Απόφαση αριθμ. 33/408/2016

 Αριθμός Πρακτικού 33

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 13-12-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 13η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 50696/09-12-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Σταυρέλης Νικόλαος, Προεδρεύων, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδρ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ. ),

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, 2)Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ., 4)Πανταζής Βασ..

 

Στην παρούσα συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Πνευματικού Αλέξανδρου και του Αντιπροέδρου κ. Κορδώση Χρήστου, προεδρεύει ο πρώτος πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σταυρέλης Νικόλαος.

Ο Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 408η: Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016» ενημερώνει τα μέλη της επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…. η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν». Στην συνέχεια, ο Προδρεύων θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Θέμα :«Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016»

ΜΕΡΟΣ Α’

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 260/9-12-2016 έγγραφό της η Σχολική Επιτροπή Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης ζητάει την έκτακτη επιχορήγηση για την κάλυψη ασφάλισης των μαθητών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση του Κ.Α. 00/6735.0001 με τίτλο: Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία

 

ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016

 

ως προς το μέρος των εξόδων:

 • Μειώνουμε τον Κ.Α. 00/6731.0005 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στο Δήμο»προϋπολογισμού 30.000,00 € κατά το ποσό των 7000,00 ευρώ και τελική πίστωση 23.000,00 ευρώ

 

Από την ανωτέρω μείωση λαμβάνουμε το ποσό των 7.000,00€ μεταφέρουμε αυτό στο αποθεματικό και από το αποθεματικό ενισχύουμε-δημιουργούμε ισόποσα τις κάτωθι πιστώσεις:

 1. Δημιουργούμε τον Κ.Α. 00/6731.0001 με τίτλο «Έκτακτη επιχορήγηση στη σχολική επιτροπή Μονάδων Α/θμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη της ασφάλισης αστικής ευθύνης των μαθητών» με το ποσό των 5.000,00 € και τελική πίστωση 5.000,00

 2. Ενισχύουμε τον Κ.Α. 00/6735.0001 με τίτλο:Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία”, προϋπολογισμού 19.700,00€ κατά 2.000,00€ και τελική πίστωση 21.700,00

 

ΜΕΡΟΣ B

Κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Δημοτικός Προϋπολογισμός έτους 2016 προκειμένου να ενισχυθούν πιστώσεις στον προϋπολογισμό ως εξής:

 

ως προς το Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2016

Προτείνουμε:

 • την ενίσχυση του κωδικού του συνεχιζόμενου έργου με τίτλο «Κατασκευή μικρού υπαίθριου θεάτρου-ανακατασκευή δημοτικού αναψυκτηρίου Αγίου Βασιλείου Τενέας» και Κ.Α. 35/7322.0016 με το ποσό των 10.000,00 ευρώ και τελικό προϋπολογισμό έργου 13.973,72 ευρώ

 

ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016

 

ως προς το μέρος των εξόδων:

 • Μειώνουμε τον Κ.Α. 20/6012.0001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμούν»προϋπολογισμού 97.842,57€ κατά το ποσό των 4.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 93.842,57 ευρώ

 • Μειώνουμε τον Κ.Α. 00/6492.0001 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων»προϋπολογισμού 739.800,00€ κατά το ποσό των 99462,20 ευρώ και τελική πίστωση 640.337,80 ευρώ

 • Μειώνουμε τον Κ.Α. 30/6641.0001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού 35.000,00€ κατά 10.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 25.000,00 ευρώ

 

Από την ανωτέρω μείωση λαμβάνουμε το ποσό των 113.462,20€ μεταφέρουμε αυτό στο αποθεματικό, από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 113.962,20€ και ενισχύουμε-δημιουργούμε ισόποσα τις κάτωθι πιστώσεις:

 

ως προς το μέρος των εξόδων:

 

 • Δημιουργούμε τον κ.α 30/8263.0001 με τίτλο: ”Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (Ν.4314/2014) ” με το ποσό των 99.462,20€ και τελική πίστωση 99.462,20€

 • Ενισχύουμε τον κ.α 20/6051.0001 με τίτλο: “Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη 12,5% μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού” προϋπολογισμού 146.301,60€ με το ποσό των 4.000,00€ και τελική πίστωση 150.301,60€

 • Ενισχύουμε τον κ.α 35/7322.0016 με τίτλο «Κατασκευή μικρού υπαίθριου θεάτρου -ανακατασκευή δημοτικού αναψυκτηρίου Αγίου Βασιλείου Τενέας» προϋπολογισμού 3.973,72€ με το ποσό των 10.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 13.973,72 ευρώ.

 • Ενισχύουμε τον κ.α 40/6232.0001 με τίτλο: “Μισθώματα κτιρίων-Τεχνικών έργων ακινήτων” προϋπολογισμού 6.216,00€ με το ποσό των 500,00€ και τελική πίστωση 6.716,00€

 

ΜΕΡΟΣ Γ’

 

Σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 424/16 ΑΔΣ και το υπ΄αρίθμ. 1985/2016 γραμμάτιο είσπραξης του Δήμου, έχει γίνει κατανομή ποσού 123.760,00€ που αφορά την Δ’ κατανομή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. Η αρχική εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋ/σμό 2016 ανέρχεται στο ποσό των 457.043,76 €, με την παρούσα κατανομή διαμορφώνεται σε 492.960,00 παρατηρείται επομένως διαφορά ποσού 35.916,24€, το οποίο θα πρέπει να αποδεχθούμε και να

τροποποιήσουμε με την εγγραφή του τον προϋπολογισμό ως εξής:

 

Ως προς το μέρος των εσόδων:

 1. Eνισχύουμε στον Κ.Α 0614.0001 με τίτλο: “ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)” προϋπολογισμού 457.043,76€, με το ποσό των 35.916,24€ και τελικό ποσό 492.960,00€

 

μεταφέρουμε αυτό στο αποθεματικό και από το αποθεματικό ενισχύουμε ισόποσα στο σκέλος των εξόδων την κάτωθι πίστωση:

 

ως προς το μέρος των εξόδων:

Ενισχύουμε τον Κ.Α 00/6711.0001 με τίτλο: “Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές” προϋπολογισμού 457.043,76€ με το ποσό των 35.916,24€ και τελική πίστωση 492.960,00

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 33/408/2016.-

Leave a Comment