Απόφαση αριθμ.33/418/2016

 Αριθμός Πρακτικού 33

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 13-12-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 13η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 50696/09-12-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Σταυρέλης Νικόλαος, Προεδρεύων, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδρ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ. ),

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, 2)Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ., 4)Πανταζής Βασ..

 

Στην παρούσα συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου κ.Πνευματικού Αλέξανδρου και του Αντιπροέδρου κ.Κορδώση Χρήστου, προεδρεύει ο πρώτος πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος κ.Σταυρέλης Νικόλαος.

Ο Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 418η: Ο Προεδρεύων συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» λέει στην Οικονομική Επιτροπή ότι στις 29/11/2016, διαβιβάστηκε στον Δήμο Κορινθίων μέσω της πληρεξούσιας Δικηγόρου κ.Αργυρού Κωνσταντίνας, από την Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. και με αρ.πρωτ. Εισερχομένου 49071/29-11-2016, η με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 82388/2016, και Αριθμό κατάθεσης δικογράφου: 12118/2016 Αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών των: Κωνσταντίνου Σταματίου του Παναγιώτη της Δέσποινας και λοιπών, κατά 1)της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.” που εδρεύει στην Αθήνα, νόμιμα εκπροσωπούμενης, 2) της διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στην ιδιοκτησία των αιτούντων, λόγω έκδοσης της με αριθμό πρωτ. 54.809/3925/16-11-2015 απόφασης του Δήμου Κορινθίων (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας- Υπηρεσία Δόμησης) με την οποία ανακλήθηκε η με αριθμό 561/2007 οικοδομική άδεια της Δ/νσης Χωρ. Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος της Νομ/κης Αυτοδιοίκησης Κορινθίας-Τμήμα Πολεοδομίας Κορίνθου, και της οποίας το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής είχε ημερομηνία συζήτησης στις 01-12-2016.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι, όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση την σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανωτέρω διατάξεις και με γνώμονα τα συμφέροντα του Δήμου, ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 49107/30-12-2016 Απόφαση Δημάρχου, η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Αργυρού Κωνσταντίνα, στην οποία εδόθη εντολή να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στις 01-12-2016, ή και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω προσωρινή διαταγή, να ασκήσει για λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων πρόσθετη παρέμβαση, υπέρ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.” (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.) και κατά των Κωνσταντίνου Σταματίου του Παναγιώτη της Δέσποινας και λοιπών, κατά την συζήτηση της προσωρινής διαταγής με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης : 82388/2016, και Αριθμό κατάθεσης δικογράφου: 12118/2016 Αίτησης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών των: Κωνσταντίνου Σταματίου του Παναγιώτη της Δέσποινας και λοιπών, κατά 1)της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.” που εδρεύει στην Αθήνα, νόμιμα εκπροσωπούμενης, 2) της διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στην ιδιοκτησία των αιτούντων, λόγω έκδοσης της με αριθμό πρωτ. 54.809/3925/16-11-2015 απόφασης του Δήμου Κορινθίων (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας- Υπηρεσία Δόμησης) με την οποία ανακλήθηκε η με αριθμό 561/2007 οικοδομική άδεια της Δ/νσης Χωρ. Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος της Νομ/κης Αυτοδιοίκησης Κορινθίας-Τμήμα Πολεοδομίας Κορίνθου, καθώς και να καταθέσει σχετικό σημείωμα προς υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου, και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.

Στην συνέχεια ο Προεδρεύων προτείνει στα μέλη την έγκριση της ανωτέρω απόφασης του Δημάρχου Κορινθίων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προεδρεύοντος την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 49107/30-12-2016 Απόφαση Δημάρχου Κορινθίων, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 49107/30-12-2016 (ΑΔΑ: Ω83ΕΩΛ7-2Ω1 ) Απόφαση Δημάρχου, Κορινθίων περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Αργυρού Κωνσταντίνα, στην οποία εδόθη εντολή να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στις 01-12-2016, ή και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω προσωρινή διαταγή, να ασκήσει για λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων πρόσθετη παρέμβαση, υπέρ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.” (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.) και κατά των Κωνσταντίνου Σταματίου του Παναγιώτη της Δέσποινας και λοιπών, κατά την συζήτηση της προσωρινής διαταγής με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης : 82388/2016, και Αριθμό κατάθεσης δικογράφου: 12118/2016 Αίτησης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών των: Κωνσταντίνου Σταματίου του Παναγιώτη της Δέσποινας και λοιπών, κατά 1)της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.” που εδρεύει στην Αθήνα, νόμιμα εκπροσωπούμενης, 2) της διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στην ιδιοκτησία των αιτούντων, λόγω έκδοσης της με αριθμό πρωτ. 54.809/3925/16-11-2015 απόφασης του Δήμου Κορινθίων (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας- Υπηρεσία Δόμησης) με την οποία ανακλήθηκε η με αριθμό 561/2007 οικοδομική άδεια της Δ/νσης Χωρ. Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος της Νομ/κης Αυτοδιοίκησης Κορινθίας-Τμήμα Πολεοδομίας Κορίνθου, καθώς και να καταθέσει σχετικό σημείωμα προς υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου, και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013–ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.