Απόφαση αριθμ. 31/392/2016

 Αριθμός Πρακτικού 31

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-11-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Νοεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 47473/17-11-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.), 5) Ζώγκος Ανδρ.), 6)Φαρμάκης Γεωργ., 7)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Κορδώσης Χρ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 392η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» λέει στην Οικονομική Επιτροπή ότι προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να οριστεί  πληρεξούσιος  δικηγόρος, ο οποίος θα κάνει έρευνα και θα ενημερώσει γραπτώς το Δήμο για τον τρόπο ηλεκτροδότησης ακινήτου ιδιοκτησίας των Κωνσταντίνου Σταματίου και Δέσποινας θυγ. Γεωργίου Μητροβγένη, το οποίο βρίσκεται εντός του οικισμού Κάτω Αλμυρής της Δ.Ε. Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων, για του οποίου την ανέγερση εκδόθηκε η αριθμ. 561/2007 οικοδομική άδεια της Δ/νσης Χωρ. Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας – Τμήμα Πολεοδομίας Κορίνθου, που όμως ανακλήθηκε με την αριθμ. 54809/3925/16-11-2015 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας – Τμήμα Πολεοδομίας – Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Κορινθίων, και για το λόγο αυτό ο Πρόεδρος προτείνει τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Αργυρού Κωνσταντίνα.

 

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλης ισχύουσας σχετικής διάταξης

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντος του κ. Πανταζή Βασίλειου, διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

    Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Αργυρού Κωνσταντίνα, στην οποία δίνει εντολή να προβεί σε έρευνα και να ενημερώσει γραπτώς το Δήμο Κορινθίων για τον τρόπο ηλεκτροδότησης ακινήτου ιδιοκτησίας των Κωνσταντίνου Σταματίου και Δέσποινας θυγ. Γεωργίου Μητροβγένη, το οποίο βρίσκεται εντός του οικισμού Κάτω Αλμυρής της Δ.Ε. Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων, για του οποίου την ανέγερση εκδόθηκε η αριθμ. 561/2007 οικοδομική άδεια της Δ/νσης Χωρ. Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας – Τμήμα Πολεοδομίας Κορίνθου, που όμως ανακλήθηκε με την αριθμ. 54809/3925/16-11-2015 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας – Τμήμα Πολεοδομίας – Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Κορινθίων.

 

   Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α’ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                            Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31/392/2016.-