Απόφαση αριθμ. 35/432/2016

 Αριθμός Πρακτικού 35

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 27-12-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 27η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 52635/23-12-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδρ., 6)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ. ),

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Γκουργιώτης Αλεξ., 3)Πανταζής Βασ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 432η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016» ενημερώνει τα μέλη της επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…. η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν». Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Έργα διάθεσης νερού από Ε.Ε.Λ. για άρδευση στο Δήμο Κορινθίων», τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και εγγραφή σε αυτόν της πίστωσης του έργου & καθορισμός όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κορινθίων – ΔΕΥΑΚ – Υπουργείου Υποδομών/Μεταφορών για την υλοποίηση του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου (τρόπος εκτέλεσης πληρωμών)

ΣΧΕΤ. :

  • Η αριθμ. 123276/22-11-2016 (ΑΔΑ: Ω6ΦΔ4653Ο7-ΧΣΞ) Απόφαση ένταξης έργων στο ΠΔΕ 2016

  • Η αριθμ. 24164/1799/2014 Απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. περί «Τροποποίησης συστατικής πράξης της ΔΕΥΑ Κορίνθου» (ΦΕΚ 1313/Β/2014)

Με την ανωτέρω (1) σχετική Απόφαση εντάχθηκε στο Π.Δ.Ε. 2016 το έργο με τίτλο «Έργα διάθεσης νερού από την Ε.Ε.Λ. για άρδευση στο Δήμο Κορινθίων» και κωδικό 2016ΣΕ07200002 .

Λαμβάνοντας υπόψη :

(α) την ανωτέρω (2) σχετική απόφαση με την οποία η αρμοδιότητα εκτέλεσης έργων άρδευσης με επεξεργασμένα ύδατα από βιολογικό καθαρισμό ανήκει στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κορινθίων και

(β) το γεγονός ότι οι πιστώσεις του έργου θα μεταβιβάζονται στο Δήμο Κορινθίων, δυνάμει της ανωτέρω (1) σχετικής απόφασης,

 

Εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο:

(Α) Την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 3.000.000,00 ευρώ για την εκτέλεση του έργου «Έργα διάθεσης νερού από Ε.Ε.Λ. για άρδευση στο Δήμο Κορινθίων» με πηγή χρηματοδότησης το Π.Δ.Ε. και φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών.

 

(Β) Την τροποποίηση του προϋπολογισμού ως εξής:

ως προς το σκέλος των εσόδων:

δημιουργούμε τον κ.α 1322.0001 με τίτλο: «Έργα διάθεσης νερού από Ε.Ε.Λ. για άρδευση στο Δήμο Κορινθίων» με την εγγραφή ποσού 3.000.000,00 €

μεταφέρουμε αυτό στο αποθεματικό και από εκεί το λαμβάνουμε ισόποσα προκειμένου να δημιουργήσουμε:

ως προς το σκέλος των εξόδων:

τον κ.α 00/6737.0001 με τίτλο: “προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου:«Έργα διάθεσης νερού από Ε.Ε.Λ. για άρδευση στο Δήμο Κορινθίων» “ με πίστωση 3.000.000,00 €

 

(Γ) Τον καθορισμό όρων Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κορινθίων-ΔΕΥΑΚ- Υπουργείου Υποδομών/Μεταφορών για την υλοποίηση του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου (τρόπος εκτέλεσης πληρωμών), σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο .

 

Η ΔΕΥΑΚ έχει εκπονήσει πλήρη φάκελο για την εκτέλεση του εν λόγω έργου, έχει εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και έχει συντάξει τα τεύχη δημοπράτησης. Είναι ο φορέας που θα δημοπρατήσει το έργο, θα παρακολουθήσει την εκτέλεσή του και στη συνέχεια θα έχει την ευθύνη συντήρησής του.

Η διαδικασία που προτείνεται να ακολουθηθεί, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης ως προς τον τρόπο εκτέλεσης των πληρωμών είναι η έκδοση γραμματίου είσπραξης του Δήμου Κορινθίων, όταν κατατίθενται χρήματα στην ΤτΕ από τον φορέα χρηματοδότησης του έργου και στην συνέχεια απόδοση του ποσού στη ΔΕΥΑΚ (με έκδοση ΧΕΠ), η οποία και θα διενεργεί τις πληρωμές του έργου.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 35/432/2016.-