Απόφαση αριθμ. 35/442/2016

 Αριθμός Πρακτικού 35

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 27-12-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 27η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 52635/23-12-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδρ., 6)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ. ),

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Γκουργιώτης Αλεξ., 3)Πανταζής Βασ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 442η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την υπ’ αριθμ. 23/286/2016 Απόφασή της ορίστηκε ως πληρεξούσιος Δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων ο κ.Γκότσης Γεώργιος, με εντολή να ασκήσει έφεση κατά της υπ’ αριθμ.118/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κορίνθου σχετικά με την με αριθμό κατάθεσης 1005/01-10-2012 αγωγή της Ευαγγελίας συζ. Στυλ.Σπηλιώτη κατά Δήμου περί φερόμενων οφειλών του Δήμου από μισθώματα. Προέκυψε επομένως, η ανάγκη επίδοσης της με αριθμό κατάθεσης 157/TM157/2016 σχετικής έφεσης του Δήμου Κορινθίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, και το σχετικό δικόγραφο έπρεπε να επιδοθεί έως τις 27-12-2016.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι, όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση την σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανωτέρω διατάξεις και με γνώμονα τα συμφέροντα του Δήμου, ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 52602/23-12-2016 απόφαση Δημάρχου, η δικαστική επιμελήτρια Πρωτοδικείου Κορίνθου κ.Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα, στην οποία εδόθη εντολή να προβεί εμπρόθεσμα στην επίδοση της με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 157/Τ.Μ.157/2016 έφεσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων κατά της Ευαγγελίας συζ. Στυλ. Σπηλιώτη, κατοίκου Αλμυρής της Δ.Κ. Γαλατακίου του Δήμου Κορινθίων, περί ακυρώσεως της με αριθμό 118/2016 απόφασης Ειρηνοδικείου Κορίνθου.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη την έγκριση της ανωτέρω απόφασης του Δημάρχου Κορινθίων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 52602/23-12-2016 απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 52602/23-12-2016 (ΑΔΑ: ΩΘΝ5ΩΛ7-7ΞΩ) απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για επίδοση δικογράφων του Δήμου, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε η δικαστική επιμελήτρια Πρωτοδικείου Κορίνθου κ.Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα, στην οποία εδόθη εντολή να προβεί εμπρόθεσμα στην επίδοση της με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 157/Τ.Μ.157/2016 έφεσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων κατά της Ευαγγελίας συζ. Στυλ. Σπηλιώτη, κατοίκου Αλμυρής της Δ.Κ. Γαλατακίου του Δήμου Κορινθίων, περί ακυρώσεως της με αριθμό 118/2016 απόφασης Ειρηνοδικείου Κορίνθου.

 

Η αμοιβή της ανωτέρω δικαστικής επιμελήτριας θα οριστεί βάσει της ΚΥΑ 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-2015) και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016) και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας διάταξης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 35/442/2016.-