑΛΟΥ»
Παράσταση & προτάσεις στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθουκατά της αιτήσεως του Θεοδοσίου Τζαμαλή.
238,08€
16
00/6116.0001
Αμοιβή Δικαστικoύ Επιμελητή «Γεώργιος Λαυρεντιάδης»
Επίδοση απόφασης 990/2013 στην Μαριάντζελα Νομικού.
90,52€
 
Ειδικότερα προτείνεται η έγκριση και ψήφιση των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017  στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 11,12,13,14 & 15 του από 17/5/59 Β.Δ/τος παρακαλούμε να ενεργηθούν τα δέοντα για ανάληψη αυτής.-
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τις διατάξεις των άρθρων 11,12,13,14 & 15 του από 17/5/59 Β.Δ/τος
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #452,54#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή του  δικηγόρου ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για υπόθεση του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσιος δικηγόρος.
2. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #292,64#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΑΡΓΥΡΟΥ Ι. ΚΩΝ/ΝΑΣ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος.
3. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #436,48#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑΣ, για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος.
4. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #301,32#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος.
5. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #422,84#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος.
6. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #422,84#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος.
7. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #265,36#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή του δικηγόρου ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσιος δικηγόρος.
8. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #332,32#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΑΣ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος.
9. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #238,08#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΓΙΑΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος.
10. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #223,82#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος.
11.Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #43,40#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωσης με ΚΑ 00/6116.0001 και τίτλο «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών», για την αμοιβή της εταιρείας δικαστικών επιμελητών “ΣΤΥΛ. ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ– ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΨΥΡΡΗ”, για διάφορες επιδόσεις υποθέσεων του Δήμου Κορινθίων.
12. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #422,84#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου  ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ, για υπόθεση του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια συμβολαιογράφου.
13. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #422,84#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου  ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ, για υπόθεση του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια συμβολαιογράφου.
14. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #297,60#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου  ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΑΣ, για υπόθεση του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια συμβολαιογράφου.
15. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #238,08#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου  ΓΙΑΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, για υπόθεση του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια συμβολαιογράφου.
16. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #90,52#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωσης με ΚΑ 00/6116.0001 και τίτλο «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών», για την αμοιβή του δικαστικού επιμελητή ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για διάφορες επιδόσεις υποθέσεων του Δήμου Κορινθίων..
               
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  7 / 138 / 2017.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  13-04-2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ