Απόφαση αριθμ. 35/433/2016

 Αριθμός Πρακτικού 35

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 27-12-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 27η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 52635/23-12-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδρ., 6)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ. ),

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Γκουργιώτης Αλεξ., 3)Πανταζής Βασ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 433η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016» ενημερώνει τα μέλη της επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…. η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν». Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016

 

ΜΕΡΟΣ Α’

Σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 22/2016/000030804458/9-12-2016 απόφαση καταβολής επιχορήγησης των ασφαλιστικών εισφορών από τον ΟΑΕΔ για το μήνα Νοέμβριο (23.773,91€), κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί ο Δημοτικός Προϋπολογισμός έτους 2016 προκειμένου να ενισχυθούν πιστώσεις στον προϋπολογισμό ως εξής:

 

Ως προς το μέρος των εσόδων:

 1. Εγγράφουμε στον Κ.Α 1219.0002 με τίτλο:ασφαλιστικές εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την ΚΥΑ 431879/οικ.3.1604 (ΦΕΚ 3172/β/26-11-2014) προϋπολογισμού 48310,74€, έσοδο 23.773,91€ και τελικό ποσό 72.084,65€

 

μεταφέρουμε αυτό στο αποθεματικό και από το αποθεματικό ενισχύουμε ισόποσα στο σκέλος των εξόδων την κάτωθι πίστωση:

 

ως προς το μέρος των εξόδων:

Ενισχύουμε τον Κ.Α 00-6718.0027 με τίτλο:”Ασφαλιστικές εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του Ν. 4152/ 2013 (ΦΕΚ 107/ Α/ 09-05-2013) και με Ασφαλιστικές εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την ΚΥΑ 4.31879/οικ.3.1604(ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014)” προϋπολογισμού 48310,74€ με το ποσό των 23.773,91€ και τελική πίστωση 72.084,65€

 

ΜΕΡΟΣ Β’

Για την κάλυψη ανάγκης ενίσχυσης κρατήσεων απαιτείται η τροποποίηση του Δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016 ως εξής:

 

Ως προς το μέρος των εσόδων:

 

δημιουργούμε:

 • το έσοδο με Κ.Α 4124.008 με τίτλο:”Χαρτόσημο & ΟΓΑ Χαρτοσήμου θαλασσίων εκτάσεων” με το ποσό των 1149,02€

ενισχύουμε:

 • το έσοδο με κ.α 4131.0015 με τίτλο:”Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-Τ.Π.Δ.Υ.”προϋπολογισμού 70.000,00€ με το ποσό των 3.500,00€ και τελικό ποσό 73.500,00€

 

μεταφέρουμε από τα έσοδα το ποσό των 4649,02€ από τις παραπάνω ενισχύσεις στο αποθεματικό και μέσω αυτού δημιουργούμε- ενισχύουμε :

 

ως προς το μέρος των εξόδων:

δημιουργούμε:

 • τον Κ.Α 00/8224.0008 με τίτλο: ”Χαρτόσημο & ΟΓΑ Χαρτοσήμου θαλάσσιων εκτάσεων” με το ποσό των 1149,02€

ενισχύουμε:

 • τον κ.α 00/8231.0015 με τίτλο:”Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-Τ.Π.Δ.Υ.” προϋπολογισμού 70.000,00 με το ποσό των 3.500,00€ και τελικό ποσό 73500,00€

 

ΜΕΡΟΣ Γ’

Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού εγγράφονται στο σκέλος των εσόδων τα ποσά όπως καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ, με αποτέλεσμα οι υποχρεωτικές εγγραφές στην ομάδα εσόδων 1 να υπολείπονται των πραγματικών μεγεθών.

Κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί ο Δημοτικός Προϋπολογισμός έτους 2016 προκειμένου να τακτοποιηθούν λογιστικά οι εγγραφές στο σκέλος των εσόδων στον προϋπολογισμό ως εξής:

 

ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016

 

ως προς το μέρος των εσόδων:

Ενισχύουμε

 • τον Κ.Α. 0111.0001 με τίτλο «μισθώματα από αστικά ακίνητα» προϋπολογισμού 60.000,00€ κατά το ποσό των 46.398,76 ευρώ και τελική πίστωση 106398,76 ευρώ

 • τον Κ.Α. 0114.0001 με τίτλο «μισθώματα δημοτικής αγοράς» προϋπολογισμού 1.000,00€ κατά το ποσό των 5.661,63 ευρώ και τελική πίστωση 6.661,63 ευρώ

 • τον Κ.Α. 0116.0001 με τίτλο «μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων» προϋπολογισμού 8.143,00€ κατά το ποσό των 229.299,76 ευρώ και τελική πίστωση 237.442,76 ευρώ

 • τον Κ.Α. 0122.0001 με τίτλο «τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια, θρησκευτικά πανηγύρια» προϋπολογισμού 20.000,00€ κατά το ποσό των 20.121,80 ευρώ και τελική πίστωση 40.121,80 ευρώ

 • δημιουργούμε τον Κ.Α. 0129.0002 με τίτλο «μισθώματα περιπτέρων» προϋπολογισμού 0,00€ κατά το ποσό των 42.509,96 ευρώ και τελική πίστωση 42.509,96 ευρώ

 • τον Κ.Α. 0412.0001 με τίτλο «δικαίωμα ενταφιασμού» προϋπολογισμού 43.050,00€ κατά το ποσό των 1.750,00 ευρώ και τελική πίστωση 44.800,00 ευρώ

 • τον Κ.Α. 0415.0001 με τίτλο «δικαιώματα από χρήση οστεοφυλακίων» προϋπολογισμού 135,00€ κατά το ποσό των 135,00 ευρώ και τελική πίστωση 270,00 ευρώ

 • τον Κ.Α. 0417.0001 με τίτλο «δικαίωμα διατήρησης οικογενειακών τάφων νεκροταφείων» προϋπολογισμού 267.164,00€ κατά το ποσό των 8002,00 ευρώ και τελική πίστωση 275.166,00ευρώ

 • τον Κ.Α. 0417.0002 με τίτλο «δικαίωμα ευπρεπισμού» προϋπολογισμού 100,00€ κατά το ποσό των 900,00 ευρώ και τελική πίστωση 1.000,00ευρώ

 • τον Κ.Α. 0417.0003 με τίτλο «δικαίωμα διάθεσης τάφων τετραετούς χρήσης» προϋπολογισμού 15.765,00€ κατά το ποσό των 25.525,00 ευρώ και τελική πίστωση 41290,00 ευρώ

 • τον κ.α 0441.0001 με τίτλο: «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας» προϋπολογισμού 564.000,00€ κατά το ποσό των 31.865,10€ και τελική πίστωση 595.865,10€

 • τον Κ.Α. 0451.0001 με τίτλο «τέλος διαμονής παρεπιδημούντων» προϋπολογισμού 2.093,52€ κατά το ποσό των 1.308,11 ευρώ και τελική πίστωση 3401,63 ευρώ

 • τον Κ.Α. 0452.0001 με τίτλο «τέλος επί των ακαθαρίστων εισόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων» προϋπολογισμού 20.000,00€ κατά το ποσό των 18.679,74 ευρώ και τελική πίστωση 38679,74 ευρώ

 • τον Κ.Α. 0461.0001 με τίτλο «τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων» προϋπολογισμού 50.000,00€ κατά το ποσό των 43801,46 ευρώ και τελική πίστωση 93801,46 ευρώ

 • τον Κ.Α. 0461.0002 με τίτλο «τέλος χρήσης αιγιαλού και παραλίας» προϋπολογισμού 20.000,00€ κατά το ποσό των 5.822,62 ευρώ και τελική πίστωση 25.822,62ευρώ

 • δημιουργούμε τον Κ.Α. 0512.0001 με τίτλο «φόρος ζύθου» προϋπολογισμού 0,00€ κατά το ποσό των 74.020,00 ευρώ και τελική πίστωση 74.020,00ευρώ

 • τον Κ.Α. 0521.0001 με τίτλο «εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών στοιχείων» προϋπολογισμού 15.000,00€ κατά το ποσό των 955.041,61 ευρώ και τελική πίστωση 970.041,61 ευρώ

 • τον Κ.Α. 0611.0001 με τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών» προϋπολογισμού 7.064.325,30€ κατά το ποσό των 1.155,90 ευρώ και τελική πίστωση 7.065.481,20 ευρώ

 • τον Κ.Α. 0619.0005 με τίτλο «σίτιση μαθητών μουσικού γυμνασίου» προϋπολογισμού 32.334,17€ κατά το ποσό των 25.816,03 ευρώ και τελική πίστωση 58.150,20ευρώ

 • τον Κ.Α. 0712.0001 με τίτλο «μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων» προϋπολογισμού 15.869,19€ κατά το ποσό των 51.104,95 ευρώ και τελική πίστωση 66.974,14ευρώ

 • τον Κ.Α. 0713.0001 με τίτλο «παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος» προϋπολογισμού 10.000,00€ κατά το ποσό των 6.810,00 ευρώ και τελική πίστωση 16.810,00ευρώ

 • τον Κ.Α. 0713.0002 με τίτλο «παράβολο για μουσικά όργανα» προϋπολογισμού 4.425,00€ κατά το ποσό των 375,00 ευρώ και τελική πίστωση 4.800,00ευρώ

 • τον Κ.Α. 0715.0001 με τίτλο «τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ’ του άρθρου 15 του Β.Δ. 24/9-20/10/1958» προϋπολογισμού 70.000,00€ κατά το ποσό των 41.040,00 ευρώ και τελική πίστωση 111.040,00ευρώ

 • τον Κ.Α. 0718.0001 με τίτλο «τέλος διέλευσης τομείς οδοστρωμάτων για την κατασκευή δικτύου οπτικών ινών» προϋπολογισμού 1.450,00€ κατά το ποσό των 1.350,11 ευρώ και τελική πίστωση 2.800,11ευρώ

 • δημιουργούμε τον κ.α 1115.0001 με τίτλο: «προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων προϋπολογισμού 0,00€ κατά το ποσό των 240,00€ και τελικό προϋπολογισμό 240,00€

 • τον Κ.Α. 1511.0001 με τίτλο «προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών» προϋπολογισμού 10.000,00€ κατά το ποσό των 115.230,65 ευρώ και τελική πίστωση 125.230,65 ευρώ

 • τον Κ.Α. 1512.0001 με τίτλο «πρόστιμα ΚΟΚ Ν. 3542/07 που βεβαιώνονται από την Ελληνική Αστυνομία» προϋπολογισμού 50.000,00€ κατά το ποσό των 319.458,95 ευρώ και τελική πίστωση 369.458,95 ευρώ

 • τον Κ.Α. 1519.0001 με τίτλο «λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων» προϋπολογισμού 7.416,63€ κατά το ποσό των 44.870,68 ευρώ και τελική πίστωση 52.287,31 ευρώ

 • τον Κ.Α. 1624.0001 με τίτλο «έσοδα από ποινικά» προϋπολογισμού 10.000,00€ κατά το ποσό των 49.859,68 ευρώ και τελική πίστωση 59.859,68 ευρώ

 • τον Κ.Α.1699.0001 με τίτλο «λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις » προϋπολογισμού 70,00€ κατά το ποσό των 4.876,57 ευρώ και τελική πίστωση 4.946,57 ευρώ

 • τον Κ.Α 2111.0001 με τίτλο «τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» προϋπολογισμού 200.000,00€ κατά το ποσό των 82.662,35 ευρώ και τελική πίστωση 282.662,35 ευρώ

 • τον Κ.Α. 2111.0002 με τίτλο «τέλη δημοτικού φόρου» προϋπολογισμού 50.000,00€ κατά το ποσό των 12.682,74 ευρώ και τελική πίστωση 62.682,74 ευρώ

 • τον Κ.Α. 2115.0001 με τίτλο «τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας» προϋπολογισμού 100.000,00 € κατά το ποσό των 5.694,63 ευρώ και τελική πίστωση 105.694,63 ευρώ

 • τον Κ.Α. 2118.0001 με τίτλο «τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών » προϋπολογισμού 5.000,00 € κατά το ποσό των 91.694,13 ευρώ και τελική πίστωση 96.694,13 ευρώ

 • τον Κ.Α. 2118.0002 με τίτλο «τακτικά έσοδα 2% διαμονής παρεπιδημούντων» προϋπολογισμού 361,41 € κατά το ποσό των 4.401,67 ευρώ και τελική πίστωση 4.763,08 ευρώ

 • τον Κ.Α. 2119.0001 με τίτλο «τακτικά έσοδα από το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων» προϋπολογισμού 1.000,00 € κατά το ποσό των 25.040,30 ευρώ και τελική πίστωση 26.040,30 ευρώ

 • τον Κ.Α. 2119.0005 με τίτλο «τακτικά έσοδα από τέλη καθ/τος και χρήσης οικ. Τάφων Δημ. Διαμερισμάτων Δ. Κορινθίων» προϋπολογισμού 9.450,00 € κατά το ποσό των 12.347,00 ευρώ και τελική πίστωση 21.797,00 ευρώ

 • τον Κ.Α. 2119.0006 με τίτλο «Διεκδικούμενες αποζημιώσεις χρήσης ακινήτων» προϋπολογισμού 1.896,42 € κατά το ποσό των 58.049,41 ευρώ και τελική πίστωση 59.945,83 ευρώ

 • τον Κ.Α. 2119.0010 με τίτλο «Μισθώματα από προηγούμενα έτη» προϋπολογισμού 1.000,00 € κατά το ποσό των 6.087,01 ευρώ και τελική πίστωση 7.087,01 ευρώ

 • τον Κ.Α. 2119.0011 με τίτλο «μετατροπή τάφων τετραετούς χρήσης σε οικογενειακούς παρελθόντων ετων» προϋπολογισμού 48.450,00 € κατά το ποσό των 18.085,00 ευρώ και τελική πίστωση 66.535,00 ευρώ

 • δημιουργούμε τον Κ.Α. 2119.0012 με τίτλο «Αναλογικά μισθώματα Λατομικών προϊόντων προηγούμενων ετών» προϋπολογισμού 00,00 € κατά το ποσό των 160.012,88 ευρώ και τελική πίστωση 160.012,88 ευρώ

 • δημιουργούμε τον Κ.Α. 2119.0013 με τίτλο «τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης» προϋπολογισμού 00,00 € κατά το ποσό των 12,32 ευρώ και τελική πίστωση 12,32 ευρώ

 • τον Κ.Α. 2211.0001 με τίτλο «έκτακτα έσοδα από παραβάσεις ΚΟΚ» προϋπολογισμού 30.000,00 € κατά το ποσό των 218.818,14 ευρώ και τελική πίστωση 248.818,14 ευρώ

 • δημιουργούμε τον Κ.Α. 4211.0001 με τίτλο «Επιστροφή χρημάτων από υπόλογους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής» προϋπολογισμού 00,00 € κατά το ποσό των 1.114,00 ευρώ και τελική πίστωση 1.114,00 ευρώ

 • δημιουργούμε τον Κ.Α. 4213.0001 με τίτλο «επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69, Αποφ. Υπ.Οικον. 2081241/11652/1997» προϋπολογισμού 00,00 € κατά το ποσό των 501.728,41 ευρώ και τελική πίστωση 501.728,41 ευρώ

 • δημιουργούμε τον Κ.Α.4213.0002 με τίτλο «επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από ΤΠΔ ΔΑΝΕΙΑ ΔΕΥΑ Δ7» προϋπολογισμού 00,00 € κατά το ποσό των 5.454,08 ευρώ και τελική πίστωση 5.454,08 ευρώ

 • δημιουργούμε τον Κ.Α. 4213.0003 με τίτλο «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69 Αποφ. Υπ.Οικον.2081241/11652/1997) από βεβαιωτικό κατάλογο για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος από κατανάλωση αντλιοστασίων ύδρευσης» προϋπολογισμού 00,00 € κατά το ποσό των 152.905,73 ευρώ και τελική πίστωση 152.905,73 ευρώ

 • δημιουργούμε τον Κ.Α. 4219.0001 με τίτλο «επιστροφές χρημάτων» προϋπολογισμού 00,00 € κατά το ποσό των 147.053,59 ευρώ και τελική πίστωση 147.053,59 ευρώ

 • τον Κ.Α. 4219.0003 με τίτλο «λοιπές επιστροφές υπαλλήλων και αιρετών» προϋπολογισμού 00,00 € κατά το ποσό των 3.881,59 ευρώ και τελική πίστωση 3.881,59 ευρώ

 

Από τις ανωτέρω ενισχύσεις λαμβάνουμε το ποσό των 3.680.756,05€ μεταφέρουμε αυτό στο αποθεματικό και από εκεί λαμβάνουμε το ποσό των 2.861.756,05€ (το ποσό που παραμένει στο αποθεματικό δεν ξεπερνά το 5% των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού) και ενισχύουμε-δημιουργούμε ισόποσα:

ως προς το σκέλος των εξόδων:

ενισχύουμε:

 • τον κ.α 45/6261.0001 με τίτλο: Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου” προϋπολογισμού 2.000,00€ κατά το ποσό των 66.744,00 και τελικό ποσό 68.744,00

 • τον κ.α 20/6262.0002 με τίτλο: Δαπάνη για μετατόπιση στύλων,παραλλαγή & βλάβες επί δικτύου ΔΕΗ και λοιπών ηλεκτρικών εγκ/σεων & λοιπές προσωρινές παροχές” προϋπολογισμού 30.000,00€ κατά το ποσό των 82.662,35€ και τελικό ποσό 112.662,35€

 • τον κ.α 15/6481.0003 με τίτλο: Δαπάνη σίτισης μαθητών Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου”,προϋπολογισμού 116.402,93 κατά το ποσό των 25.816,03 και τελικό ποσό 142.218,96€

 • τον κ.α 00/6492.0001 με τίτλο:Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων” προϋπολογισμού 640.337,80 κατά το ποσό των 359.000,00 και τελικό ποσό 999.337,80€

 • τον κ.α 35/6273.0001 με τίτλο:”Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας” προϋπολογισμού 10.000,00€ κατά το ποσό των 177.678,34 και τελικό ποσό 187.678,34€

 • τον κ.α 30/6261.0032 με τίτλο:Συντήρηση -επισκευή εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων στην Δ.Ε. Κορίνθου” προϋπολογισμού 5.000,00€ κατά το ποσό των 500.000,00€ και τελικό ποσό 505.000,00€

 • τον κ.α 30/6262.0001 με τίτλο:Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων” προϋπολογισμού 15.000,00€ κατά το ποσό των 500.000,00€ και τελικό ποσό 515.000,00€

δημιουργούμε:

 • τον κ.α 30/7323.0004 με τιτλο:”Διανοίξεις οδών στην περιοχή Αγίου Γεωργίου στην πόλη της Κορίνθου” με το ποσό των 550.000,00€ και τελικό ποσό 550.000,00€

 • τον κ.α 30/7323.0080 με τίτλο:Διανοίξεις οδών σχεδίου πόλεως Μπαθαρίστρας” με το ποσό των 599.855,33 και τελικό ποσό 599.855,33€

ως προς το τεχνικό πρόγραμμα το τροποποιούμε και συγκεκριμένα:

 • Δημιουργούμε το έργο του τεχνικού προγράμματος με κ.α 30/7323.0004 και τιτλο:”Διανοίξεις οδών στην περιοχή Αγίου Γεωργίου στην πόλη της Κορίνθου” με το ποσό των 550.000,00€ και τελικό ποσό 550.000,00€

 • δημιουργούμε το έργο του τεχνικού προγράμματος με κ.α 30/7323.0080 και τίτλο:Διανοίξεις οδών σχεδίου πόλεως Μπαθαρίστρας” με το ποσό των 599.855,33 και τελικό ποσό 599.855,33€.

 

ΜΕΡΟΣ Δ’

Διορθώνουμε τον τίτλο στον κ.α 35/7132.0005 από “Προμήθεια γεωργικού μηχανήματος(τρακτέρ )για την πυροπροστασία (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2009)” σε “Προμήθεια γεωργικού μηχανήματος(τρακτέρ και κλαδοτεμαχιστής) για την πυροπροστασία (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2009).

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 35/433/2016.-