Απόφαση αριθμ. 35/446/2016

 Αριθμός Πρακτικού 35

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 27-12-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 27η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 52635/23-12-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδρ., 6)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ. ),

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Γκουργιώτης Αλεξ., 3)Πανταζής Βασ..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 446η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για τo 10ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ.51450/15-12-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση

 

Με την αρ.47955/855/10-03-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κυρώθηκε η υπ’ αρίθμ. 1/2016 διορθωτική πράξη της πράξης εφαρμογής περιοχής σχ. Πόλεως “Αγίου Γεωργίου”. Η διορθωτική πράξη συντάχθηκε διότι κατά τον χρόνο κύρωσης από τον Νομάρχη Κορινθίας της με αρ.πρωτ.4751/21-12-1995 Π.Ε. είχαν ήδη πωληθεί τμήματα της αρχικής ιδιοκτησίας με αρ. κτ.211 εντός των ΟΤ.219 &ΟΤ.221 από τους Τσώτο Ευάγγελο και Τσώτου Ζαφειροπούλου Κανέλλα χωρίς αυτές οι πωλήσεις και οι νέοι ιδιοκτήτες να καταχωρηθούν στην Πράξη Εφαρμογής.

Στην συνέχεια κατατέθηκαν στην υπηρεσία μας με το αρ.πρωτ.38138/20-09-2016 έγγραφο του κου Σταύρου Τσώτου οι καταχωρήσεις της διορθωτικής πράξης στο Κτηματολογικό Γραφείο Α Κορίνθου.

 

Η διορθωτική πράξη της Π.Ε. δεν συνοδεύτηκε από διορθωτική πράξη των Πινάκων Επικειμένων της αρχικής ιδιοκτησίας 211.

Επειδή για τη διόρθωση των Πινάκων Επικειμένων θα πρέπει πρώτα να έχουν διευκρινιστεί τα παρακάτω ερωτήματα α και β παρακαλούμε όπως ορίσετε δικηγόρο ώστε να γνωμοδοτήσει επ’ αυτών.

 

Ερώτημα α Για την συντέλεση των πωλητηρίων συμβολαίων είχαν προηγηθεί οι με αρ.2.208/7-11-1990 και 3.082/7-1-1992 συμβολαιογραφικές πράξεις συμβ/φου Κορίνθου Αντωνίου Ρομπόκου με τις οποίες παραχώρησαν σε κοινή χρήση χωρίο Ε (ΚΧ.1)=2.476,74τμ & Ε(ΚΧ.2)=1.471,69τμ και μάλιστα μετά τα πωλητήρια και πριν την κύρωση της Π.Ε. οι περισσότεροι ιδιοκτήτες εξέδωσαν Άδεια Οικοδομής και έκτισαν. Θα πρέπει να αφαιρεθούν λοιπόν αυτά τα εμβαδά από τα 9 στρέμματα αμπελιού που καταγράφονταν στους αρχικούς πίνακες Επικειμένων ;

 

Ερώτημα β Επειδή τμήμα της αμπέλου έκτασης 2.200,78τμ αντιστοιχεί στο δεσμευμένο τμήμα γης εντός του Κοινωφελούς χώρου (ΚΦ) 262, θα πρέπει να περιληφθεί η έκταση αυτή στην υπόλοιπη έκταση αποζημιούμενης αμπέλου (βάση της απάντησης που θα δοθεί στο α) ή χωριστά ή έστω με παρατήρηση δεδομένου ότι για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης Κοινωφελούς Χώρου θα πρέπει προηγουμένως να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κήρυξης αυτού και κατόπιν η αποζημίωση των τυχόν δικαιωμάτων γης και επικειμένων;

 

Κατόπιν ο Πρόεδρος λέει ότι προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα προβεί σε σύνταξη γραπτής γνωμοδότησης προς το Δήμο Κορινθίων, επί της ανωτέρω υπόθεσης και για το λόγο αυτό προτείνει την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Οικονομοπούλου Χριστίνα.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Οικονομοπούλου Χριστίνα, στην οποία δίνει εντολή να προβεί σε σύνταξη γραπτής γνωμοδότησης προς το Δήμο Κορινθίων, επί της ανωτέρω υπόθεσης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας στο ιστορικό της παρούσης.

 

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 35/446/2016.-