Έγκριση οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου για μετακινήσεις

                                                                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 7/11.04.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 148/2017
 
Θέμα 27oΗ.Δ.: «Έγκριση οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου για μετακινήσεις»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Μ. Τρίτη καιώρα 17:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15381/07-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ)
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)
9.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
10.    Βλάσσης Δημήτριος
11.   Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
14.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ)  
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ)    
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Σούκουλης Ανδρέας
23.    Καρασάββας Ιωάννης
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
26.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΘΗΔ)
 
 
 
 
 
1.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Φαρμάκης Γεώργιος
4.       Κεφάλας Σταύρος
5.       Πανταζής Βασίλειος
6.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
2.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
3.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
4.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
6.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
7.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
9.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
11.    Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
12.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
13.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου για μετακινήσεις», έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τα εξής:
Α.  τις διατάξεις του άρθρου 140 § 1 του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με τις οποίες: “Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι Κοινοτήτων και οι δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι μπορούν να μετακινούνται εκτός της έδρας του Δήμου ή της Κοινότητας για εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος ή ο πρόεδρος Κοινότητας, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές το συμβούλιο αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι”.
Β. το γεγονός ότι ο Δήμαρχος μετακινήθηκε
Ø    στην Αθήνα στις 02-03-2017 για την υπογραφή σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
Ø  στο Αίγιο στις 03-03-2017 για συμμετοχή σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ»,
Ø    στην Τρίπολη στις 06-03-2017 για συμμετοχή σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου (ΠΕΔ Πελοποννήσου),
Ø   στην Αθήνα στις 10-03-2017 για να παραβρεθεί σε εκδήλωση στο RoyalOlympicHotelμετά από πρόσκληση του Καθηγητή Καρδιολογίας κ. Τούσουλη Δημητρίου
Ø    στην Αθήνα στις 16-17/03/2017 για συμμετοχή σε σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και για παρακολούθηση ημερίδας στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων,
Ø   στην Τρίπολη στις 22-03-2017 για συμμετοχή σε συνεδρίαση του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦόΔΣΑ) Πελοποννήσου,
Ø    στην Αθήνα στις 24-03-2017 για συμμετοχή σε σύσκεψη Δημάρχων στο γραφείο του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος κ. Ιωάννη Τσιρώνη,
Ø   στην Τρίπολη στις 27-03-2017 για συμμετοχή σε συνεδρίαση του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Πελοποννήσου και
Ø      στην Αθήνα στις 29-03-2017 για συμμετοχή σε σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
Ø  στην Αθήνα στις 03-04-2017 για συμμετοχή σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ στο Ξενοδοχείο Τιτάνια,
Ø  στο Αίγιο στις 04-04-2017 για συμμετοχή σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλιου του Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ» και
Ø    στη Τρίπολη στις 04-04-2017 για συμμετοχή σε σύσκεψη των Δημάρχων στο Δήμο Τρίπολης
 
Οι μετακινήσεις του στους ανωτέρω προορισμούς ήταν επιβεβλημένες για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου και την ταχύτερη διευθέτηση των ζητημάτων του.
Γ. το γεγονός ότι η προετοιμασία και η διεξαγωγή συνεδρίασης κάθε φορά με ένα και μοναδικό θέμα επιβαρύνει οικονομικά τον Δήμο και αντιτίθεται στην προσπάθεια για περιορισμό των δαπανών, δεδομένου βέβαια ότι ο Νόμος επιτρέπει την εκ των υστέρων έγκριση των μετακινήσεων του Δημάρχου ως επιβεβλημένες.
Δ. το γεγονός ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν προσκομίστηκε εισήγηση εγκαίρως για την έγκριση της ανωτέρω μετακίνησης  του κ. Δημάρχου.
Ε. τις εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, οι οποίες καθ’ όλο το περιεχόμενό τους έχουν ως εξής:
α)  «1. Στον προϋπολογισμό έτους 2017 ο οποίος εγκρίθηκε στις 13-02-2017 με την υπ΄ αριθμόν 31888 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: ΩΨ2ΛΟΡ1Φ-0ΩΣ/14-02-2017) έχει προβλεφθεί πίστωση με ΚΑ: 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 7.000,00€.
2. Θα πρέπει να εγκρίνετε σύμφωνα με τα άρθρα 7,8 & 11 της υποπαραγράφου Δ.9 του Κεφαλαίου Α’  του N.4336/2015, τις δαπάνες για τη καταβολή οδοιπορικών εξόδων, χιλιομετρικής αποζημίωσης και ημερήσιας αποζημίωσης για τη μετακίνηση για υπηρεσιακούς λόγους του Δημάρχου, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
 ΔΙΟΔΙΑ -ΝΑΥΛΑ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΗΜΕΡ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
02/3/2017
ΑΘΗΝΑ
7,80 €
25,50 €
10 €
43,30 €
03/3/2017
ΑΙΓΙΟ
2,40 €
28,80 €
10 €
41,20 €
06/3/2017
ΤΡΙΠΟΛΗ
9,60 €
24,60 €
10€
44,20€
10/3/2017
ΑΘΗΝΑ
7,80 €
25,50 €
10 €
43,30 €
16-17/3/2017
ΑΘΗΝΑ
7,80 €
25,50 €
33,30 €
22/3/2017
ΤΡΙΠΟΛΗ
9,60 €
24,60 €
10 €
44,20 €
24/3/2017
ΑΘΗΝΑ
7,80 €
25,50 €
 10 €
43,30 €
27/3/2017
ΤΡΙΠΟΛΗ
9,60 €
24,60 €
10€
44,20 €
29/3/2017
ΑΘΗΝΑ
13,40 €
25,50€
10€
48,90€
 
ΣΥΝΟΛΟ:
      75,80 €
        230,10
          80 €
     385,90 €
 
3. Η ημερήσια αποζημίωση & τα οδοιπορικά έξοδα του Δημάρχου Αλέξανδρου Πνευματικού ποσού 385,90 € θα βαρύνουν την πίστωση του προϋ/σμού με ΚΑ: 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 7.000,00 €.   
β) Θα πρέπει να εγκρίνετε σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 & 11 της υποπαραγράφου Δ.9 του Κεφαλαίου Α’  του N.4336/2015, τις δαπάνες για τη καταβολή οδοιπορικών εξόδων, χιλιομετρικής αποζημίωσης και ημερήσιας αποζημίωσης για τη μετακίνηση για υπηρεσιακούς λόγους του Δημάρχου, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
 ΔΙΟΔΙΑ -ΝΑΥΛΑ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΗΜΕΡ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
03/4/2017
ΑΘΗΝΑ
7,80 €
25,50 €
10 €
43,30 €
04/4/2017
ΑΙΓΙΟ
2,40 €
28,80 €
10 €
41,20 €
04/4/2017
ΤΡΙΠΟΛΗ
9,60 €
24,60 €
34,20€
 
ΣΥΝΟΛΟ:
      19,80 €
        78,90
          20 €
     118,70 €
 
3. Η ημερήσια αποζημίωση & τα οδοιπορικά έξοδα του Δημάρχου Αλέξανδρου Πνευματικού ποσού 118,70 € θα βαρύνουν την πίστωση του προϋ/σμού με ΚΑ: 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 7.000,00 €.   
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 140 § 1 του Ν. 3463/2006, τις εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α. Κρίνει επιβεβλημένες λόγω κατεπείγοντος και προς το συμφέρον του Δήμου και εγκρίνει τις πραγματοποιηθείσες εκτός έδρας μετακινήσεις του Δημάρχου κ. Αλέξανδρου Πνευματικού από 02-3-2017 έως 04-4-2017,
 
Β. Εγκρίνει τις δαπάνες της εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου Κορινθίων κ. Αλέξανδρου Μ. Πνευματικού, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 385,90 € και αναλύονται ως εξής:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
 ΔΙΟΔΙΑ -ΝΑΥΛΑ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΗΜΕΡ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
02/3/2017
ΑΘΗΝΑ
7,80 €
25,50 €
10 €
43,30 €
03/3/2017
ΑΙΓΙΟ
2,40 €
28,80 €
10 €
41,20 €
06/3/2017
ΤΡΙΠΟΛΗ
9,60 €
24,60 €
10€
44,20€
10/3/2017
ΑΘΗΝΑ
7,80 €
25,50 €
10 €
43,30 €
16-17/3/2017
ΑΘΗΝΑ
7,80 €
25,50 €
33,30 €
22/3/2017
ΤΡΙΠΟΛΗ
9,60 €
24,60 €
10 €
44,20 €
24/3/2017
ΑΘΗΝΑ
7,80 €
25,50 €
 10 €
43,30 €
27/3/2017
ΤΡΙΠΟΛΗ
9,60 €
24,60 €
10 €
44,20 €
29/3/2017
ΑΘΗΝΑ
13,40 €
25,50€
10 €
48,90€
 
ΣΥΝΟΛΟ:
      75,80 €
     230,10
          80 €
     385,90 €
 
Η ημερήσια αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα του Δημάρχου κ. Αλέξανδρου Πνευματικού ποσού 385,90€ θα βαρύνουν την πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 με ΚΑ 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 7.000,00 €.   
 
Γ. Εγκρίνει τις δαπάνες της εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου Κορινθίων κ. Αλέξανδρου Πνευματικού, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 118,70 € και αναλύονται ως εξής:
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
 ΔΙΟΔΙΑ -ΝΑΥΛΑ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΗΜΕΡ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
03/4/2017
ΑΘΗΝΑ
7,80 €
25,50 €
10 €
43,30 €
04/4/2017
ΑΙΓΙΟ
2,40 €
28,80 €
10 €
41,20 €
04/4/2017
ΤΡΙΠΟΛΗ
9,60 €
24,60 €
34,20€
 
ΣΥΝΟΛΟ:
      19,80 €
        78,90
          20 €
     118,70 €
 
Η ημερήσια αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα του Δημάρχου κ. Αλέξανδρου Πνευματικού ποσού 118,70€ θα βαρύνουν την πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 με ΚΑ 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 7.000,00 €.   
 
Γ. Ψηφίζει τη διάθεση των ανωτέρω σχετικών πιστώσεων συνολικού ποσού 504,60€.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  8 / 148/ 2017.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος  26 – 04 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ