Τροποποίηση της αριθμ. 26/471/2016 απόφασης δημοτικού συμβουλίου

                                                                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 8/20.04.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 149/2017
 
Θέμα μοναδικόΗ.Δ.: « Τροποποίηση της αριθμ. 26/471/2016 απόφασης δημοτικού συμβουλίου περί σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΕΥΑΚ – Υπουργείου Υποδομών/Μεταφορών για την υλοποίηση του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου (τρόπος εκτέλεσης πληρωμών)».
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20η του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 17:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15381/19-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα τρία (33) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος
6.       Κεφάλας Σταύρος
7.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
10.    Σταυρέλης Νικόλαος
11.    Παππάς Αντώνιος
12.    Οικονόμου Γεώργιος
13.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
14.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
15.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
16.   Βλάσσης Δημήτριος
17.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
18.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
19.    Μπάκουλης  Δημήτριος
20.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
21.    Νανόπουλος Βασίλειος
22.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
23.    Πανταζής Βασίλειος
24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
25.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
26.    Κορδώσης Χρήστος
27.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
28.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
29.    Σούκουλης  Ανδρέας
30.    Καρασάββας Ιωάννης
31.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
32.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία
33.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
 
 
                          Κανένας
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
4.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε από το Σώμα την έγκριση του κατεπείγοντος του θέματος, που συνίσταται στην προθεσμία ενεργειών από την κοινοποίηση της πράξης του ελεγκτικού συνεδρίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε το κατεπείγον του θέματος και της συνεδρίασης κατ΄ επέκταση.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης μετίτλο «Τροποποίηση της αριθμ. 26/471/2016 απόφασης δημοτικού συμβουλίου περίΣύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΕΥΑΚ – Υπουργείου / Μεταφορών για την υλοποίηση του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου (τρόπος εκτέλεσης πληρωμών) ενημέρωσε τα εξής:
Με την αριθμ. 471/2016 (ΑΔΑ: ΩΕΞΧΩΛ7–ΦΓ9) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 65973,47610/5-4-2017 (ΑΔΑ: ΨΦΙΚ0ΡΦ1-11Χ) όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Πελοποννήσου, Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κορινθίας, εγκρίναμε την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΕΥΑΚ – Υπουργείου / Μεταφορών για την υλοποίηση του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου (τρόπος εκτέλεσης πληρωμών) «Έργα διάθεσης νερού από Ε.Ε.Λ. για άρδευση στο Δήμο Κορινθίων».
Πρέπει, όμως, να τροποποιηθεί η ανωτέρω απόφαση, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:
 
<<Λαμβάνοντας υπόψη
(α) και αποδεχόμενοι το σκεπτικό της αριθμ. 79/2017 Πράξης του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που κοινοποιήθηκε στο Δήμο Κορινθίων την 11/04/2017 και πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 15848/11-4-2017 , σύμφωνα με την οποία στην σχετική προγραμματική σύμβαση δεν προσδιορίζεται επακριβώς η χρονική της διάρκεια και δεν αναλύεται βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης
(β) το γεγονός ότι με την εν λόγω Προγραμματική Σύμβαση καθορίζεται ο τρόπος εκτέλεσης των πληρωμών του έργου «Έργα διάθεσης νερού από Ε.Ε.Λ. για άρδευση στο Δήμο Κορινθίων» και δεν έχει η ίδια αμιγώς οικονομικό αντικείμενο, καθόσον θέτει το γενικό πλαίσιο για την εκτέλεση της σύμβασης υλοποίησης του έργου με τίτλο «Έργα διάθεσης νερού από Ε.Ε.Λ. για άρδευση στο Δήμο Κορινθίων». Το αμιγώς οικονομικό αντικείμενο αποτελεί περιεχόμενο της σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Έργα διάθεσης νερού από Ε.Ε.Λ. για άρδευση στο Δήμο Κορινθίων» , σχέδιο της οποίας θα υποβληθεί επίσης για προσυμβατικό έλεγχο μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. (Πράξη 3/2015 Υπηρεσίας Επιτρόπου Ν Κορινθίας & Πράξη 6/2014 Υπηρεσίας Επιτρόπου Ν. Αρκαδίας) .
 
Εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση της αριθμ. 26/471/2016 Α.Δ.Σ., προκειμένου να ενσωματωθούν οι παρατηρήσεις της αριθμ. 79/2017 Πράξης του Ε΄ Κλιμακίου του Ελ. Συνεδρίου, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.>>
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το τροποποιημένο σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης με την ΔΕΥΑΚ για την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου (τρόπος εκτέλεσης των πληρωμών) του έργου «Έργα διάθεσης νερού από Ε.Ε.Λ. για άρδευση στο Δήμο Κορινθίων» με πηγή χρηματοδότησης το Π.Δ.Ε. και φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών, σε ότι αφορά τα άρθρα 6,9 και προσθήκη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ και ζήτησε την έγκριση τους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την αριθμ. 471/2016 απόφαση δημοτικού συμβουλίου, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  και τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Την τροποποίηση της αριθμ. 471/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου , περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου (ΔΕΥΑΚ) για την υλοποίηση του Οικονομικού Αντικειμένου (τρόπος εκτέλεσης πληρωμών) του έργου με τίτλο «Έργα διάθεσης νερού από Ε.Ε.Λ. για άρδευση στο Δήμο Κορινθίων» με πηγή χρηματοδότησης το Π.Δ.Ε. και φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών, ως προς τα άρθρα  6, 9 και τη προσθήκη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, τα οποία αναλυτικά έχουν ως εξής:
 
 
Άρθρο 6
Διάρκεια
 
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης, ορίζεται σε 30 μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της, δύναται δε να παραταθεί πριν την λήξη της, με την σύμφωνη γνώμη και των δυο μερών μέχρι την ολοκλήρωση τόσο του φυσικού όσο και του οικονομικού αντικειμένου του έργου «Έργα διάθεσης νερού από Ε.Ε.Λ. για άρδευση στο Δήμο Κορινθίων», όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα
 
 
Άρθρο 9
Τροποποίηση
 
Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνο εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών μετά την απόφαση των αρμόδιων οργάνων τους και σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να αφορά το αντικείμενο της σύμβασης και τον τρόπο εκτέλεσης της.
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 

Φυσικό αντικείμενο του έργου «Έργα διάθεσης νερού από Ε.Ε.Λ. για άρδευση στο Δήμο Κορινθίων»

 
Αντικείμενο του έργου υποδομής με τίτλο «Έργα διάθεσης νερού από Ε.Ε.Λ. για άρδευση στο Δήμο Κορινθίων» είναι η κατασκευή του πρωτεύοντος δικτύου μεταφοράς των επεξεργασμένων λυμάτων της Ε.Ε.Λ. Κορίνθου – Λουτρακίου για άρδευση της ευρύτερης περιοχής, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση της μελέτης εφαρμογής του έργου, όπως συντάχθηκε από τη ΔΕΥΑΚ.
 
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου «Έργα διάθεσης νερού από Ε.Ε.Λ. για άρδευση στο Δήμο Κορινθίων»
 
α/α
Ενέργεια
Εκτιμώμενη Διάρκεια  Φάσης
1
Διεξαγωγή διαγωνισμού (δημοσιεύσεις, διαγωνιστική διαδικασία, εξέταση ενστάσεων, ανακήρυξη αναδόχου)
 Δώ   Δώδεκα (12) μήνες
2
Έλεγχος σύμβασης κατασκευής του έργου από Ελεγκτικό Συνέδριο
 Δύ     Δύο μήνες (2) μήνες
3
Κατασκευή Έργου
    Δώδεκα (12) μήνες
4
Ολοκλήρωση οικονομικού αντικειμένου έργου
          Τέσσερις (4) μήνες
  
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 26/471/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.-
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  8 / 149 / 2017.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 21 – 04 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης